Obsah

Obchodni podminky údajů do 02.04.2023

pdf_image
Formulář pro odstoupení od smlouvy

Internetový obchod dostupný na adrese www.colorland.com/cz (dále: Internetový obchod) provozuje společnost MPP sp. z o.o., se sídlem Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Polsko, DIČ CZ684208488, IČ 180149478, číslo KRS: 0000259700.,e-mailová adresa: info.cz@colorland.com, telefon: (+420) 775 379 835/ (+420) 775 943 002, (dále: Zhotovitel)

I. Všeobecná ustanovení

 1. Pravidla specifikují druhy a rozsah Služeb, podmínky poskytování Služeb prostřednictvím Internetového servisu, podmínky uzavírání a ukončování smluv o poskytování Služeb, prodeji, zásady, náklady, termíny a způsoby dodání, podávání prohlášení o odstoupení od smlouvy a reklamační řád.

 2. Informace o produktech a službách prezentované v Internetovém servisu, a zejména popisy, technické parametry a ceny, nepředstavují nabídku prodeje ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku (sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů), ale výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 Občanského zákoníku . Rovněž nepředstavují veřejné ujištění Poskytovatele služeb.

 3. Produkty prezentované v Internetovém servisu může prodávající nabízet ve spolupráci s Poskytovatelem služeb. Úplné údaje o Prodávajícím jsou transparentně uvedeny v Internetovém servisu v uživatelském účtu.

 4. V případě, že nebyla umístěna informace o Prodávajícím uvedená v odst. 3 výše, bude Poskytovatel služeb zároveň Prodávajícím.

 5. Všechny ceny uvedené v Internetovém servisu vyjádřené v příslušné měně zvolené v internetovém obchodě jsou ceny brutto (včetně DPH).

 6. Uživatel je povinen zdržet se jakéhokoli chování, které by mohlo nepříznivě ovlivnit řádné fungování Internetového servisu, včetně zejména jakýchkoli zásahů do obsahu Internetového servisu nebo jeho technických prvků, včetně poskytování/zasílání nelegálního obsahu. Zejména je zakázáno zveřejňovat v Internetovém servisu fotografie, které porušují jakýmkoliv způsobem zákon, vyzývají k rasové, etnické nebo náboženské nenávisti, obsahují pornografický obsah, vychvalují fašismus, nacismus, komunismus, propagují násilí, urážejí náboženské cítění, porušují práva jiných lidí.

 7. Přijetím obsahu Pravidel Uživatel prohlašuje, že nebude porušovat zákazy uvedené výše.

 8. Poskytovatel služeb zveřejňuje v Internetovém servisu recenze Zákazníků (včetně Spotřebitelů) nebo jiných osob, které mají zájem o zveřejnění recenze týkající se Internetového servisu:

 1. Poskytovatel služeb ve spolupráci s externími subjekty umožňuje Zákazníkům (včetně Spotřebitelů) nakupujícím Produkty Prodávajícího vyjádřit svůj názor na Produkty. Možnost uvedení recenze je nabízena pouze subjektům, které již dříve zakoupily Produkty a je poskytována z podnětu Poskytovatele služeb. Recenze zveřejněné zákazníky nejsou sponzorovány a nejsou před jejich zveřejněním ověřovány.

 2. Bez ohledu na výše uvedené zveřejňuje Poskytovatel služeb v Internetovém servisu názory týkající se všeobecného sortimentu nebo zákaznických služeb zveřejněných uživateli externích služeb shromažďujících recenze osob spolupracující s Poskytovatelem služeb. Takové recenze se mohou týkat Produktů. Recenze zveřejněné tímto způsobem nejsou sponzorovány a před jejich zveřejněním ověřovány. Nemusí se ale týkat Produktů.

 3. Poskytovatel služeb zveřejňuje v Internetovém servisu recenze týkající se všeobecného sortimentu nebo zákaznického servisu zveřejněného uživateli Internetového servisu. Takové recenze mohou odkazovat na Produkty a jsou před zveřejněním ověřovány. Recenze zveřejněné tímto způsobem nejsou sponzorovány. Nemusí se ale týkat Produktů.

 1. Definice použité v těchto Pravidlech psané velkým písmenem znamenají:

  1. PRACOVNÍ DEN - den od pondělí do pátku, kromě státních svátků v Polsku.

  2. EDITOR - interaktivní nástroj dostupný v Internetovém servisu ve formě služby poskytované elektronicky, umožňující vývoj Produktových designů.

