Zásady ochrany osobních údajů
Internetového servisu colorland.com/cz

Dobře víme, že bezpečnost a soukromí jsou pro Vás důležité. Pro nás mají taktéž zásadní význam. Naší prioritou je zajistit Zákazníkům vysokou úroveň ochrany a zaručit, že jejich údaje budou vždy dostupné a bezpečné. Provádíme zpracování osobních údajů a jejich zpřístupnění jiným subjektům pouze v rámci zákonů a pouze když je to nezbytné. Pečujeme o to, aby Vaše soukromí nebylo narušené.

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto zásady ochrany osobních údajů určují pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů zákazníků internetových služeb dostupných na adrese https://www.colorland.com/cz.
2. Pojmy, které nejsou definovány v těchto zásadách ochrany osobních údajů, mohou mít význam uvedený v pravidlech internetového servisu.
3. Osobní údaje jsou informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné, jíž se údaje týkají, tj. takové, které lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru (vlastnosti) jako jsou: jméno a příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních faktorů, které určují fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické osoby.
4. Zpracování - operace nebo soubor operací prováděných na osobních údajích nebo souborech osobních údajů automatizovaným nebo neautomatizovaným způsobem, jako je sběr, ukládání, organizování, skladování, adaptování, upravování, stahování, prohlížení, využívání, odhalování, zasílání, zveřejňování, sdílení, přizpůsobování, spojování, omezování, odstraňování nebo ničení;
5. Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen GDPR).
6. Pro zajištění bezpečnosti osobních údajů zákazníků uplatňujeme příslušná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů.

2. SPRÁVCE ÚDAJŮ
Oznamujeme, že společným správcem Vašich osobních údajů je:
1. Focus sp. z o.o. se sídlem 36-062 Zaczernie 190, zapsána v Rejstříku Podnikatelů vedeném regionálním soudem v Rzeszowě XII. Hospodářské Oddělení Národního Soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000815538, základní kapitál ve výši 5 000,00 PLN , DIČ: 5170403426,, REGON [polské ID]: 384947680,
2. Nphoto sp. z o.o. se sídlem 36-062 Zaczernie 190, zapsána v Rejstříku Podnikatelů vedeném regionálním soudem v Rzeszowě XII. Hospodářské Oddělení Národního Soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000815539, základní kapitál ve výši 5 000,00 PLN , DIČ: 5170403403, REGON [polské ID]: 384947615,
3. ColorlandTeam sp. z o.o. se sídlem 36-062 Zaczernie 190, zapsána v Rejstříku Podnikatelů vedeném regionálním soudem v Rzeszowě XII. Hospodářské Oddělení Národního Soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000813857, základní kapitál ve výši 5 000,00 PLN , DIČ: 5170403260, REGON [polské ID]: 3848634270,
4. Cyfrowa Foto sp. z o.o. se sídlem 36-062 Zaczernie 190, zapsána v Rejstříku Podnikatelů vedeném regionálním soudem v Rzeszowě XII. Hospodářské Oddělení Národního Soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000259700, základní kapitál ve výši 50 000,00 PLN , DIČ: 8133469935, REGON [polské ID]: 180149478,
5. Piotr Leszczyński, vedoucí ekonomické aktivity ve společnosti: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński se sídlem v Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, DIČ 8132260802, REGON 691668352,
Pokud obsah těchto Zásad ochrany osobních údajů používá pojem Správce, měli byste tím chápat výše uvedené společné správce.
V rámci dohody o spoluúčasti mezi společnými správci bylo dohodnuto, že:
1. Každý ze společných správců je povinen zajistit bezpečnost zpracování osobních údajů prostřednictvím zavedení vhodných technických a organizačních opatření, odpovídajících typu zpracovávaných osobních údajů, jakož i riziku porušení práv subjektů údajů.
2. Společní správci stanoví, že pokud jde o povinnosti poskytovat informace týkající se osob, na které se vztahují údaje, a také odpovědi na dotazy osoby, na kterou se vztahují údaje (realizace práva na přístup ke svým osobním údajům, opravu, odstranění, omezení, úpravu, omezení zpracovávání, přenášení osobních údajů, námitka proti zpracování osobních údajů) bude příslušný společný správce 1.
3. V případě, že daná žádost je uvedena v odst. 2 výše bude podle čl. 26 odst. 3 GDPR, bude směřovat na kteréhokoli ze zbývajících společných správců, ten, ke kterému byla zaslána žádost, bude zavázán neprodleně informovat společné správce o každé žádosti, od osoby oprávněné v rámci plnění práv vyplývajících z GDPR touto osobou a k předávání obsahu žádosti spolu se všemi nezbytnými informacemi umožňujícími poskytnutí odpovědi osoby v rámci plnění touto osobou, práv souvisejících s RODO a přenos obsahu aplikace spolu se všemi potřebnými informacemi pro odpověď. V takovém případě by odpověď měla být poskytnuta společným správcem 1 po předchozí dohodě o společném postoji.
4. Bez ohledu na nařízení uvedené v odst. 3 výše, společný správce 2-5 je povinen spolupracovat se společným správcem 1 v oblasti odpovědí na dotazy osob, jichž se údaje týkají, realizací těchto otázek a měl by společnému správci 1 poskytnout veškeré potřebné informace v tomto ohledu.
5. Společní správci přiřadí jediný kontaktní bod pro všechny žádosti o osobní údaje pocházející od osob, na něž se vztahují, kterým bude e-mailová adresa: odo@cyfrowafoto.com a tradiční adresa: Cyfrowa Foto sp. z o.o. Zaczernie 190, 36 - 062 Zaczernie

