1. OBECNÁ USTANOVENÍ

2. DEFINICE

3. ZŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

4. OBJEDNÁNÍ VÝROBKU

5. TECHNICKÉ POŽADAVKY NEZBYTNÉ PRO PRÁCI S IT SYSTÉMEM ZHOTOVITELE

6. CENA VÝROBKŮ

7. UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

8. ZPŮSOB PLATBY

9. ZPŮSOB DORUČENÍ VÝROBKŮ

10. DÁRKOVÉ POUKAZY

11. ZRUŠENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY

13. ZÁRUKA

14. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Internetový obchod dostupný na adrese www.colorland.com/cz (dále: Internetový obchod) provozuje společnost Cyfrowa Foto Sp. z o.o., se sídlem Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Polsko, DIČ CZ684208488, IČ 180149478, číslo KRS: 0000259700.,e-mailová adresa: info.cz@colorland.com, telefon: (+420) 775 379 835/ (+420) 775 943 002, dále: Zhotovitel)

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Zákazník je oprávněn a povinen používat webové stránky Internetového obchodu v souladu s jejich určením.

1.2. Zákazník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo negativně ovlivnit řádné fungování webových stránek Internetového obchodu, zejména jakéhokoliv zasahování do obsahu webových stránek Internetového obchodu nebo do jejich technických prvků, včetně doručování/distribuce nelegálního obsahu.

1.4. Zákazník prohlašuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami.

 

2. Definice

2.1. INTERNETOVÝ OBCHOD - služba Zhotovitele dostupná na webových stránkách www.colorland.com/cz

2.2. VLASTNÍK – vlastníkem Interetového obchodu je společnost Cyfrowa Foto Sp. z o.o. se sídlem: Zaczernie 190,   36062 Zaczernie, Polsko, DIČ CZ684208488,IČ 180149478, e-mailová adresa: info.cz@colorland.com, telefon: (+420) 775 379 835/ (+420) 775 943 002.

2.3. PRACOVNÍ DEN - od pondělí do pátku, vyjma zákonem stanovených svátků.

2.4. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - interaktivní formulář, který je k dispozici na webových stránkách Internetového obchodu a který umožňuje Zákazníkovi výběr Projektu, přijetí Projektu, výběr parametrů Projektu a zadání Objednávky.

2.5. PRACOVNÍ DOBA - v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod.

2.6. ZÁKAZNÍK/OBJEDNATEL – osoba, která využívá služby Internetového obchodu, jímž může být:

(1)  PODNIKATEL - fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu se Zhotovitelem prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu v rámci vlastní obchodní, výrobní nebo obdobné činností nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem a na účet podnikatele; anebo

(2)  SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu se Zhotovitelem prostřednictvím webových stránek Internetového obchodu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

2.7. ZÁKAZNICKÝ ÚČET - soubor údajů v IT systému Zhotovitele, označený uživatelským jménem a heslem uvedeným Zákazníkem, na kterém jsou shromažďovány údaje o Zákazníkovi, včetně informací o odeslaných objednávkách.

2.8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - příloha číslo 1 Obchodních podmínek.

2.9. VÝROBEK/PRODUKT/ZBOŽÍ - movitá věc zhotovená Internetovým obchodem v souladu s Projektem vytvořeným a doplněným Zákazníkem, která je nebo má být předmětem smlouvy mezi Zákazníkem a Internetovým obchodem.

2.10. SLUŽBY – služby nabízené a prováděné Zhotovitelem, zejména zhotovení Výrobků.

2.11. PROJEKT - šablona budoucího Výrobku dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem bližší specifikace Zákazníka při zadávání Objednávky a doplnění Zákazníkem textu, grafických prvků nebo barev ve shodě se specifikací uvedenou Zákazníkem ve Formuláři objednávky.

2.12. OBCHODNÍ PODMÍNKY - tyto obchodní podmínky s přílohami.

2.13. ZHOTOVITEL - společnost Cyfrowa Foto Sp. z o.o. se sídlem: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, DIČ CZ684208488, Polsko, IČ 180149478, e-mailová adresa: : info.cz@colorland.com, telefon: (+420) 775 379 835/ (+420) 775 943 002.

