Politika ochrany soukromí 
Internetového servisu colorland.com/cz

Dobře víme, že bezpečnost a soukromí jsou pro Vás důležité. Pro nás mají taktéž zásadní význam. Naší prioritou je zajistit Zákazníkům vysokou úroveň ochrany a zaručit, že jejich údaje budou vždy dostupné a bezpečné. Provádíme zpracování osobních údajů a jejich zpřístupnění jiným subjektům pouze v rámci zákonů a pouze když je to nezbytné. Pečujeme o to, aby Vaše soukromí nebylo narušené.

1. Všeobecná ustanovení
1.1. Tato Politika ochrany soukromí určuje pravidla zpracování a ochrany osobních údajů Zákazníků Internetového servisu dostupných na adrese http://www.colorland.com/cz
1.2. Pojmy nedefinované v této Politice soukromí, mají význam, který jim byl přiřazen v Pravidlech Internetového servisu.
1.3. Osobní údaje jsou informace o fyzické osobě - identifikovaném nebo neidentifikovaném subjektu údajů - jíž se údaje týkají, tj. takové, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor (vlastnosti), jako jsou: jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o lokalizaci, síťový identifikátor, nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4. Zpracování je takový úkon nebo souhrn úkonů prováděných s osobními údaji nebo skupinami osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, strukturování, ukládání na nosiče informací, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, předávání, šíření, třídění nebo kombinování, omezování, blokování a likvidace.
1.5. Osobní údaje Zákazníků jsou zpracovávané v souladu s platnými předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen: GDPR) a se zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.
1.6. Za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů Zákazníků používáme příslušné technické a organizační prostředky v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

2. Správce údajů
2.1. Správcem osobních údajů je společnost Cyfrowa Foto Spółka s ručením omezeným se sídlem v obci Zaczernie, Zaczernie 190, 36–062 Zaczernie zapsaná v Zemském soudním rejstříku (KRS) v Registru podnikatelů s číslem KRS 0000259700, NIP (DIČ): 8133469935, REGON (IČO) 180149478 (dále jen „Cyfrowa Foto“). Kontakt s námi je možný písemně na naši poštovní adresu nebo prostřednictvím e-mailové adresy info.cz@colorland.com
3. Rozsah zpracovaných osobních údajů Zákazníka
3.1. Rozsah Administrátorem zpracovávaných osobních údajů Zákazníkem zahrnuje:
a) údaje Zákazníka uvedené během vyplňování Registračního formuláře: jméno, příjmení, adresa bydliště, adresa dodávky, e-mail adresa, číslo telefonu, datum narození, a v případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, dodatečně název firmy a NIP (DIČ);
b) údaje Zákazníka, zpřístupněné Správci prostřednictví Facebooku, pokud si Zákazník zvolil možnost Registrace přes Facebook (viz bod 9.4.);
c) údaje Zákazníka získané Správcem v souvislosti s používáním souborů cookies a jiných obdobných technologii (viz bod 10);
d) údaje Zákazníka týkající se předkládané Objednávky v Internetovém servisu, včetně údajů Zákazníka obsažených v Zákazníkem zpřístupněných souborech a provedených Projektech;
e) jiné údaje Zákazníka, dobrovolně předložené Zákazníkem s použitím dostupných v Servisu elektronických formulářů nebo jiné formy kontaktu s konsultantem Správce. 
4.2 V souvislosti se skutečností, že služby nabízené v rámci Internetového servisu jsou určené pro plnoleté osoby, Administrátor nezpracovává vědomě osobní údaje dětí využívajících služeb.