3. OBJEM ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
1. Rozsah osobních údajů zpracovaných společným správcem zákazníka zahrnuje:
1.1. údaje zákazníka poskytnuté při vyplňování registračního formuláře: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, datum narození (dobrovolně), a pro zákazníky, kteří nejsou spotřebitelé, kromě toho název firmy a DIČ;
1.2. údaje zákazníka poskytnuté prostřednictvím Facebooku, v případě, že zákazník vybral možnost Registrace prostřednictvím Facebooku (viz bod 9.4.);
1.3. údaje zákazníka, které Správce obdržel v souvislosti s používáním souborů cookie a dalších podobných technologií (viz bod 10);
1.4. údaje zákazníka o objednávkách na webových stránkách, včetně údajů zákazníka obsažených v souborech poskytnutých zákazníkem a provedených projektech;
1.5. další údaje zákazníka jím dobrovolně poskytnuté prostřednictvím elektronických formulářů dostupných v servisu nebo jiné formy kontaktu s poradcem Správce.
2. V souvislosti s tím, že služby nabízené v rámci internetového servisu jsou určeny pro ty, kteří dosáhli zletilosti, společní správci vědomě zpracovávají osobní údaje dětí, které využívají služby.

4. CÍLE A PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
1. Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány nebo mohou být zpracovávány:
1.1. pro uzavření a plnění kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového servisu – zpracování je v tomto případě nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, jejíž stranou je zákazník nebo k přijetí opatření na základě žádosti zákazníka před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
1.2. pro účely registrace a vedení účtu v internetovém servisu - zpracovávání údajů v tomto případě je nezbytné pro plnění smlouvy o poskytování služby elektronickou cestou, jejíž stranou je zákazník nebo pro přijetí opatření podle požadavků zákazníka před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
1.3. pro marketingové účely společných správců vyplývající z výslovného souhlasu zákazníka se zasíláním obchodních informací (newsletter), ke zpracování dat dochází v tomto případě na základě souhlasu zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR);
1.4. k řešení úlohy popsané zákazníkem v dostupném internetovém servisu v elektronickém formuláři a v rámci chatu s manažerem pro styk se zákazníkem - zpracování údajů je v tomto případě nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), jakož i na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívajícím na podpoře prodeje;
1.5. za účelem poskytování služby elektronickou cestou v oblasti poskytování Zákazníkům možnosti prohlížení, přehrávání a čtení informací a materiálů poskytnutých v rámci Internetového servisu - zpracování údajů v tomto případě je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je zákazník (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
1.6. za účelem umožnění vyhotovení projektu v internetovém servisu - zpracování údajů je v tomto případě nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR);
1.7. za účelem realizace opodstatněných zájmů správce související s realizací internetového servisu, včetně analýzy využití servisu zákazníkem, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti služeb, které jsou poskytovány v rámci servisu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
1.8. za účelem realizace opodstatněných zájmů Správce, které mohou zahrnovat mj. zjištění, zkoumání a ochranu nároků, prevenci trestných činů a provádění souvisejících vyšetřování, řízení hospodářské činnosti a její další rozvoj, včetně řízení rizik (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
1.9. za účelem průzkumu spokojenosti zákazníků (např. prostřednictvím ankety zasílané Zákazníkům e-mailem správcem a jeho partnery poskytujícími služby v této oblasti, na základě smlouvy uzavřené se Správcem) – zpracování údajů se děje na základě opodstatněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