  3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - interaktivní formulář dostupný v Internetovém servisu umožňující (v závislosti na zakoupeném Produktu): výběr Návrhu, výběr parametrů Návrhu (jako je počet stran, forma, materiál, příslušenství), způsob dodání Produktu, přijetí Návrhu a zadání Objednávky Produktu.

  4. ZÁKAZNÍK - právnická osoba, organizační složka, která není právnickou osobou, které zákon uděluje způsobilost k právním úkonům, fyzická osoba, která není spotřebitelem ve smyslu čl. 221 zákona ze dne 23. dubna 1964, Občanského zákoníku, nebo spotřebitel, který zadal Objednávku v Internetovém servisu.

  5. SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která nakupuje v Internetovém servisu, který přímo nesouvisí s její obchodní nebo profesní činností, tedy spotřebitel ve smyslu čl. 22 odst. 1 Občanského zákoníku. Ustanovení Pravidel týkající se pouze Spotřebitele se vztahují i na fyzickou osobu, která v Internetovém servisu uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že se nejedná o její profesi, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti. V takových případech se na takovou osobu nevztahují ustanovení Pravidel, která se týkají pouze Zákazníků.

  6. ÚČET - označený individuálním jménem (loginem) a heslem poskytnutým Uživatelem, sbírkou zdrojů v telekomunikačním systému Poskytovatele služeb, ve kterém jsou shromažďovány údaje Uživatele, včetně informací o podaných Objednávkách.

  7. NEWSLETTER - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestu (Sbírka zákonů z r. 2002, č. 144, bod 1204, tzn. Sbírka zákonů z r. 2017, bod 1219) pocházející od Poskytovatele služeb, zaslané elektronicky Uživateli Poskytovatelem služeb nebo jménem Poskytovatele služeb.

  8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - samostatný dokument upravující pravidla související s ochranou osobních údajů a soukromím Uživatelů.

  9. POZITIVNÍ OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY - pozitivní ověření objednávky se skládá z/ze:

   1. správného vyplnění Objednávkového formuláře,

   2. v případě realizace Objednávek s použitím Editoru kompletní odeslání Návrhu Produktu ze zařízení Uživatele tak, jak jej Uživatel vybral a potvrdil,

   3. připsání platby za provedenou Objednávku nebo užití voucheru na nákup,

   4. přijetí Objednávky k provedení, které je potvrzeno Poskytovatelem služeb prostřednictvím emailu.

  10. PRODUKT - dílo, které je movitou věcí provedenou na základě Objednávky od Uživatele v souladu s Návrhem nebo hotová movitá věc, která je nebo má být předmětem smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem služeb.

  11. NÁVRH - grafický návrh budoucího Produktu zaslaný do Internetového servisu Uživatelem v souladu s požadavky.

  12. OBCHODNÍ PODMÍNKY - tyto Podmínky s přílohami.

  13. INTERNETOVÝ SERVIS –servis provozovaný Poskytovatelem služeb dostupný na internetové adrese uvedené v Pravidlech.

  14. PRODÁVAJÍCÍ - fyzická osoba provozující živnost nebo právnická osoba nabízející Produkty, které lze zakoupit v Internetovém servisu. Prodávající může být zároveň Poskytovatelem služeb. Internetový servis umožňuje nabízet Produkty v jeho rámci vždy pouze jednomu subjektu – úzce spolupracujícímu s Poskytovatelem služeb a majetkově spřízněným. Internetový servis není internetovou obchodní platformou v souladu se zákonem o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014.

  15. SLUŽBA – služba poskytovaná elektronicky prostřednictvím Internetového servisu nebo digitální služba, tak jak je definují Pravidla.

  16. POSKYTOVATEL SLUŽEB - MPP sp. z o.o. se sídlem: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, DIČ CZ684208488, Polsko, IČ 180149478, e-mailová adresa: : info.cz@colorland.com, telefon: (+420) 775 379 835/ (+420) 775 943 002.

  17. UŽIVATEL – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která používá Službu.

  18. OBJEDNÁVKA - projev vůle učiněný pomocí Objednávkového formuláře a představující nabídku na uzavření smlouvy o provedení nebo prodeji Produktu.

II. Druhy a rozsah Služeb

Poskytovatel služeb poskytuje prostřednictvím Internetového servisu následující služby:

II.1 Vedení účtu v Internetovém servisu.

  1. Používání účtu Uživatelem je možné po splnění následujících kroků:

 1. vyplnění registračního formuláře,

 2. kliknutí na pole „zaregistrovat se“ nebo podobné pole nebo užití možnosti registrace pomocí účtu vedeného na portálu Facebook / Google.