4. Cíle a právní základ zpracování osobních údajů Zákazníků
4.1. Osobní údaje Zákazníků jsou nebo mohou být zpracované:
a) za účelem uzavření a provedení prodejní smlouvy uzavřené na základě Internetového servisu – zpracování Správcem je v tomto případě nezbytné k uzavření a provedení smlouvy, jejíž stranou je Zákazník nebo k zahájení činnosti na žádost Zákazníka, před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDRP);
b) za účelem Registrace a vedení Účtu v Internetovém servisu – zpracování údajů Správcem je v tomto případě nezbytné provedení smlouvy o poskytování služeb digitální cestou, jejíž stranou je Zákazník, nebo k zahájení činnosti na přání Zákazníka, před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
c) za účelem dodávání Zpravodaje - zpracování údajů Správcem následuje v tom případě na základě souhlasu Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);
d) za účelem vyřízení věci popsané Zákazníkem v dostupném v Internetovém servisu elektronickém formuláři a v rámci vedeného chatu s osobou, která pečuje o Zákazníka – zpracování údajů Správcem je v tomto případě nezbytné pro uzavření a provedení smlouvy o poskytování digitálních služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), a také na základě opodstatněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívajících na podpoře prodeje;
e) za účelem poskytování digitálních služeb v oblasti zpřístupňování Zákazníkům možnosti prohlížet, přehrávat a číst informace a materiály zpřístupněné v rámci Internetového servisu - zpracování údajů Správcem je v tom případě nezbytné pro realizaci smlouvy, jejíž stranou je Zákazník (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
f) za účelem umožnění provedení Projektu v Internetovém servisu - zpracování údajů Správcem je v tomto případě nezbytné pro provedení smlouvy, jejíž stranou je Zákazník (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
g) za účelem realizace opodstatněných zájmů Správce, spojených s vedením Internetového servisu, včetně analýzy používání Zákazníkem vitríny Servisu, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služeb poskytovaných v rámci Servisu a Obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
h) za účelem realizace opodstatněných zájmů Správce, které mohou zahrnovat mj. určení, uplatňování a obrana nároků, prevence trestných činů a vedení šetření s týkajících se těchto činů, řízení podnikání a jeho dalšího rozvoje, včetně řízení rizik (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
i) za účelem průzkumu spokojenosti Zákazníků (např. prostřednictvím dotazníků posílaných Zákazníkům e-mailem) – zpracování údajů Správcem následuje na základě opodstatněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
j) za účelem přímého marketingu Správce, včetně volby zboží a služeb pro potřeb Zákazníků (včetně profilování) na základě souboru cookies a jiné obdobné technologie, které byly uvedené v bodě 10 – zpracování údajů Správcem následuje v tomto případě na základě opodstatněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
k) pro marketingové účely Správce, vyplývající ze souhlasu uděleného Zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);
l) za účelem zajištění shody s právními povinnostmi Správce (především vyplývajícími z ustanovení zákona o účetnictví a daňových předpisech), když je zpracování nezbytné pro vyplnění právní povinnosti správce (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).
4.2. Předložení osobních údajů v Internetovém servisu je dobrovolné, ale může být nezbytné pro realizaci jedné nebo většího počtu služeb a účelů zpracování osobních údajů, určených v bodu 3. 1. výše, které Správce nebude moci realizovat v případě nepředložení osobních údajů.
4.3. Osobní údaje Zákazníka, shromažďované v rámci bezprostředního kontaktu Zákazníka s osobami, které působí jménem Správce, včetně infolinky, nebo v rámci kontaktu s osobou, která pečuje o Zákazníka, jsou využívané výhradně za účelem za účelem kontaktu se zákazníkem a poskytování informaci a porad Zákazníkovi.

5. Doba zpracování osobních údajů Zákazníkem
5.1. Správce zpracovává osobní údaje Zákazníka způsobem a po dobu, která je nezbytná pro realizaci cílů, za jejichž účelem byly shromážděné.
5.2. V případě zpracování údajů:
a) za účelem uzavření a realizace smlouvy (včetně prodejní) – budou údaje Zákazníka zpracovávané po dobu platnosti a realizace smlouvy;
b) na základě souhlasu Zákazníka se budou údaje Zákazníka zpracovávat do doby vzíti zpět souhlasu;
c) za účelem zajištění shody s právními povinnostmi Správce – údaje Zákazníka budu zpracovávané po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy;
d) pro účely přímého marketingu Správce, včetně zboží a služeb pro potřeby Zákazníků (profilování) budou údaje Zákazníka zpracovávané, dokud Zákazníka nevyjádří svůj nesouhlas; 
e) za účelem realizace jiných opodstatněných zájmů Správce se budou údaje zpracovávat do doby zohlednění nesouhlasu vyjádřeného Zákazníkem nebo uplynutí doby promlčení nároků.
5.3. Po uplynutí doby zpracování se údaje odstraní nebo anonymizují.

