Jsme si velmi dobře vědomi, že bezpečnost a soukromí jsou pro vás důležité. Stejně tak důležité jsou i pro nás. Naší prioritou je poskytovat zákazníkům vysokou úroveň ochrany a zajistit, aby byly jejich údaje vždy dostupné a chráněné. Osobní údaje zpracováváme a sdílíme s dalšími subjekty pouze v rámci zákona a pouze tehdy, je-li to bezpodmínečně nutné. Dbáme na to, aby vaše soukromí zůstalo nenarušeno.


 

 1. Všeobecná ustanovení

  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů zákazníků internetového servisu dostupného na adrese: https://www.colorland.com/cz.

  2. Termíny, které nejsou definovány v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, mají význam, který jim je udělen v Pravidlech internetového servisu.

  3. Osobní údaje jsou informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, které se údaje týkají, tedy takové, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru (vlastnosti), jako např.: jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.

  4. Zpracováním se rozumí operace nebo soubor operací prováděné s osobními údaji nebo soubory osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je shromažďování, uložení, organizování, přiřazení, uchování, modifikace nebo upravení, stahování, prohlížení, využití, zpřístupnění nebo spojení, omezení, vymazání nebo zničení.

  5. Osobní údaje shromažďované správcem budou zpracovány v souladu s předpisy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 ve věci ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a ve věci volného toku takových údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR” a zákona z 10. května 2018 o ochraně osobních údajů.

  6. Za účelem zajištění bezpečnosti osobních údajů zákazníků používáme vhodná technická a organizační opatření v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.


 

 1. Správce údajů

Vaše údaje společně spravuje:

 • MPP sp. z o.o. se sídlem 36-062 Zaczernie 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Rzeszowě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000259700, se základním kapitálem PLN 50 000,00, DIČ: 8133469935, IČ: 180149478, písemný kontakt na výše uvedenou adresu nebo emailem na odo@mpp.com.pl.

 • Piotr Leszczyński, podnikající pod firmou: bestfoto.pl Piotr Leszczyński se sídlem Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, DIČ 8132260802, IČ 691668352, písemný kontakt na výše uvedenou adresu nebo emailem na adresu odo@nphoto.com.

 • Focus sp. z o.o. se sídlem 36-062 Zaczernie 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Rzeszowě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000815538, se základním kapitálem PLN 5.000,00, DIČ: 5170403426, IČ: 384947680, písemný kontakt na výše uvedenou adresu nebo emailem na odo@myfocus.pl.

kteří jsou v těchto zásadách společně označováni jako společní správci.

Společní správci uzavřeli smlouvu o společné správě osobních údajů, ve které jsou uvedeny vzájemné povinnosti vyplývající ze společné správy.

 1. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zákazníka

  1. Rozsah osobních údajů zákazníka zpracovávaných správcem zahrnuje:

   1. údaje o zákaznících poskytnuté při registraci na webové stránce a pomocí objednávkového formuláře, zejména: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo, datum narození a v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, dále název společnosti a daňové identifikační číslo;

   2. údaje zákazníka zpřístupněné správci prostřednictvím účtu vedeného na Facebook nebo Google, pokud zákazník zvolil tuto možnost registrace (viz bod 9.2.);

   3. údaje o zákaznících získané správcem v souvislosti s používáním cookies a jiných podobných technologií (viz bod 10);

   4. údaje o zákaznících týkající se objednávek zadaných na webové stránce, včetně zákaznických údajů obsažených v souborech poskytnutých zákazníkem a provedených projektech;

   5. další údaje zákazníka, dobrovolně poskytnuté zákazníkem pomocí elektronických formulářů dostupných na webu nebo jinou formou kontaktu s konzultantem správce.

  2. Vzhledem k tomu, že služby nabízené v rámci internetového servisu jsou určené pro dospělé osoby, správce vědomě nezpracovává osobní údaje dětí využívajících služby.