2 Používání funkcí Servisu.

  1. Funkce Editoru (což je digitální služba) zpřístupněné Uživateli závisí na zakoupeném Produktu. Použití Editoru v zásadě spočívá ve:

   1. výběru konceptu Produktu kliknutím na pole „projektovat“ nebo pole s podobným významem,

   2. výběru parametrů Projektu, vytvoření vlastního Projektu Uživatelem,

   3. přijetí Projektu – umístění Projektu do košíku – sady Projektů, kliknutím na pole „přejit do košíku“ nebo pole s podobným významem.

  2. Editor umožňuje sdílet náhled Návrhu pro třetí strany nebo umožňuje sdílet náhled a přidat do Návrhu fotografie. Sdílení probíhá pomocí individuálně vygenerovaného odkazu, QR kódu nebo jiné funkce.

  3. Použití interaktivního Objednávkového formuláře spočívá ve:

   1. výběru Produktu a parametrů Produktu, např. počet Produktů, doplňky, možnost personalizace poskytované u Produktu atd. a způsobu doručení.

   2. poskytnutí údajů požadovaných ve formuláři umožňujícím doručení Produktu. V případě Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli, je dále nutné uvést název společnosti a daňové identifikační číslo (v případě Zákazníků, kteří jsou polskými plátci daně v souladu s § 106b odst. 5 zákona o dani ze zboží a služeb 11.03.2004 - t.j. listopad 2018, Sbírka zákonů z roku 2018, položka 2174, ve znění pozdějších předpisů - neuvedení DIČ při zadávání Objednávky Zákazníkem, a tím vystavení účtenky Prodávajícím, která nemá obsahovat toto číslo, brání prodávajícímu v pozdějším vystavení daňového dokladu z titulu této Objednávky),

   3. Zadání Objednávky kliknutím na pole „Přejít na doručení“ nebo na obdobné pole - do té doby je možné zadané údaje samostatně upravovat (pro tento účel se řiďte zobrazenými zprávami a informacemi dostupnými v Internetovém servisu).

  1. Poskytování služby Newsletter.

   1. K použití služby Newsletter dojde po zadání emailové adresy, na kterou mají být zasílána další vydání Newsletteru, v záložce „Newsletter“ viditelné v části „Nastavení účtu“ nebo v samostatné části Internetového servisu kliknutím na pole „uložit“ nebo pole s podobným významem.

   2. Můžete se také přihlásit k odběru služby Newsletter zaškrtnutím příslušného políčka při zřizování Účtu v Internetovém servisu nebo prostřednictvím podstránek fungujících v rámci Internetového servisu.

   3. Služba Newsletter je doplňková služba, která je bezplatná a nesouvisí s realizovanou Objednávkou.

III. Podmínky poskytování Služeb

 1. Platba:

  1. Poskytování Služeb ze strany Poskytovatele služeb je bezplatné.

 2. Doba, na kterou se smlouva o poskytování Služeb uzavírá:

  1. Smlouva o poskytování Služby spočívající ve vedení Účtu v Internetovém servisu se uzavírá na dobu neurčitou.

  2. Smlouva o poskytování Služby spočívající v používání Editoru se uzavírá na dobu určitou a zaniká ukončením používání Editoru.

  3. Smlouva o poskytování Služby spočívající v používání Objednávkového formuláře se uzavírá na dobu určitou a zaniká odesláním Objednávky Uživatelem nebo zrušením jejího podání.

  4. Smlouva o poskytování Služby Newsletter se uzavírá na dobu neurčitou.

 3. Technické požadavky nutné pro spolupráci s telekomunikačním systémem, který používá Poskytovatel služeb, včetně správné funkce Služeb:

  1. Počítač, tablet, telefon nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetové síti.

  2. Správně nakonfigurovaný Webový prohlížeč nainstalovaný v zařízení s přístupem k internetu: např. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari.

  3. Java Script a soubory cookies povolené ve webovém prohlížeči.

  4. Zakázané doplňky prohlížeče, např. plug-in moduly, antivirové programy, systémové brány firewall, které mohou ovlivnit zobrazování některých částí stránky.

 4. Poskytovatel služeb si vyhrazuje, že pro správné fungování Editoru musí soubory, které podporuje, splňovat následující požadavky:

   1. maximální rozměr: 40 MB,

   2. maximální rozlišení: 60 Mpix,

   3. maximální velikost souboru: 15000 px,

   4. akceptované přípony souborů: jpg, jpeg, png, heic, heix, avif.