6. Práva a povinnosti Zákazníka
6.1. Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu vyjádřeného Zákazníkem, tento souhlas je dobrovolný a může být v každé chvíli vzatý zpět, bez ovlivnění souhlasu s oprávněním ke zpracování, který byl udělený před zpětvzetím souhlasu. Prohlášení o zpětvzetí souhlasu by mělo být předložené prostřednictvím e-mailu, na e-mail adresu Správce, určenou v bodu 6.5.
6.2. Zákazníkovi také přísluší následující práva:
a) odstranit své osobní údaje;
b) omezit zpracování svých osobních údajů; 
c) přistupovat k obsahu svých údajů jejich oprav;
d) obdržet kopii svých údajů nebo jej přenášet, při čemž toto právo nesmí ovlivnit práva a svobody jiných osob (včetně obchodních tajemství nebo práva na intelektuální vlastnictví) a bude realizované v možném technickém rozsahu; 
e) protestovat proti svým osobním údajům, pokud se zpracování opírá na právně opodstatněných zájmů Správce údajů nebo třetí strany.
6.3. Správce uskutečňuje práva Zákazníka, s výhradou výjimek určených v předpisech GDPR.
6.4. Registrovaný zákazník může také samostatně provést opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů týkajících se Účtu. Za tímto účelem je třeba se přihlásit na Účet, přejít na záložku „Nastavení Účtu“ a v poli Osobní údaje provést příslušné změny.
6.5. Za účelem realizace práv určených v bodech 6.1 a 6. 2. je třeba poslat e-mail na adresu Správce tj info.cz@colorland.com – v případě osobních údajů Zákazníka zpracovávaných v souvislosti s prodejní smlouvou, jejíž stranou je Správce, a také v ostatních případech týkajících se osobních údajů Zákazníka, v souvislosti s jeho používáním Internetového servisu.
6.6. Zákazník je oprávněný předložit stížnost orgánům dozoru Autoriteit Persoonsgegevens, pokud předpokládá, že týkající se ho zpracování údajů porušuje předpisy GDPR.
6.7. Veškeré události, které mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost osobních údajů v Internetovém servisu (včetně týkajících se podezření zpřístupňování souborů obsahujících viry a jiné soubory s obdobným charakterem nebo jiných, než složky destrukčních mechanizmů), má Zákazník povinnost neodkladně nahlásit na adresu: info.cz@colorland.com

7. Subjekty, kterým se zpřístupňují osobní údaje Zákazníků
7.1. Správce zpřístupňuje osobní údaje Zákazníka, na právních základech, pokud je toto nezbytné pro provedení služeb poskytovaných Zákazníkům.
7.2. Osobní údaje Zákazníků mohou být také zpřístupněné na žádost veřejných orgánů nebo jiných subjektů oprávněných k takovému přístupu na základě právních předpisů, především pokud je toto nezbytné pro zajištění bezpečnosti systémů Správce.
7.3. Příjemci osobních údajů Zákazníků mohou být především:
7.3.1.  subjekty oprávněné získat údaje Zákazníka na základě platných právních předpisů;
7.3.2. subjekty, jejichž služby využívá Správce pro účely dodávky zboží a služeb zákazníkům, především:
a) subjekty zajišťující obsluhu nebo zpřístupňují správci telefonní a informační systémy;
b) podnikatelé poskytující služby dodávky a údržbu programu, sloužících k obsluze Internetového servisu; 
c) operátoři platebních systémů;
d) podměty poskytující poštovní a kurýrské služby;
e) právní kanceláře, poradenské firmy, se kterými spolupracuje správce;
7.3.3. důvěrní marketingoví partneři Správce:
a) Google LLC v souvislosti s použitím Google Analytics;
b) Hubspot Inc. v souvislosti s použitím Hubspot;
c) Facebook v souvislosti s použitím Pixelu.
d) Trustpilot v souvislosti s žádostí o zaslání zákaznického názoru ohledně nákupu v našem on-line obchodu.

8. Předávání údajů mimo EHP
8.1. Správce předává osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) pouze tehdy, pokud je to nutné, a se zajištěním příslušné úrovně ochrany, především prostřednictvím:
a) spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, ve vztahu ke kterým bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;
b) používáním standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;
c) používání závazných korporačních pravidel, potvrzených příslušným dozorčím orgánem;
d) v případě předávání údajů do USA – spolupráce se subjekty zúčastňujícími se programu „Štít soukromí“ (Privacy Shield), schválenému prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o odpovídající úrovni w ochrany poskytované štítem UE-USA (seznam subjektů z USA zúčastňujících se tohoto programu je přístupná na adrese: https://www.privacyshield.gov/list).
8.2. Pokud se toto používá, správce vždy informuje o záměru předání osobních údajů mimo EHP na etapě jejich sběru. Na žádost Zákazníka mu Správce zpřístupní kopii jeho údajů, které budou předány mimo oblast EHP.