 

 1. Účely a právní důvody zpracování osobních údajů zákazníků

  1. Osobní údaje zákazníků jsou nebo mohou být zpracovávány:

   1. za účelem uzavření a plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového servisu - zpracování správcem je v tomto případě nezbytné k uzavření a plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo k provedení činností na žádost zákazníka, před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);

   2. za účelem registrace a vedení účtu v internetovém servisu - zpracování údajů správcem je v tomto případě nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování elektronických služeb, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření na žádost zákazníka před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);

   3. za účelem doručení newsletteru - zpracování údajů správcem probíhá v tomto případě na základě souhlasu zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);

   4. za účelem vyřízení záležitosti popsané zákazníkem v elektronickém formuláři dostupném v internetovém servisu a v rámci chatu s pečovatelem o účet zákazníka – v tomto případě je zpracování údajů správcem nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o poskytování elektronických služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), dále je založeno na oprávněném zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívajícím v podpoře prodeje;

   5. za účelem poskytování elektronických služeb v rozsahu poskytování zákazníkům možnosti procházet, reprodukovat a číst informace a materiály zpřístupněné v rámci internetového servisu - v tomto případě je zpracování údajů správcem nezbytné pro plnění smlouvy, ve které je zákazník smluvní stranou (článek 6 odst. 1 písm. b GDPR);

   6. za účelem umožnění realizace projektu v internetovém servisu – zpracování údajů správcem je v tomto případě nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);

   7. pro účely oprávněných zájmů správce souvisejících s provozováním internetového servisu, včetně analýzy používání stránky servisu zákazníkem, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služeb poskytovaných v rámci servisu a obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

   8. za účelem realizace oprávněných zájmů správce, které mohou zahrnovat mj. zjišťování, vymáhání a obranu nároků, předcházení trestným činům a provádění souvisejících vyšetřování, řízení obchodní činnosti a jejího dalšího rozvoje včetně řízení rizik (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

   9. za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků (např. prostřednictvím průzkumů zasílaných zákazníkům emailem) – zpracování údajů správcem je založeno na oprávněném zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

   10. pro účely přímého marketingu správce, včetně výběru zboží a služeb dle potřeb zákazníků (včetně profilování) na základě cookies a jiných obdobných technologií uvedených v bodě 10 - zpracování údajů správcem je v tomto případě založeno na oprávněném zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);

   11. pro marketingové účely správce vyplývající ze souhlasu uděleného zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) ;

   12. za účelem zajištění dodržování právních povinností uložených správci (zejména těch, které vyplývají z ustanovení zákona o účetnictví a daňových předpisů), kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).

  2. Poskytnutí osobních údajů v internetovém servisu je dobrovolné, může však být nezbytné pro provedení jedné nebo více služeb a účelů zpracování osobních údajů uvedených v bodě 4.1. výše, které správce nebude schopen v případě neposkytnutí osobních údajů realizovat.

  3. Osobní údaje zákazníka shromážděné prostřednictvím přímého kontaktu mezi zákazníkem a osobami jednajícími jménem správce, a to i prostřednictvím horké linky nebo v rámci kontaktu s pečovatelem účtu zákazníka, jsou používány pouze za účelem kontaktování zákazníka a poskytování informací a poradenství zákazníkovi.

   

 2. Doba zpracování osobních údajů zákazníka

  1. Správce zpracovává osobní údaje zákazníka způsobem a po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromážděny.

  2. V případě zpracování údajů:

   1. za účelem uzavření a plnění smlouvy (včetně kupní smlouvy) - budou údaje zákazníků zpracovávány po dobu trvání a plnění smlouvy;

   2. na základě souhlasu zákazníka – údaje zákazníka budou zpracovávány do odvolání souhlasu;

   3. za účelem zajištění dodržování zákonných povinností uložených správci - údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu vyžadovanou zákonem;

   4. pro účely přímého marketingu správce, včetně výběru zboží a služeb dle potřeb zákazníků (profilování) - údaje o zákaznících budou zpracovávány do doby, než zákazník vznese námitku;

   5. pro účely realizace jiných oprávněných zájmů správce - údaje budou zpracovávány do doby, než bude zohledněna námitka vznesená zákazníkem nebo uplyne lhůta pro promlčení nároků.

  3. Po uplynutí doby zpracování jsou údaje vymazány nebo anonymizovány.


 

 1. Práva a povinnosti zákazníka

  1. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu vyjádřeném Zákazníkem, je tento souhlas dobrovolný a lze jej kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno před odvoláním souhlasu. Prohlášení o odvolání souhlasu je třeba zaslat emailem na emailovou adresu správce uvedenou v bodě 2.

  2. Zákazník má dále následující práva:

   1. na vymazání svých osobních údajů;

   2. na omezení zpracování svých osobních údajů;

   3. na přístup k obsahu svých údajů stejně jako oprava (korektura);

   4. na obdržení kopie svých údajů nebo jejich přenesení za předpokladu, že toto právo nesmí nepříznivě ovlivnit práva a svobody jiných osob (včetně obchodního tajemství nebo práva duševního vlastnictví) a bude realizováno v technicky možném rozsahu;

   5. na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce údajů nebo třetí strany.