2.14. OBJEDNÁVKA - prohlášení Zákazníka podané prostřednictvím Objednávkového formuláře, které je návrhem na uzavření kupní smlouvy

2.15. OVĚŘENÍ PLATNOSTI OBJEDNÁVKY

Aby byla objednávka platná, musí být:

- řádně vyplněn Objednávkový formulář

- odeslán Projekt/Objednávka vybraný/-á a schválený/-á Zákazníkem

- přijata platba za dopravu a provedenou Objednávku.

 

3. Zřízení Zákaznického účtu

3.1. Zákaznický účet lze používat pouze při splnění těchto kroků

(1) vyplnění Registračního formuláře,

(2) kliknutí na tlačítko „Registrovat“.

Registrační formulář musí obsahovat tyto údaje Zákazníka: jméno a příjmení, e-mailová adresa a heslo.

3.2. Vedení Zákaznického účtu je zdarma.

 

4. Objednání Výrobku:

4.1. Výrobek se objednává následujícím způsobem:

(1) vložení Výrobku do košíku Internetového obchodu.

(2) vyplnění Objednávkového formuláře

(3) kliknutí na tlačítko „Objednat“ - do té doby je možné změnit zadané údaje (pro změnu údajů postupujte podle pokynů a informací dostupných na webových stránkách Internetového obchodu).

4.2. Objednávkový formulář musí obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení/název společnosti, adresu (ulice, číslo popisné, PSČ, obec, stát), e-mailovou adresu, telefonní číslo, Výrobek/Výrobky, charakteristiku Výrobku/Výrobků, množství Výrobku/Výrobků, místo a způsob doručení, způsob platby.

Jedná-li se o Zákazníka, který není Spotřebitelem, tedy o Podnikatele, musí tento uvést rovněž název firmy a DIČ.

4.3. Při zadávání Objednávky v Objednávkovém formuláři zaškrtnout souhlas se založením Zákaznického účtu a zadat heslo - ve chvíli odeslání Objednávky je tímto Zákaznický účet založen.

4.4. Během zadávání Objednávky až do kliknutí na tlačítko „Objednat“, dle bodu 4.3, má Zákazník možnost upravit zadané údaje, a to kliknutím na tlačítko „Editovat“ nacházejícím se v Nákupním košíku“, kde může změnit zadané údaje.

4.5. Newsletter - odběr novinek. Na webových stránkách Internetového obchodu vyhledejte záložku „Newsletter“, uveďte e-mailovou adresu, na kterou Vám novinky mají být zasílány, a klikněte na tlačítko „Přihlášení“.

K odběru novinek se můžete také přihlásit výběrem příslušného políčka v průběhu zřizování Zákaznického účtu. Služba „Newsletter“ je doplňková, bezúplatná služba a není vázána na podanou objednávku.

4.6. Projekty, které jsou v nákupním košíku nebo projekty objednané, avšak nezaplacené Vám jsou k dispozici po dobu 90 dnů. Po uplynutí této doby budou z našich serverů odstraněny. V případě uhrazených projektů je jejich úložní doba: 6 měsíců - projekty kalendářů. 400 dnů - projekty ostatních produktů. 

 

5. Technické požadavky nezbytné pro práci s IT systémem Zhotovitele:

5.1. Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu.

5.2. Webový prohlížeč instalovaný na vašem zařízení s přístupem k internetu: Mozilla Firefox verze 17.1 a vyšší, Internet Explorer verze 9.0 a vyšší, Opera verze 11 a vyšší, Google Chrome verze 17 a vyšší.

5.3. Váš prohlížeč musí podporovat JavaScript a soubory cookies.

5.4. Program Adobe Flash verze 10+ (ke stažení zde: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/) nutný pro nahrávání textových, grafických nebo barevných souborů a pro použití Projektu.

 

6. Cena Výrobků

6.1. Cena Výrobku uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je v českých korunách a obsahuje všechny složky, včetně DPH, cel, jakož i všech ostatních složek. Ceny nezahrnují náklady na dopravu, které jsou uvedeny během zadávání Objednávky.

6.2. Cena Výrobku uvedená na webových stránkách Internetového obchodu je závazná v době podání Objednávky Zákazníkem. Tato cena se nezmění bez ohledu na změny cen, které se objeví na webových stránkách Internetového obchodu a ke kterým může dojít ve vztahu k jednotlivým Výrobkům poté, kdy Zákazník podal Objednávku.