9. Komunitní portály
9.1. V Internetovém servisu mohou být funkce, které umožňují zpřístupňování obsahu s použitím komunitních aplikací třetích stran, jako je mj. tlačítko To se mi líbí („Like“) na Facebooku nebo widgety v servisu Instagram. Všechny tyto komunitní aplikace mohou shromažďovat a využívat údaje týkající se aktivit uživatelů v Internetovém servisu. Veškeré osobní údaje uváděné Zákazníkem prostřednictvím takových komunitních aplikací mohou shromažďovat a využívat jiní uživatelé uvedených komunitních aplikací a vedené s jejich pomoci interakce jsou podřízené ustanovením o politice ochrany soukromí firem, které jsou dodavateli aplikací. Nemůžeme ovlivnit a nepřijímáme odpovědnost za uvedené subjekty a to, jak využívají údaje Zákazníků. 
9.2. Pokud chce Zákazník využít služby přístupu k Účtu a s ním spojeným službám, má možnost registrace a přihlášení se prostřednictvím účtu na komunitním portálu Facebook. Facebook může v takovém případě automaticky předat správci následujíc osobní údaje Zákazníka:
a) číselný identifikátor komunitního servisu (ID)
b) jméno a příjmení
c) pohlaví
d) profilovou fotografii
e) věk
f) další informace veřejné povahy.
9.3. V případě uvedeném v bodu 9.2, není nutná dodatečná registrace za účelem založit účet v Internetovém servisu. 
9.4. Právním podkladem pro zpracování osobních údajů Zákazníka v souvislosti s tím, že používá možnost registrování a přihlášení prostřednictvím Facebook, jest souhlas Zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 
9.5. Správce pro zjištění reakcí návštěvníků Internetového servisu používá nástroj Pixel zpřístupněný Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Chceme zjistit, jakým způsobem jsou přijímány naše marketingové aktivity na Facebooku a jak je můžeme zlepšovat. Shromažďované údaje jsou anonymní a neumožňují, abychom si na jejich základě odvodili nebo jakékoliv informace o konkrétní osobě. Údaje se uchovávají a zpracovávají na Facebooku, díky čemu je možné spojit se s profilem uživatele na Facebooku a Facebook může využívat údaje v souladu s politikou ochrany soukromí Facebooku (https: www.facebook.com/about/privacy). Pokud chcete vyjádřit nesouhlas se zkoumáním reakcí uživatele Pixel Facebooku, můžete to udělat na webové stránce: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

9.6. V případě nestandardních produktů vytvořených v důsledku individuálních dohod se zákazníkem existuje možnost individuálního ocenění těchto produktů. "

10. Cookies další obdobné technologie 
10.1. V souladu s praxí většiny internetových servisů, během používání Internetového servisu lze osobní údaje Zákazníka shromažďovat automaticky v systémových logách soubory cookies („sušenky“), systémem Google Analytics a systémem Hubspot.
10.2. Cookies to jsou soubory ukládané na koncovém zařízení Zákazníka, určené k identifikaci Zákazníků a dodávání statistických informací o pohybech Zákazníků, jejich aktivitách a způsobu využití Internetového servisu. Umožňují mj. přizpůsobovat obsah a služby preferencím Zákazníků.
10.3. V Internetovém servisu se používají prozatímní cookies, které budou zrušeny po zavření okna internetového prohlížeče okna, i trvalé cookies, které se ukládají na určitou dobu (určenou v parametrech souborů cookies nebo do doby jejich odstranění Zákazníkem) v koncových zařízeních používaných Zákazníkem. 
10.4. Správce používá následující druhy souborů cookies:
a) nezbytné pro používání služeb, např. používané ke službám, které je třeba ověřit;
b) určené k usnadnění přihlášení se k Účtu prostřednictvím komunitních médii;
c) určené pro zajištění bezpečnosti;
d) umožňující shromažďovat informace o způsobu používání služeb;
e) umožňující zaznamenat Zákazníkem zvolená nastavení a personalizovat zákazníkův interfejsu;
f) umožňující dodávat Zákazníkům obsah lépe přizpůsobený jejich preferencím a zájmům.
10.5. Zákazník může samostatně a v každé době změnit nastavení týkající se souborů cookies, s určením podmínek jejich uchovávání a získávání přístupu prostřednictvím souborů cookies ke koncovému zařízení Zákazníka, s použitím nastavení internetového prohlížeče. 
10.6. Zákazník může v každé chvíli odstranit soubory cookies s použitím dostupných funkcí v internetovém prohlížeči, který používá. Toto však může ovlivnit omezení některých funkcí dostupných na Internetovém servisu.
10.7. Správce používá nástroje Google Analytics. Více informací na téma fungování nástrojů Google Analytics se nachází na webové stránce: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google vypracoval dodatek k prohlížeči, který blokuje Google Analytics. Dodatek vede komunikaci s protokolem Google Analytics JavaScript (ga.js), za účelem předávání informací, že údaje o návštěvách vitríny nemohou být odeslány do Google Analytics. Dodatek k prohlížeči blokující Google Analytics neblokuje odesílání údajů samotné internetové stránce nebo jiným síťovým analytickým službám. Zákazník má možnost použít uvedený dodatek vždy, když nechce, aby se jeho údaje zpracovávaly pro analytické účely s použitím Google Analytics. 
10.8. Používání Internetového servisu je spojeno s odesíláním dotazů na server, na kterém funguje Internetový servis. Každý dotaz směrovaný na server se ukládá v logách serveru. Logy zahrnují mj. IP adresu, datum a čas serveru, informace o internetovém prohlížeči a operačním systému, který používá Zákazník. Logy se ukládají a uchovávají na serveru. Údaje uložené v logách serveru nejsou spojovány s konkrétními osobami používajícími Internetový servis a nejsou využívané za účelem identifikace. Logy serveru to je výhradně pomocný materiál používaný pro správu Internetového servisu a jejich obsah není sdělován nikomu mimo osoby oprávnění spravovat server. 