 5. Poskytovatel služeb může formulovat podrobné pokyny související s používáním Služeb, které budou Uživateli zpřístupněny prostřednictvím dané Služby nebo v Internetovém servisu v samostatných polích (např. FAQ).

 6. Používání Editoru v podmínkách nestabilního přístupu k internetu, s použitím mobilních zařízení nebo přístupu s omezenou šířkou pásma, stejně jako velký počet současně spuštěných oken ve webovém prohlížeči, se může vázat s delším čekáním na odeslání souborů na server Poskytovatele služeb a nutností zvláštního ověření správnosti Návrhu před zadáním Objednávky.

 7. Při používání Editoru Poskytovatel služeb neověřuje kvalitu a obsah souborů nahraných Uživatelem.

 8. Poskytovatel služeb si vyhrazuje, že používání Internetového servisu, zejména Editoru a Objednávkového formuláře, může omezit přístup k některým funkcím Internetového servisu a může vyžadovat zvláštní ověření správnosti Návrhu před zadáním Objednávky.

 9. Podle ustanovení zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb Poskytovatel služeb nekontroluje obsah poskytovaný Uživateli v rámci používání Služeb.

 10. Poskytovatel služeb si vyhrazuje, že používání Internetového servisu se může vázat se standardními riziky souvisejícími s používáním internetu, za která nenese odpovědnost, a proto doporučuje, aby Uživatelé přijali vhodná opatření k jejich minimalizaci.

 11. Poskytovatel služeb si vyhrazuje, že Projekty se mohou mírně lišit od vzhledu konečného Produktu. Poskytovatel služeb informuje, že i přes veškeré vynaložené úsilí nemůže zajistit věrohodnost barev na fotografiích prezentovaných v Internetovém servisu, protože jejich zobrazení závisí mimo jiné na nastavení zobrazení zařízení, prohlížeče a operačního systému.

 12. Uživatel uděluje Poskytovateli služeb po dobu trvání smlouvy o poskytování Služeb a realizaci Produktu bezplatnou, nevýhradní, neomezenou licenci s právem sublicencovat díla poskytnutá Poskytovateli služeb pro účely poskytování Služeb nebo realizaci Produktů v následujících oblastech provozu: trvalá nebo dočasná reprodukce, v celku nebo části, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, zejména za účelem uvedení, zobrazení, použití, přenosu a uložení díla, jakož i pořizování kopií pomocí libovolné techniky, včetně tiskařské a reprografické techniky, magnetického záznamu a digitální technologie; transformace na datové vektory nebo vícerozměrné matrice, které pak mohou být zpracovány neuronovými sítěmi, přizpůsobení, změna systému nebo provádění jiných změn díla; právo vytvářet nové verze díla; ukládání do paměti počítače; archivace díla jako celku nebo jeho části; právo dílo zpracovávat, postprodukovat a přetvářet, zejména řezat, skartovat a převádět do jiných forem a používat jej v těchto formách a v těchto formátech. Cílem výše uvedeného je výhradně provádění Služeb pro Uživatele v souladu s podmínkami a za účelem poskytovaných služeb, v rámci kterých je takové zpřístupnění realizováno.

 13. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na:

 1. dočasné přerušení poskytování Služeb z důvodu údržbových činností nebo v souvislosti s úpravou Internetového servisu,

 2. zasílání technických, právních zpráv a zpráv souvisejících s fungováním Služeb na emailovou adresu Uživatele,

 3. odmítnutí poskytování Služeb, pokud Uživatel porušuje Obchodní podmínky nebo uvedl na Účtu nepravdivé údaje,

 4. volnou personalizaci obsahu informací zasílaných Uživatelům,

 5. zablokování přístupu k uživatelskému účtu obsahující erotický, pornografický obsah, nelegální software nebo porušující práva třetích osob nebo informace o možnosti jejich získání (odkazy), a další obsah v rozporu se zákonem, neslušný nebo propagující konkurenční portály vůči Stránkám , jakož i na odstranění tohoto obsahu, v případě získání spolehlivých a podložených informací o tomto tématu,

 6. odstranění z webových stránek obsahu zpřístupněného Uživateli prostřednictvím Služeb, pokud takový obsah porušuje ustanovení Obchodních podmínek.

IV. Podmínky uzavření smlouvy o provedení nebo prodeji Produktu

 1. Cena Produktu zobrazená v Internetovém servisu je uvedena v příslušné měně pro konkrétní trh (zemi) a zahrnuje všechny složky včetně DPH. Ceny nezahrnují náklady na doručení, které jsou uvedeny během objednávky v Internetovém servisu a závisí na zvoleném způsobu a místě doručení.