 

7. Uzavření Smlouvy o dílo

7.1. Pro uzavření Smlouvy o dílo je Objednatel povinen podat Objednávku v souladu s bodem 4.1.

7.2. Po podání Objednávky v souladu s bodem 4.1. Internetový obchod neprodleně potvrdí přijetí Objednávky. Potvrzení o doručení a přijetí Objednávky je zasláno v e-mailových zprávách, které obsahují: potvrzení všech základních údajů Objednávky, prohlášení Internetového obchodu o doručení Objednávky, o přijetí a zaúčtování platby, o přijetí Objednávky k realizaci a o plánovaném datu odeslání.

7.3. Po Ověření platnosti Objednávky, o němž je zmínka v bodu 2.14., je mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo.

7.4. Společně s odesláním Výrobků zpřístupní Zhotovitel Objednateli prostřednictvím jeho Zákaznického účtu daňový doklad v elektronické podobě. V papírové podobě daňové doklady nejsou zasílány.

7.5. Na poslední straně Výrobku se nachází čárový kód, na obalu se nachází čárový kód a logo Internetového obchodu.

7.6. Objednaný Výrobek je zpravidla dodán ve lhůtě do 30 dnů ode dne Ověření platnosti Objednávky.

7.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o dílo. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí Objednatel sám.

 

8. Způsob platby

8.1.  Platbu je možno provést prostřednictvím platební brány TrustPay. Do budoucna platební kartou, kreditní kartou.

 

9. Způsob doručení Zboží

9.1. Internetový obchod nabízí následující způsoby doručení Výrobku:

9.1.1.  Kurýrní služba 

9.2. Náklady na dopravu jsou uvedeny při zadávání Objednávky. Závisejí na způsobu dodání, který si Zákazník zvolí.

9.3. Dodací lhůta - čekací doba pro doručení Výrobku se skládá z doby zpracování Výrobku a doručení Výrobku dopravcem.

9.3.1. Doručení Objednávky dopravcem závisí na zvoleném způsobu dodání.

9.3.2. Kurýrní služba We/Do (In Time) - Doba doručení trvá 4-5 pracovní dny od momentu předání kurýrovi. Kurýrní služba DPD, GLS, Česká pošta nebo ZASILKOVNA - Doba doručení trvá 2-3 pracovní dny od momentu předání kurýrovi.

9.3.3. Uvedené datum doručení neobsahuje dobu výroby. Doba výroby je 3 pracovní dny pro všechny produkty, kromě kalendářů  A3/A4 a fotografií, kde výroba trvá 1 pracovní den.

9.4. Zásilky jsou doručovány v pracovní dny od pondělí do pátku. Jakmile byla objednávka uhrazena a země určení byla vybrána, nelze změnit cílové země. Výchozí náklady na dopravu jsou ve výši 134,- CZK We/Do (In Time), GLS, Česká pošta, nebo 119,-CZK DPD, nebo 99,-CZK ZASILKOVNA.

 

10. Dárkové poukazy

10.1. Prostřednictvím Internetového obchodu lze zakoupit Dárkový poukaz na zhotovení Výrobků.

10.2. Dárkový poukaz lze získat kliknutím na tlačítko „Koupit“ a následným odesláním Objednávky.

10.3. Po přijetí Objednávky bude Vám zasláno číslo účtu, na který zaplatíte kupní cenu Dárkového poukazu. Po připsání finanční částky na účet bude Dárkový poukaz zpřístupněn ve Vašem Zákaznickém účtu.

10.4. Dárkový poukaz lze zakoupit pouze v elektronické podobě.

10.5. Dárkový poukaz lze uplatnit na našich internetových stránkách https://colorland.com/cz zadáním kódu v košíku v poli „Vložte kód a koikněte OK".

10.6. Dárkový poukaz lze uplatnit pouze v rámci jedné objednávky, nelze ho uplatnit po částech. V rámci jedné objednávky lze uplatnit více poukazů.

10.7. Zakoupené poukazy nelze vyměnit zpět za finanční částku.

10.8. Je-li hodnota objednaných Výrobků nižší než hodnota uplatněného poukazu, rozdíl hodnoty se nevrací.

10.9. Platnost poukazu je uvedena na Dárkovém poukazu.

 

11. Zrušení Zákaznického účtu

11.1. Zákazník je oprávněn zrušit svůj Zákaznický účet zasláním příslušného prohlášení na e-mailovou adresu: info.cz@colorland.com nebo písemně na adresu Zhotovitele: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Polsko.