10.9. Správce využívá také systém Hubspot, určený k shromažďování a zpracovávání údajů Zákazníků, především jejich aktivit v Internetovém servisu na základě cookies, local storage a dalších technologii, za účelem personalizace zpřístupňovaných Zákazníkovi obsahu a optimalizace prodejního procesu.

11. Zpracování osobních údajů třetích osob
11.1. Pokud Zákazník umístí v servisu jakékoliv osobní údaje třetích osob, může toto udělat pouze za podmínky nenarušení platných právních předpisů a práva na ochranu osobnosti. Třetí osoby jsou fyzické osoby, jejichž osobní údaje Zákazník umísťuje v Internetovém servisu nebo v rámci předkládání a provádění Projektu.
11.2. Správce může zpracovávat svěřené Zákazníkem osobní údaje Třetích osob, pokud Zákazník potvrdí, že je oprávněný předávat osobní údaje Třetí osoby. 
11.3. Pokud Zákazník umísťuje na Internetovém servisu nebo v rámci provádění Projektu údaje Třetích osob, v rámci jiné než je čistě osobní nebo domácí činnost, Zákazník vystupuje v úloze Správce těchto údajů ve významu předpisů GDPR. 
11.4. Ve výše uvedeném případě, který je uvedený v bodu 11.3 výše, Zákazník uzavírá se Správcem smlouvu o svěření zpracování údajů Třetích osob podle pravidel určených v bodech 11.6. – 11.10. níže.
11.5. Údaje Třetích osob svěřené Zákazníkem, budou zpracovávané Správcem za účelem správné realizace smlouvy o poskytování služeb se Zákazníkem digitální cestou – v souvislosti s používáním Zákazníkem Internetového servisu nebo s realizací Objednávky. 
11.6. Rozsah svěřených údajů zahrnuje veškeré osobní údaje Třetích osob svěřené v souvislosti s využíváním Zákazníkem Internetového servisu nebo v souvislosti s předloženou Objednávkou, především jméno a příjmení, adresa, pohlaví, podobenka, datum narození nebo věk.
11.7. Zákazník souhlasí s dalším zpracováním údajů Třetích osob (tzv. sub-svěření), za účelem realizace smlouvy uzavřené se Zákazníkem. 
11.8. Zákazníkem svěřené osobní údaje Třetích osob budou příslušně zpracovány Správcem v souladu s čl. 28 GDPR.
11.9. Osobní údaje Třetích osob mohou být také zpracovány Správcem za účelem případného určení a uplatňování nároku nebo obrany proti nim – právním podkladem je oprávněný Správce (čl. 6 odst.1 písm. f GDPR), spočívající v ochraně jeho práv.
11.10. Pokud Správce zjistí, že osobní údaje Třetích osob Správce zpracovává s porušení předpisů GDPR, platných právních předpisů nebo osobních práv Třetích osob, Správce příjme příslušné kroky za účelem co nejrychlejšího odstranění takových údajů.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato Politika soukromí je průběžně ověřována a v případě potřeby aktualizována, aby odrážela veškeré změny ve způsobu zpracování osobních údajů. 
12.2. Platná verze je dostupná v Internetovém servisu
12.3. Tato Politika soukromí se používá od 25. května 2018.