 2. Úhrada ceny Produktu je možná prostřednictvím nákupního voucheru, který po zadání příslušného kódu sníží cenu všech nebo vybraných Produktů v košíku.

 3. Cena Produktu zobrazená v Internetovém servisu je závazná v okamžiku zadání Objednávky. Tato cena se nezmění bez ohledu na změnu cen v Internetovém servisu, které se mohou zobrazit v souvislosti s jednotlivými Produkty po zadání Objednávky.

IV. 1 Uzavření smlouvy o provedení nebo prodeji Produktu pomocí Objednávkového formuláře.

 1. Pro uzavření smlouvy o provedení nebo prodeji Produktu je nutné předem podat Objednávku dle bodu II odst. 3 Obchodních podmínek.

 2. Po zadání Objednávky Poskytovatel služeb okamžitě potvrdí její přijetí. Potvrzení přijetí Objednávky a její přijetí probíhá zasláním emailu, který obsahuje: potvrzení všech podstatných náležitostí Objednávky, Prohlášení Poskytovatele služeb o přijetí Objednávky, Prohlášení Poskytovatele služeb o přijetí a zaúčtování platby, přijetí Objednávky k provedení a plánovaný termín odeslání.

 3. V okamžiku Pozitivního ověření Objednávky je mezi Zákazníkem a Prodávajícím uzavřena smlouva o provedení nebo smlouva o prodeji Produktu. Jakákoli změna rozsahu Objednávky po této fázi bude naceněna bez ohledu na původní rozsah Objednávky. Provedení dalších Objednávek po Pozitivním ověření se bude rovnat zadání nové Objednávky a uzavření nové smlouvy o prodeji nebo provedení Produktu mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

 4. Každá smlouva o prodeji nebo provedení Produktu bude potvrzena účtenkou, daňovým dokladem nebo jiným dokladem potvrzujícím prodej vystaveným Prodávajícím na základě údajů uvedených Uživatelem v Objednávkovém formuláři.

 5. Produkty, které jsou předmětem kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, zůstávají až do zaplacení ceny a nákladů na dodání dle smlouvy o prodeji majetkem prodávajícího.

V. Podmínky a způsoby platby

 1. Prodávající požaduje platbu za Objednávky formou platby předem.

 2. Internetový servis poskytuje způsoby online úhrady za objednávky prostřednictvím internetových platebních operátorů. Dostupné způsoby platby a podrobné informace o platbě jsou viditelné během zadávání Objednávky a v záložce Platba.

VI. Dodávky

 1. Internetový servis poskytuje následující způsoby doručení Produktu: kurýrní zásilkou nebo jiným způsobem doručení dostupným při zadávání objednávky. Náklady na doručení nese Zákazník.

 2. Cena za doručení závisí na zvoleném způsobu doručení Produktu a Objednávky a u každé Objednávky je uvedena orientačně v okamžiku její realizace. Pokud se po kontaktování přepravce změní cena za doručení, která je orientační na základě Objednávky, bude zákazník individuálně informován Poskytovatelem služeb o celkových nákladech na doručení.

 3. Způsob odeslání a výběr konkrétního subjektu poskytujícího kurýrní služby v rámci přepravy kurýrem se může z objektivních důvodů, které znemožňují odeslání Produktu, změnit (např. nedostatek podpory pro konkrétní velikost Produktu, země dodání, dočasné přerušení realizace zásilek).

 4. Termín dodání - doba čekání na dodání Produktu se skládá z termínu realizace Objednávky prodávajícím a doby dodání Produktu přepravcem:

4.1       Celková a maximální lhůta pro realizaci objednávky by neměla přesáhnout 30 pracovních dnů od okamžiku Pozitivního ověření objednávky do okamžiku odeslání Objednávky Zákazníkovi.

4.2.       Čas dodání Produktu přepravcem závisí na způsobu doručení a dopravci dle výběru Zákazníka a je viditelný v košíku po zvolení možnosti doručení.

 1. Zásilky jsou doručovány v Pracovní dny.

 2. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za prodlení, nedodání nebo nutnost opakovaného doručení, pokud k tomu dojde v důsledku uvedení nesprávných nebo neúplných údajů pro doručení Produktu Uživatelem.

 3. Pokud Zákazník zásilku nepřevezme a ta bude zaslána zpět Poskytovateli služeb, Poskytovatel služeb bude Zákazníka kontaktovat emailem nebo telefonicky a dohodne se Zákazníkem nový termín doručení a cenu. Náklady na zpětné odeslání na Poskytovatele služeb a opětovné odeslání Zákazníkovi jsou účtovány Zákazníkovi.