11.2. Zákazník má také možnost zrušit svůj Zákaznický účet v Internetovém obchodu tím způsobem, že pomocí hesla se přihlásí ke svému Zákaznickému účtu a v záložce „Nastavení účtu“ klikne na „Smazat účet“. Poté obdrží na svou e-mailovou adresu odkaz na potvrzení žádosti o odstranění účtu. Zákazník musí kliknout na uvedený odkaz a tímto smlouva o vedení Zákaznického účtu v Internetovém obchodu pozbude platnosti.

11.3. Zhotovitel může zrušit Zákaznický účet Zákazníka tehdy, poskytuje-li Zákazník podklady s nelegálním obsahem.

 

12. Odpovědnost za vady

12.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, pokud se vyskytnou na Výrobku při jeho převzetí, popřípadě v záruční době.

12.2. Objednatel je povinen provést kontrolu Výrobku při jeho převzetí, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.

12.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Zhotovitele za vady, včetně záruční odpovědnosti zhotovitele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

12.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že kvalita Výrobku je ve shodě se Smlouvou o dílo, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou o dílo se rozumí, že Výrobek má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Zhotovitelem popisované, nebo na základě jim prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícímu množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Zhotovitel pro použití věci uvádí nebo pro který se Výrobek obvykle používá.

12.5. V případě, že Výrobek při převzetí má vady, které jsou podstatným porušením smlouvy, má Objednatel právo na:

a) výměnu věci nebo dodání chybějící věci,

b) na opravu věci,

c) na přiměřenou slevu z ceny,

d) odstoupení od smlouvy.

To neplatí, pokud Objednatel před převzetím výrobku o vadě věděl nebo ji sám způsobil.

Objednatel sdělí Zhotoviteli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Zhotovitel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Objednatel své právo včas má práva podle § 2107 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tedy jako při nepodstatném porušení smlouvy, tj. právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny.

Vada, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Výrobku, se považuje za vadu existující již při převzetí Výrobku, pokud to neodporuje povaze Výrobku nebo pokud se neprokáže opak.

12.6. Za vadu se nepovažuje zejména:

- drobné barevné odchylky,

- opotřebení Výrobku způsobené jeho obvyklým užíváním,

- mechanické poškození nebo závada na věci způsobené Objednatelem, a to zejména nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,

- mechanické poškození nebo závada na Výrobku vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Výrobku, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Výrobku, pokud jde o pravidla obecně známá,

- skutečnost, že Výrobek se nehodí k účelu, pro který byl Objednatelem zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Výrobku a je ve velikosti, která byla u Výrobku uvedena, popřípadě byla Objednatelem zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Objednatel pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů.

 

13. Záruka

13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli, který je Spotřebitelem na Výrobek záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne, kdy Spotřebitel Výrobek převezme.

13.2. Jako záruční list obvykle slouží doklad o dodání Výrobku. Zhotovitel je povinen vystavit záruční list vždy, pokud o to Spotřebitel požádá.

13.3. Ustanovení o smluvní záruce se na Podnikatele nevztahují.

 

14. Uplatnění reklamace

14.1. Reklamaci lze zaslat na e-mailovou adresu: info.cz@colorland.com nebo písemně na adresu Internetového obchodu: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Polsko.

14.2. Pokud je to nezbytné pro posouzení oprávněnosti reklamace, je Objednatel povinen objednaný Výrobek doručit na adresu Internetového obchodu: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Polsko.

14.3. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Zhotovitel se Spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

14.4. V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na náhradu nutných výdajů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. V případě zjevně neoprávněné reklamace tento nárok nemá.

14.5. Zhotovitel vydá Spotřebiteli potvrzení o tom, kdy Spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.

14.6. Odpověď Zhotovitele na reklamaci je odesílána na e-mailovou adresu Spotřebitele uvedenou v oznámení o reklamaci nebo jiným způsobem uvedeným Objednatelem.

14.7. V případě oprávněné reklamace vrací Zhotovitel náklady na dopravu předmětu reklamace. V případě, že Spotřebitel zvolil způsob doručení jiný než nejlevnější způsob doručení nabízený Zhotovitelem, není Zhotovitel povinen vrátit Objednateli dodatečné náklady, které mu tímto vznikly.