1.10. pro účely přímého marketingu Správce, včetně výběru zboží a služeb k uspokojení potřeb Zákazníků (včetně profilování) na základě souborů cookies a dalších podobných technologiích uvedených v § 10 – "ke zpracování dat dochází v tomto případě na základě oprávněných zájmů Správce (čl.. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
1.11. v zájmu zajištění souladu se právními povinnostmi uloženými společným správcům (zejména vyplývajícími z ustanovení zákona o účetnictví a daňových zákonů), kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti spočívající na společných správcích (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR).
2. Poskytování osobních údajů na webových stránkách je dobrovolné, ale může být nutné pro provádění jedné nebo několika služeb a pro účely zpracování osobních údajů uvedených v bodě 3. 1. výše, které společný správce nebude moci realizovat v případě neuvedení osobních údajů.
3. Osobní údaje zákazníků získané prostřednictvím přímého kontaktu zákazníka s osobami jednajícími jménem konkrétního společného správce, včetně infolinky nebo v rámci kontaktu s manažerem pro styk se zákazníky, slouží pouze pro kontakt se zákazníkem a poskytnutí informací a doporučení.

5. OBDOBÍ ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA
1. Společný správce zpracovává osobní údaje zákazníka způsobem a po dobu potřebnou k dosažení cílů, pro které byly údaje shromažďovány.
2. V případě zpracovávání údajů:
2.1. pro uzavření a plnění smlouvy (včetně kupní smlouvy) – údaje o zákazníkovi budou zpracovávány po dobu trvání a plnění smlouvy;
2.2. na základě souhlasu zákazníka budou údaje zákazníka zpracovávány až do odvolání souhlasu;
2.3. pro zajištění dodržování právních závazků stanovených správcem - údaje o zákaznících budou zpracovávány po dobu, kterou vyžaduje zákon;
2.4. pro účely přímého marketingu správce, včetně výběru produktů a služeb pro potřeby zákazníků (profilování) - údaje o zákaznících budou zpracovávány, dokud zákazník nebude mít námitky;
2.5. za účelem realizace jiných oprávněných zájmů správce - údaje budou zpracovány do přihlédnutí ke stížnosti podané zákazníkem nebo uplynutí doby promlčení nároků, pokud není stanoveno jinak v podrobných ustanoveních těchto zásad.
3. Po uplynutí období zpracování jsou údaje mazány nebo budou anonymní.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. Pokud se zpracování osobních údajů provádí na základě souhlasu zákazníka, je takový souhlas dobrovolný a může být zrušen kdykoli bez vlivu na zákonnost zpracování, které bylo provedeno do odvolání souhlasu. Žádost o stažení souhlasu musí být podána e-mailem na e-mailovou adresu každého ze společných správců.
2. Zákazník má také následující práva:
2.1. k odstranění svých osobních údajů;
2.2. k omezení zpracování svých osobních údajů;
2.3. k přístupu k obsahu svých údajů, stejně jako k jejich opravě (oprava);
2.4. k získání kopie svých údajů či jejich převodu, přičemž toto právo nemůže mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob (včetně obchodního tajemství nebo práva duševního vlastnictví) a bude realizováno v technicky možném rozsahu;
2.5. k podání námitky vůči zpracování svých osobních údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu správce údajů nebo třetí strany.
3. Společný správce 1 uplatňuje práva klienta s přihlédnutím k výjimkám stanoveným zákonem GDPR.
4. Registrovaný zákazník může také sám opravit nebo aktualizovat své osobní údaje o účtu. K tomuto účelu je nutné se přihlásit ke svému účtu, přejít na kartu "Nastavení účtu" a provést příslušné změny v poli osobní údaje.
5. Pro realizaci práv uvedených v bodě 6.1 a 6.2 je nutné zaslat e-mail na adresu jmenovaného inspektora ochrany osobních údajů povolaného společnými správci.: odo@cyfrowafoto.com, nebo na adresu stanoveného kontaktního místa: Cyfrowa Foto sp. z o.o. 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190, e-mailová adresa odo@cyfrowafoto.com.
6. Zákazník má právo podat stížnost dozorčímu orgánu: Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracování údajů, které se jej týkají, porušuje předpisy GDPR.