 4. Pokud se Zákazník s převzetím Produktu opozdí, může Poskytovatel služeb vrátit Produkt k uskladnění na náklady a riziko Zákazníka poté, co Zákazníka bude informovat o možnosti uskladnění Produktu na jeho náklady a riziko, rovněž o předpokládaných nákladech, které budou s takovým uskladněním spojeny, a o způsobu a místě vyzvednutí Produktu Zákazníkem. Zákazník bude informován nejméně 7 dní před předáním Služby k úschově.

 5. Bez ohledu na bod 8 výše bude Poskytovatel služeb z důvodu omezeného úložného prostoru oprávněn zlikvidovat Objednávku nevyzvednutou Zákazníkem a zaslanou zpět Poskytovateli služeb, a to po 30 dnech od jejího obdržení a v případě chybějícího kontaktu ze strany Zákazníka, v souladu s odst. 7 výše.

VII. Podmínky pro ukončení smluv o poskytování Služeb

VII.1 Ukončení smlouvy o poskytování Služby vedení účtu v Internetovém servisu.

 1. Uživatel může vypovědět smlouvu o vedení Účtu v Internetovém servisu zasláním příslušného prohlášení v emailové zprávě na emailovou adresu uvedenou u adresy v Internetového servisu v Pravidlech nebo písemně na adresu Poskytovatele služeb.

 2. Poskytovatel služeb může smlouvu o vedení účtu v Internetovém servisu vypovědět s okamžitou platností v případě, že Uživatel dodává protizákonný obsah. Účet Uživatele může být Správcem zrušen nebo zablokován v případě nedodržování Obchodních podmínek nebo v případě ukončení spolupráce s daným Uživatelem, o čemž bude Uživatel informován Poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo uchovávat údaje týkající se zákazníka (údaje zadané zákazníkem při zakládání účtu) a veškeré údaje týkající se zakázek zákazníka, jehož účet byl smazán, v souladu s pravidly uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů.

 3. Smlouva o vedení účtu v Internetovém servisu bude ukončena po 7 dnech ode dne obdržení prohlášení o úmyslu ji vypovědět (výpovědní lhůta).

 4. Uživatel má také možnost ukončit smlouvu o vedení Účtu v Internetovém servisu s okamžitou platností s použitím opcí dostupných v rámci Účtu – k tomu je třeba:

  1. v záložce „Nastavení účtu“ v panelu Účtu po zadání hesla k Účtu kliknout na pole „smazat účet“ nebo na pole s podobným významem, poté Uživatel obdrží na svou emailovou adresu odkaz potvrzující žádost o smazání účtu.

  2. Kliknutí na zaslaný odkaz se rovná ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb spočívajících ve vedení Účtu.

 1. Ukončení smlouvy nevede k odstranění právních účinků, které vznikly dříve – v době trvání smlouvy.

 2. Poskytovatel služeb a Uživatel mohou smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli ukončit dohodou stran.

VII.2 Ukončení Smlouvy o používání Editoru

 1. Ukončení Smlouvy o používání Editoru nastává ukončením používání Editoru v souladu s bodem III odst. 2 Obchodních podmínek.

VII.3 Ukončení smlouvy o používání Objednávkového formuláře

 1. Ukončení Smlouvy o používání Objednávkového formuláře nastává na konci používání Objednávkového formuláře, v souladu s bodem III odst. 2 Obchodních podmínek

VII.4 Ukončení smlouvy o poskytování Služby Newsletter

 1. Příjemce služby může kdykoli odstoupit od používání služby Newsletter, za tímto účelem musí v záložce „Nastavení účtu“ na panelu Účet po zadání hesla k Účtu kliknout na pole „Nastavení účtu“ a poté zrušit zaškrtnutí pole „ Chci dostávat newsletter“ nebo podobného pole.

 2. Výpověď je možné podat pomocí odkazu umístěného v obsahu zprávy Newsletteru. Uživatel obdrží v Internetovém servisu potvrzení o odstranění emailové adresy ze služby Newsletter.

VIII. Reklamační řád týkající se Spotřebitelů

VIII.1 Reklamace z titulu rozporu Produktu nebo digitální služby se smlouvou:

 1. Základ a rozsah odpovědnosti Poskytovatele služeb vůči Spotřebiteli za rozpor Produktu, digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou definuje zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele. Na smlouvy, které jsou závazné pro přenesení vlastnického práva k Produktu na Spotřebitele, včetně především smluv o prodeji, smluv o dodávkách a smluv o díle, které je zbožím, nebudou aplikovány předpisy Třetí knihy titulu XI, oddílu II zákona ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník (Sbírka zákonů z roku 2022, body 1360 a 2337).