  3. Správce bude realizovat práva zákazníka s výhradou výjimek uvedených v ustanoveních GDPR.

  4. Registrovaný zákazník může své osobní údaje týkající se účtu také sám opravit nebo aktualizovat. Chce-li to provést, musí se přihlásit k účtu, přejít na kartu „Nastavení účtu“ a provést příslušnou změnu v poli osobní údaje.

  5. Chce-li uplatnit práva uvedená v bodech 6.1 a 6.2, musí zaslat email na adresu kteréhokoli společného správce. - v případě osobních údajů zákazníka zpracovávaných v souvislosti se smlouvou, jejíž smluvní stranou je správce, jakož i v dalších případech týkajících se zpracování osobních údajů zákazníka v souvislosti s jeho užíváním internetového servisu.

  6. Zákazník je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním údajů, které se ho týkají, dochází k porušení ustanovení GDPR.

  7. Jakékoli události, které mají nebo mohou mít vliv na zabezpečení osobních údajů v internetovém servisu (včetně podezření na sdílení souborů obsahujících viry a jiné soubory obdobné povahy nebo jiné než soubory destruktivních mechanismů), je zákazník povinen neprodleně oznámit na emailovou adresu libovolného společného správce.


 

 1. Subjekty, kterým jsou osobní údaje zákazníků zpřístupněny

  1. Správce poskytuje osobní údaje zákazníků, má-li k tomu právní základ, zejména je-li to nezbytné pro plnění služeb poskytovaných zákazníkům.

  2. Osobní údaje zákazníků mohou být zpřístupněny také na žádost orgánů veřejné moci nebo jiných subjektů oprávněných k takovému přístupu ze zákona, zejména je-li to nezbytné pro zajištění bezpečnosti systémů správce.

  3. Příjemci osobních údajů zákazníků mohou být zejména:

   1. subjekty oprávněné získávat údaje zákazníka na základě platných právních předpisů;

   2. subjekty, jejichž služeb správce využívá k poskytování zboží a služeb zákazníkům, zejména:

    1. subjekty zajišťující správu nebo poskytující správci ICT systémy;

    2. podnikatelé poskytující služby dodání a údržby softwaru používaného k provozování internetového servisu;

    3. provozovatelé platebních systémů;

    4. subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby;

    5. advokátní kanceláře, poradenské společnosti, se kterými správce spolupracuje;

   3. důvěryhodní marketingoví partneři správce, jejichž aktuální seznam je přílohou 1 těchto zásad.


 

 1. Přenos údajů mimo EHP

  1. Správce předává osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) pouze v případě potřeby a s odpovídající úrovní ochrany, zejména skrze:

   1. spolupráci se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;

   2. použití standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;

   3. uplatňování závazných podnikových pravidel schválených příslušným dozorovým orgánem;

  2. Pokud to přichází v úvahu, správce vždy informuje o záměru předat osobní údaje mimo EHP ve fázi jejich shromažďování. Na žádost zákazníka mu správce poskytne kopii jeho údajů, které budou předány mimo EHP.


 

 1. Sociální média

  1. Internetový servis může obsahovat funkce, které umožňují sdílení obsahu pomocí aplikací sociálních sítí třetích stran, jako je např. tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku nebo widgety na Instagramu. Všechny tyto aplikace sociálních médií mohou shromažďovat a používat údaje o aktivitě uživatelů v internetovém servisu. Jakékoli osobní údaje poskytnuté zákazníkem prostřednictvím takových aplikací sociálních médií mohou být shromažďovány a používány ostatními uživateli těchto aplikací sociálních médií a interakce prováděné pomocí nich, se řídí zásadami ochrany osobních údajů společností, které aplikace poskytují. Nemáme žádný vliv a nepřebíráme odpovědnost za výše uvedené subjekty a jejich používání zákaznických údajů.

  2. Pro využívání služby přístupu k účtu a služeb s tím souvisejících má zákazník možnost registrovat se a přihlásit se prostřednictvím účtu na stránce sociální sítě Facebook. Facebook pak může správci automaticky poskytnout následující osobní údaje zákazníka:

   1. číselný identifikátor sociální sítě (ID)

   2. jméno a příjmení

   3. pohlaví

   4. profilový obrázek

   5. věk

   6. další informace veřejného charakteru.

  3. Správce může také umožnit přihlášení prostřednictvím jiných účtů uživatele za podmínek podobných těm, které jsou popsány výše.