7. ORGANIZACE, KTERÉ POSKYTUJÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ
1. Správce poskytuje osobní údaje zákazníků, pokud k tomu má právní základ, zejména pokud je to nezbytné pro provádění služeb poskytovaných zákazníkům.
2. Osobní údaje zákazníků mohou být poskytnuty na vyžádání státním orgánům nebo jiným osobám, které mají právo na takový přístup v souladu s právními předpisy zejména, pokud je to nutné pro zajištění bezpečnosti systémů správce.
3. Příjemci osobních údajů zákazníků mohou být zejména:
3.1. subjekty, které mají nárok na údaje o zákaznících v souladu s platnými právními předpisy;
3.2. organizace, jejichž služby správce používá k poskytování zboží a služeb zákazníkům, zejména:
▪ subjekty, které poskytují služby nebo poskytují správcům informační systémy;
▪ podnikatelé, kteří poskytují služby pro doručování a údržbu softwaru používaného k poskytování internetových služeb;
▪ operátoři platebních systémů;
▪ subjekty poskytující poštovní a kurýrní služby;
▪ advokátní kanceláře, poradenské firmy, s nimiž správce pracuje;
3.3. důvěryhodní marketingoví partneři:
▪ Google LLC v souvislosti s použitím Google Analytics;
▪ Hubspot Inc. v souvislosti s použitím Hubspot;
▪ Facebook kvůli použití Pixelu.
▪ GetResponse - v souvislosti s použitím GetRespons
▪ Opineo - pro zvýšení kvality služeb díky zpětné vazbě zákazníků
▪ Refericon - pro sdílení příkazového programu
▪ Smartsupp.com, s.r.o. - v souvislosti s použitím Smartlook

8. PŘENOS DAT MIMO EHP
1. Správce předává osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) pouze v případě potřeby a se zajištěním správného stupně ochrany, a to především prostřednictvím:
1.1. spolupráci se subjekty, které zpracovávají osobní údaje v zemích, v souvislosti s nimiž bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;
1.2. použití standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;
1.3. použití závazných podnikových pravidel, schválených příslušným dozorčím orgánem;
1.4. v případě předávání údajů do USA – spolupráce s účastníky programu Štít k ochraně soukromí (Privacy Shield), schváleným výkonným nařízením Komise (EU) 2016/1250 od 12. července 2016 ve věci přiměřenosti ochrany poskytované Štítem k ochraně soukromí EU-USA (seznam osob ze spojených států, které se účastní tohoto programu, je k dispozici na adrese: https://www.privacyshield.gov/list).
2. Pokud je to nutné, správce vždy informuje o záměru předávání osobních údajů mimo EHP ve fázi jejich shromažďování. Na požádání klienta mu správce poskytne kopii jeho údajů, které budou převedeny mimo oblast EHP.