 2. Oznámení o rozporu Produktu se smlouvou a podání příslušné žádosti lze provést zasláním emailu na následující emailovou adresu: info.cz@colorland.com nebo písemně na adresu Poskytovatele služeb.

 3. Pokud je nutné posoudit rozpor Produktu se smlouvou, musí být Produkt doručen na adresu Poskytovatele služeb.

 4. Požadavky Spotřebitelů vyplývající z plnění smluv o díle nebo smluv o prodeji jsou realizovány do 14 kalendářních dnů od podání žádosti.

 5. Odpověď na reklamaci je zasílána na adresu uvedenou Spotřebitelem nebo jiným způsobem uvedeným Spotřebitelem.

 6. V případě uznání reklamace uhradí Poskytovatel služeb náklady na odeslání Produktu, který je předmětem reklamace. Pokud Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob doručení nabízený Poskytovatelem služeb, není Poskytovatel služeb povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly.

VIII. 2 Reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb přes Internetový servis:

 1. Reklamaci v souvislosti s poskytováním elektronických služeb přes Internetový servis může Spotřebitel podat zasláním emailu na emailovou adresu: info.cz@colorland.com

 2. Doporučuje se, abyste ve výše uvedeném emailu uvedli co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu reklamace, zejména druh a datum, kdy se objevily nesrovnalosti, a kontaktní údaje – usnadní a urychlí to vyřešení reklamace ze strany Poskytovatele služeb.

 3. Vyřešení reklamace ze strany Poskytovatele služeb proběhne neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace.

 4. Odpověď Poskytovatele služeb na reklamaci je zaslána na emailovou adresu Spotřebitele uvedenou v reklamaci nebo jiným způsobem, který uvedl spotřebitel.

VIII. 3 Reklamace neprovedení nebo nesprávného provedení plateb:

 1. Reklamace neprovedení nebo nesprávného provedení plateb by měly být adresovány příslušnému platebnímu operátorovi přímo na emailovou adresu emailem, pomocí kontaktního formuláře nebo telefonicky - v souladu s předpisy pro poskytování elektronických platebních služeb daného platebního operátora.

IX. Reklamační řád týkající se Zákazníků, kteří nejsou Spotřebiteli a kteří nemají práva Spotřebitelů

 1. Podmínkou uznání reklamace od Zákazníka Poskytovatelem služeb, pokud se jedná o poškození Produktu způsobené přepravou k Zákazníkovi, je nahlášení takového poškození Poskytovateli služeb způsobem popsaným uvedeným v bodě XI ve lhůtě 7 dnů ode dne zjištění poškození (nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne dodání Produktu) spolu s podrobným popisem problému a doručením reklamovaného Produktu na náklady Zákazníka na adresu Poskytovatele služeb.

 2. Reklamaci Produktů objednaných v Internetovém servisu z titulu poškození způsobeného při jejich přepravě k Zákazníkovi lze podat pomocí Reklamačního formuláře dostupného v Internetovém servisu v záložce Obchodní podmínky nebo oznámením takové žádosti emailovou zprávou.

 3. V případě uznání reklamace Poskytovatel služeb nenahradí Zákazníkovi náklady na zásilku / doručení Objednávky.

 4. Poskytovatel služeb se vyjádří k reklamacím podaným Zákazníkem do 30 kalendářních dnů ode dne jejich podání a poinformuje Zákazníka o dalším postupu.

 5. Poskytovatel služeb nepřijímá Produkty zaslané na dobírku.

X. Poškození Produktu při přepravě

 1. Při zjištění poškození Produktu je Zákazník povinen prohlédnout zásilku; zjistil-li, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození věci, je povinen nahlásit tyto okolnosti a sepsat protokol o škodě, pokud možno za přítomnosti doručovatele.

 2. Nebylo-li poškození Produktu při převzetí zásilky zvenčí patrné, měl by Zákazník neprodleně po zjištění poškození požádat o stanovení této skutečnosti, nejpozději však do 7 dnů ode dne převzetí zásilky. Překročení této lhůty bude znamenat zánik možnosti uplatnit nároky z reklamace vůči dopravci.

 3. Před podepsáním protokolu si prosím pečlivě přečtěte protokol o poškození a věnujte zvláštní pozornost tomu, aby informace v něm uvedené odpovídaly skutečnému stavu balení (poškození obalu, výstražné značky).