  4. V případě uvedeném v bodech 9.2 a 9.3 není pro zřízení účtu v internetovém servisu nutná další registrace.

  5. Právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníka v souvislosti s využitím volitelné registrace a přihlášení přes Facebook je souhlas zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

  6. Správce používá k průzkumu reakcí návštěvníků webových stránek nástroj Pixel poskytovaný prostřednictvím portálu Facebook společností Meta Platforms Inc., 1601 Willow Rd , Menlo Park, CA, USA a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2Dublin 662881. Chceme evidovat, jak jsou naše marketingové aktivity na Facebooku přijímány a jak je lze zlepšit. Shromážděné údaje jsou anonymní a neumožňují nám dělat žádné závěry o vaší osobě. Údaje jsou ukládány a zpracovávány portálem Facebook tak, aby bylo možné spojení s profilem uživatele na Facebooku, a Facebook může údaje používat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Facebooku (https: www.facebook.com/about/privacy). Chcete-li vznést námitku proti použití analýzy reakce uživatele Pixel na Facebook, můžete tak učinit na: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


 

 1. Cookies a další podobné technologie

  1. V souladu s praxí většiny webových stránek mohou být při používání internetového servisu automaticky shromažďovány osobní údaje zákazníka v systémových protokolech, prostřednictvím souborů cookies, systému Google Analytics, Survey Sparrow, Getresponse a systému Hubspot.

  2. Cookies jsou soubory ukládané na koncovém zařízení zákazníka sloužící k identifikaci zákazníků a poskytování statistických informací o pohybu zákazníka, aktivitě zákazníka a způsobu používání internetového servisu. Umožňují např. přizpůsobit obsah a služby preferencím zákazníků.

  3. Internetový servis používá relační cookies, které se vymažou po zavření okna webového prohlížeče, a také trvalé soubory cookies uložené po určitou dobu (uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je zákazník smaže) v používaných koncových zařízeních zákazníkem.

  4. Správce používá následující druhy souborů cookies:

   1. nezbytné k používání služeb, např. používané pro služby, které vyžadují ověření;

   2. sloužící k usnadnění přihlášení k účtu prostřednictvím sociálních médií;

   3. sloužící k zajištění bezpečnosti;

   4. umožňující shromažďování informací o způsobu používání služeb;

   5. umožňující uložení nastavení zvolených Zákazníkem a personalizaci rozhraní zákazníka;

   6. umožňující poskytování zákazníkům obsahu více přizpůsobených jejich preferencím a zájmům.

  5. Zákazník může sám a kdykoli změnit nastavení souborů cookies, určit podmínky jejich ukládání a získávání přístupu přes soubory cookies ke koncovému zařízení zákazníka, a to nastavením webového prohlížeče nebo pomocí příslušného nástroje dostupného v internetovém servisu.

  6. Zákazník může soubory cookies kdykoli smazat pomocí funkcí dostupných ve webovém prohlížeči, který používá. To však může omezit některé funkce dostupné v internetovém servisu.

  7. Správce používá nástroje Google Analytics. Více informací o fungování nástrojů Google Analytics naleznete na stránce: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google vyvinul rozšíření do prohlížeče, který blokuje Google Analytics. Rozšíření komunikuje s protokolem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby předávalo informace, že údaje o návštěvách webových stránek nemají být odesílány do Google Analytics. Rozšíření prohlížeče blokující Google Analytics neblokuje přenos dat na samotnou webovou stránku nebo jiné analytické služby sítě. Zákazník má možnost použít výše uvedené rozšíření vždy, když si nepřeje, aby jeho údaje byly zpracovávány pro analytické účely pomocí Google Analytics.

  8. Používání internetového servisu souvisí se zasíláním dotazů na server, na kterém internetový servis funguje. Každý dotaz adresovaný na server je uložen v protokolech serveru. Mezi protokoly patří např. IP adresa, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému používaném zákazníkem. Protokoly se ukládají a jsou uchovávány na serveru. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními osobami používajícími internetové stránky a nejsou jimi používány pro účely identifikace. Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem používaným ke správě internetového servisu a jejich obsah není sdělován nikomu kromě osob oprávněných ke správě serveru.

  9. Správce dále používá systémy Hubspot a Getresponse sloužící ke shromažďování a zpracování údajů o zákaznících, zejména jejich aktivitě v internetovém serveru na základě cookies, local storage a jiných technologií, za účelem personalizace obsahu zpřístupněného zákazníkovi a optimalizace prodejního procesu.