9. SOCIÁLNÍ SÍTĚ
1. Na internetovém servisu se mohou nacházet funkce, které umožňují sdílení obsahu prostřednictvím sociálních aplikací třetích stran, jako jsou mj. tlačítka "Like" na Facebooku nebo widgety ve službě Instagram. Všechny tyto sociální aplikace mohou shromažďovat a používat údaje o aktivitách uživatelů na internetovém servisu. Veškeré osobní údaje poskytnuté zákazníkem prostřednictvím sociální aplikace mohou být shromažďovány a použity jinými uživateli výše uvedených sociálních aplikací a interakce s nimi se řídí zásadami ochrany osobních údajů společností, které jsou dodavateli aplikací. Nemáme žádný vliv a nejsme zodpovědní za výše uvedené organizace a jejich využívání údajů o zákaznících.
2. Pokud chce zákazník využít služby přístupu k účtu a souvisejících služeb, má možnost se zaregistrovat a přihlásit prostřednictvím účtu na sociální síti Facebook. Facebook může automaticky předat správci následující osobní údaje zákazníka:
2.1. číselné ID sociální sítě (ID)
2.2. jméno a příjmení
2.3. pohlaví
2.4. profilový obrázek
2.5. Datum narození
2.6. další informace veřejného charakteru.
3. V případě uvedeném v bodě 9.2 není nutná další registrace k vytvoření účtu na webových stránkách.
4. Právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníka v souvislosti s jejich využitím při volitelné registrace a přihlášení přes Facebook, je souhlas zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).
5. Správce pro průzkum reakcí návštěvníků Internetového servisu používá nástroj Pixel poskytnutý společností Facebook Inc., 1601 s.California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Chceme pochopit, jak se naše marketingové úsilí na Facebooku přijímá a jak může být vylepšeno. Shromážděné údaje jsou anonymní a neumožňují nám vyvozovat žádné závěry o vaší osobě. Údaje jsou uloženy a zpracovávány Facebookem, díky čemuž je možné propojení s profilem uživatele na Facebooku a ten může používat údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů Facebooku (https: www.facebook.com/about/privacy). Pokud chcete vyjádřit námitku k využití průzkumu reakcí uživatelů Pixel od Facebooku, můžete tak učinit na stránce: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

10. COOKIES A DALŠÍ PODOBNÉ TECHNOLOGIE
1. V souladu s praxí většiny internetových servisů mohou během jeho používání být osobní údaje zákazníka automaticky shromažďovány v systémových protokolech pomocí souborů cookies ("cookie"), systému Google Analytics, systému Hubspot, GetResponse a Smartlook.
2. Soubory cookie jsou soubory uložené v konečném zařízení zákazníka, které slouží k identifikaci zákazníků a poskytují statistické informace o návštěvnosti zákazníků, aktivitě zákazníků a způsobu používání webových stránek. Umožňují m.in. přizpůsobit obsah a služby podle preferencí zákazníků.
3. Na webových stránkách se používají dočasné cookies, které jsou mazány při zavření okna webového prohlížeče a trvalé soubory cookies, jež jsou uloženy po určitou dobu (stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do té doby, dokud je zákazník neodstraní) na koncových zařízeních používaných zákazníkem.
4. Správce používá následující typy souborů cookie:
4.1. potřebné pro použití služeb, například pro služby vyžadující autentizaci;
4.2. pro snadnější přihlášení k účtu prostřednictvím sociálních sítí;
4.3. pro zajištění bezpečnosti;
4.4. pro shromažďování informací o používání služeb;
4.5. umožňující uložení vybraných nastavení zákazníka a přizpůsobení zákaznického rozhraní;
4.6. umožňující dodávání zákazníkům obsahu více přizpůsobeného jejich preferencím a zájmům.
5. Zákazník může nezávisle a kdykoli změnit nastavení týkající se souborů cookie a určit podmínky jejich ukládání a přístupu prostřednictvím souborů cookie k zařízení koncového zákazníka pomocí nastavení webového prohlížeče.
6. Klient může kdykoli odstranit soubory cookies pomocí dostupných funkcí ve webovém prohlížeči, který používá. To však může mít vliv na omezení některých funkcí dostupných v internetovém servisu.
7. Společní správci používají nástroje Google Analytics. Více informací o provozu nástrojů Google Analytics naleznete na stránce:
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Společnost Google vyvinula doplněk prohlížeče, který blokuje službu Google Analytics. Doplněk komunikuje s protokolem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby bylo možné informovat, že údaje o návštěvnosti stránek nemusí být nahrány do služby Google Analytics. Doplněk prohlížeče, který blokuje službu Google Analytics, neblokuje přenos dat na samotné webové stránky nebo jiné síťové služby pro analýzu. Zákazník má možnost využít výše uvedeného dodatku vždy, když nechce, aby byly jeho údaje zpracovávány pro analytické účely pomocí Google Analytics.
8. V rámci používání služby Google Analitycs společní správci také shromažďují informace o aktivitě uživatelů na webových stránkách pomocí tagů. Tagy jsou drobné kusy kódu webových stránek, což umožňuje, zejména, měření návštěvnosti a chování uživatelů, shromažďování informací o účinnosti reklamy na internetu a sociálních mediálních kanálů, pomocí remarketingu a cílení na cílovou skupinu, stejně jako testování a zlepšení webové stránky.
9. Použití internetového servisu zahrnuje odesílání požadavků na server, který ji provozuje. Každý požadavek na server je zaznamenán v protokolech serveru. Protokoly zahrnují mj. IP adresy, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému, který klient používá. Protokoly jsou uloženy a přechovávány na serveru. Data uložená v protokolech serveru nejsou spojena s konkrétními lidmi, kteří používají webové stránky, ani se nepoužívají k identifikaci. Protokoly serveru jsou pouze podpůrným materiálem pro správu webových stránek a jejich obsah není zveřejněn nikomu jinému, než oprávněným osobám pro správu serveru.
10. Společní správci také používají Hubspot, GetResponse a Smartapp pro shromažďování a zpracování údajů zákazníků, zejména jejich činnosti na webových stránkách na základě cookies, local storage a dalších technologiích pro personalizaci obsahu daného zákazníka a optimalizaci procesu prodeje.

11. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH STRAN
1. Pokud zákazník zveřejní na servisu jakékoli osobní údaje třetích stran, může tak učinit pouze za předpokladu, že nebude v rozporu s platnými právními předpisy platného práva a osobního majetku těchto osob. Třetími osobami jsou fyzické osoby, jejichž osobní údaje klient zveřejní na webových stránkách nebo v rámci výkonu projektu.
2. Společní správci mohou zpracovávat Osobní údaje třetích stran, pokud zákazník potvrdí, že má právo předávat osobní údaje těchto stran.
3. V případech, kdy zákazník zadá na webových stránkách nebo v rámci realizace projektu údaje třetích osob, v rámci činností, které jsou odlišné od čistě osobních nebo domácích, zákazník vystupuje v roli správce těchto údajů ve smyslu předpisů GDPR.
4. V případě uvedeného v odstavci 11.3 výše uzavře klient s příslušným správcem dohodu o důvěře v zpracování dat třetích stran za podmínek uvedených v 11.6. – bod 11.10. níže.
5. Údaje třetích osob, které jsou svěřeny zákazníkovi, budou zpracovávány společnými správci pro řádné plnění smlouvy o poskytování služeb s klientem elektronicky - v souvislosti s používáním Internetového servisu nebo s realizací objednávky.
6. Množství pověřených údajů zahrnuje všechny osobní údaje třetích osob pověřené v souvislosti s používáním online servisu zákazníkem nebo v souvislosti s podanou objednávkou, zejména jméno, adresa, pohlaví, vzhled, datum narození nebo věk.
7. Zákazník souhlasí s dalším pověřením zpracování údajů třetích stran (tzv. další pověření), za účelem plnění smlouvy uzavřené se zákazníkem.
8. Osobní údaje třetích stran, které jsou zákazníkovi svěřeny, budou zpracovávány správcem podle čl. 28 GDPR.
9. Osobní údaje třetích osob také mohou být zpracovávány společnými správci pro případné stanovení a uplatnění nároků nebo ochrany vůči nim – právním základem zpracování je oprávněný zájem společných správců (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), spočívající v ochraně jejich práv.
10. Pokud se některý správce se domnívá, že osobní údaje třetích osob jsou zpracovávány v rozporu se GDPR, platnými právními předpisy nebo osobním právem třetích osob, správce přijímá opatření pro rychlé odstranění těchto údajů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tyto zásady ochrany osobních údajů je průběžně vyhodnocovány a v případě potřeby aktualizovány, aby odrážely veškeré změny ve způsobu zpracování osobních údajů.
2. Aktuální verze je k dispozici na webových stránkách.
3. Tyto zásady ochrany osobních údajů platí od 04.05.2020
4. Předchozí vydání Zásad ochrany osobních údajů je k dispozici na adrese https://www.colorland.com/cz/ochrana-osobni-udaju.

pdf_image
Ochrana osobních údajů platná od 4. května 2020
pdf_image
Ochrana osobních údajů platná do 3.května 2020