14.8. Zhotovitel nepřijímá reklamované Zboží, které je zasíláno na dobírku.

14.9. Práva Objednatele - Podnikatele z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 - 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

14.10. Odpovědnost Zhotovitele ve vztahu k Objednateli je limitována výší ceny objednaného Výrobku.

 

15. Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem

15.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem, může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a sice zasláním písemného prohlášení do čtrnácti kalendářních dnů ode dne převzetí Zboží. Toto prohlášení lze rovněž zaslat na e-mailovou adresu: info.cz@colorland.com. Pro dodržení uvedeného termínu stačí zaslat toto prohlášení před vypršením uvedené lhůty prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, anebo e-mailem. Prohlášení musí být zasláno na níže uvedenou adresu Zhotovitele: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Polsko. Využije-li Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud Spotřebitel v jejím průběhu odešle Zhotoviteli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

15.2. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodů v případě zakoupeného slevového kódu na stránkách internetového obchodu zhotovitele.

15.3. Spotřebitel však nemůže takto odstoupit v případě, kdy v Objednávkovém formuláři výslovně udělil souhlas se započetím poskytování Služeb ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, pokud již bylo započato se zhotovováním Výrobků, jakož i v ostatních případech uvedených v § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 1837 písm. d) občanského zákoníku – jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

15.4. Pro odstoupení od smlouvy může Spotřebitel využít formulář umístěný na internetových stránkách Zhotovitele.

15.5. Odstoupí-li Objednatel od smlouvy, vrátí Zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy Zboží, které od něho obdržel. Zhotovitel vrátí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, stejným způsobem. Zhotovitel je oprávněn vrátit peněžní prostředky Spotřebiteli jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže- Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Zhotovitel nabízí, vrátí Zhotovitel Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Zhotovitel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Zhotoviteli odeslal.

15.6. Náklady související s vrácením Zboží nese Spotřebitel.

15.7. Ustanovení o odstoupení od smlouvy se netýkají Objednatele – Podnikatele.

Formulář odstoupení od smlouvy

 

16. Další ujednání

16.1. Obsah uzavřené smlouvy je archivován v IT systému Zhotovitele a je Objednateli na jeho vyžádání vždy k dispozici.

16.2. Objednaný nákupní košík, který nebyl uhrazen, je po 90 dnech od data objednání košíku odstraněn.

16.3. Uchovávání souborů

16.3.1. Obchod se zavazuje odeslat e-mailovou zprávu ve věci stavu Zákaznického účtu informujícím o datu odstranění souborů.

16.3.2. Projekty vytvořené v on-line aplikaci:

- objednané a uhrazené Projekty budou odstraněny po 400 dnech od data objednání košíku.

16.3.3. Fotografie:

- vložené do košíku - odstranění po 90 dnech od data poslední změny,

- objednané, neuhrazené - odstranění po 90 dnech od data objednání košíku,

- objednané, uhrazené - odstranění po 60 dnech od data objednání košíku.

 

17. Závěrečná ustanovení

17.1. Smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/2012 Sb, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli Spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

17.2. Smlouvu lze uzavřít v českém, v polském jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

17.3. Řešení sporů

17.3.1. Případné spory mezi Zhotovitelem a Objednatelem, který je zároveň Spotřebitelem, mohou být řešeny mimosoudně prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra, kontakt: http://ec.europa.eu/consumers/odr, Tato platforma umožňuje spotřebitelům možnost podat stížnost na služby či produkty pořízených přes internet. Případně prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra ČR, kontakt: esc@coi.cz.

17.3.2. Případné spory mezi Zhotovitelem a Spotřebitelem, které nebudou vyřešeny smírně, budou rozhodovány místně a věcně příslušnými soudy České republiky podle místa bydliště Spotřebitele. Spory mezi Zhotovitelem a Podnikatelem budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle sídla Zhotovitele.

17.4. Tyto Obchodní podmínky platí ode dne 1.8.2017 a mohou být Zhotovitelem kdykoliv pozměněny.

17.5. Změněné Obchodní podmínky jsou platné ode dne uvedeného společností Cyfrowa Foto Sp. z o. o., ne však dříve než 10 dní od data uveřejnění informace o provedení změny na webových stránkách www.colorland.com/cz, včetně úplného znění Obchodních podmínek. Objednávky na Zboží/Výrobky, které byly podány před platností nových Obchodních podmínek, podléhají pravidlům stanoveným ve stávajících Obchodních podmínkách; změna Obchodních podmínek nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo uvedené na webových stránkách Internetového obchodu před nabytím účinnosti těchto změn. Aby byl Zákazník vázán změněnými Obchodními podmínkami, je nutná jejich akceptace jako u první registrace.