  10. Správce používá nástroj SurveySparrow k průzkumu spokojenosti zákazníků. Survey Sparrow může používat zákaznické údaje související s používáním tohoto nástroje, jako je IP, poloha, informace o zařízení a informace o prohlížeči, aktivity a zdroj přesměrování. Správce může také samostatně vytvářet v nástroji mailingové listy průzkumů obsahující emailové adresy zákazníků. Tento typ údajů SurveySparrow žádným způsobem nepoužívá ani nepřenáší.


 

 1. Zpracování osobních údajů třetích stran

  1. Pokud zákazník uvede v servisu jakékoli osobní údaje třetích osob, může tak učinit pouze za podmínky, že nebudou porušována ustanovení platných právních předpisů a osobnostní práva těchto osob. Třetími stranami jsou fyzické osoby, jejichž osobní údaje zákazník umístí v internetovém servisu nebo v rámci podání realizace projektu.

  2. Správce může zpracovávat osobní údaje třetích osob, které mu zákazník svěřil, pokud zákazník potvrdí, že je oprávněn předat osobní údaje třetí straně.

  3. V případech, kdy zákazník umístí v internetovém servisu nebo v rámci realizace projektu údaje třetích osob, v rámci jiných činností než čistě osobních či domácích, vystupuje zákazník jako správce těchto údajů ve smyslu ustanovení GDPR.

  4. V případě uvedeném v bodě 11.3 výše uzavře zákazník se správcem smlouvu o svěření zpracování údajů třetím osobám za podmínek uvedených v bodě 11.5. – bod 11.10. níže.

  5. Údaje třetích stran svěřené zákazníkem budou správcem zpracovány za účelem řádné realizace smlouvy uzavřené se zákazníkem o poskytování elektronických služeb - v souvislosti s používání internetového servisu zákazníkem nebo s vyřízením objednávky.

  6. Rozsah svěřených údajů zahrnuje veškeré osobní údaje třetích osob svěřené v souvislosti s užíváním internetového servisu zákazníkem nebo v souvislosti s odeslanou objednávkou, zejména jméno a příjmení, adresa, pohlaví, vzhled, datum narození nebo věk.

  7. Zákazník souhlasí s dalším zpracováním údajů třetích stran (tzv. sub-pověření) za účelem plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem.

  8. Osobní údaje třetích osob svěřené zákazníkem budou správcem zpracovány v souladu s čl. 28 GDPR.

  9. Osobní údaje třetích osob může správce zpracovávat také za účelem případného zjišťování a uplatňování nároků nebo ochrany proti nim - právním základem zpracování je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v ochraně jeho práv.

  10. Pokud správce zjistí, že osobní údaje třetích osob jsou správcem zpracovávány v rozporu s ustanoveními GDPR, platnými právními předpisy nebo osobními právy třetích osob, učiní správce opatření k co nejrychlejšímu odstranění těchto údajů.


 

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány tak, aby odrážely změny ve způsobu zpracování osobních údajů.

  2. Změna příloh těchto zásad nepředstavuje změnu zásad.

  3. Aktuální verze je k dispozici v internetovém servisu.

  4. Tyto Zásady ochrany osobních údajů ve svém aktuálním znění platí od 01.03.2023.


 

Příloha č. 1 k Zásadám ochrany osobních údajů internetového servisu https://www.colorland.com/cz, ze dne 01.03.2023.


 

Seznnam důvěryhodných obchodní partnerů správce, na které mohou být osobní údaje zákazníků předávány:

 1. Google LLC v souvislosti s používáním nástrojů Google Analytics;

 2. Hubspot Inc. v souvislosti s využíváním marketingových nástrojů Hubspot;

 3. Smartlook.com, s.r.o., reg. č.: 09508830 v souvislosti s používáním nástroje Smartlook k analýze aktivity uživatelů na webových stránkách (heatmap),

 4. Facebook v souvislosti s používáním nástroje Pixel,

 5. SurveySparrow Inc. v souvislosti s používáním nástrojů k průzkumu spokojenosti zákazníků,

 6. Trustpilot A/S (registrační číslo 30276582), v souvislosti s používáním nástrojů k průzkumu spokojenosti zákazníka

 7. Ringier Axel Springer Polska sp. z o. o. v souvislosti se spoluprací s Opineo – za účelem zkvalitnění služeb díky názorům zákazníků

 8. GetResponse S.A. v souvislosti s použitím nástrojů pro podporu marketingových aktivit GetResponse

 9. Refericon sp. z o. o. v souvislosti s používáním programu doporučení.

 

pdf_image
Ochrana osobních údajů od 01.03.2023
pdf_image
Ochrana osobních údajů do 28.02.2023
pdf_image
Ochrana osobních údajů do 03.05.2020