 4. Pokud je zásilka odmítnuta z důvodu poškození, musí to být jasně uvedeno v přepravních dokladech.

XI. Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku zejména, pokud jde o smlouvu (§ 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele):

 1. o poskytování služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud podnikatel službu provedl v plném rozsahu s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením plnění informován, že po provedeném plnění podnikatelem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, a toto vzal na vědomí,

 2. ve které jsou předmětem plnění zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen,

 3. ve které závisí cena nebo odměna na kolísání na finančním trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

 4. ve které je předmětem plnění neprefabrikované zboží vyrobené podle specifikace Spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb, to se týká zejména Produktů,

 5. ve které je předmětem plnění zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost.

 1. V případech, které nejsou uvedeny v bodech a)-e) výše a dalších případech stanovených platnými předpisy. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, od ní může odstoupit bez uvedení důvodů předložením příslušného písemného prohlášení do čtrnácti kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy.

 2. Ke splnění výše uvedené lhůty stačí zaslat vyjádření před uplynutím lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiného subjektu poskytujícího přepravní služby nebo emailem.

 3. Prohlášení uvedené v odst. 3 výše zašlete na adresu Prodávajícího: info.cz@colorland.com

 4. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou a Spotřebitel je uvolněn od veškerých závazků. To, co strany poskytly, bude v neměnném stavu vráceno, ledaže byla změna nutná v mezích běžného zacházení.

 5. Veškeré provedené platby, včetně nákladů na dopravu, budou spotřebiteli vráceny. V případě, že Spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený podnikatelem, není podnikatel povinen uhradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu tím vznikly. Spotřebitel nese pouze přímé náklady spojené se zasláním Produktu Poskytovateli služeb.

 6. Vrácení by mělo proběhnout okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů. Pokud Spotřebitel provedl nějaké platby předem, je zákonný úrok splatný ode dne platby předem.

 7. Vrácení zaplacené ceny provede Prodávající na číslo bankovního účtu uvedené Spotřebitelem nebo jiným způsobem uvedeným Spotřebitelem.

 8. Čtrnáctidenní lhůta, ve které může Spotřebitel od smlouvy odstoupit, se počítá ode dne doručení věci, a pokud se smlouva týká poskytování služeb - ode dne jejího uzavření.

XII. Odpovědnost

 1. Vzhledem ke Spotřebiteli odpovídá Poskytovatel služeb nebo Prodávající za škody vzniklé nesplněním nebo nesprávným splněním jeho závazku, pokud to nevyplývá z okolností, za které Poskytovatel služeb nebo Prodávající nenese odpovědnost (vyšší moc).

 2. Vzhledem k Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, může být Poskytovatel služeb nebo Prodávající odpovědný za nesplnění nebo nesprávné splnění závazku pouze v případě úmyslného způsobení škody a pouze do výše skutečně vzniklých ztrát Zákazníka. Poskytovatel služeb nebo Prodávající nenesou zejména odpovědnost za škody způsobené Zákazníkem použitím Internetového servisu v rozporu se zákonem nebo Pravidly.

 3. Jakmile Poskytovatel služeb nebo Prodávající vydají Produkt dopravci, výhody a břemena související se zbožím a riziko náhodné ztráty nebo poškození zboží přecházejí na Zákazníka, který není Spotřebitelem. V takovém případě Poskytovatel služeb nebo Prodávající neručí za ztrátu, úbytek nebo poškození Produktu vzniklé jeho převzetím k přepravě až do jeho vydání Zákazníkovi a za zpoždění v přepravě zásilky.

 4. Odpovědnost Poskytovatele služeb nebo Prodávajícího vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, je bez ohledu na právní základ omezena - jak v rámci jedné reklamace, tak i za všechny reklamace celkem - do výše zaplacené ceny a do výše nákladů na dodání podle smlouvy o provedení nebo smlouvy o prodeji Produktu. Poskytovatel služeb nebo Prodávající odpovídají vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, pouze za typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy a neodpovídají za ušlý zisk Zákazníka, který není Spotřebitelem.

XIII. Autorská práva

 1. Poskytovatel služeb se v rozsahu dodržování autorského práva k materiálům zaslaným Uživateli spoléhá výhradně na prohlášení Uživatelů.

 2. Podání Objednávky znamená podání prohlášení Uživatelem, že ten má práva ke všem nahraným souborům a podáním Objednávky ničí práva neporušuje.

 3. V případě porušení autorských práv třetích stran realizací Objednávky nese odpovědnost za porušení výhradně Uživatel. V takovém případě je povinen zprostit Poskytovatele služeb jakýchkoli nároků třetích stran a uhradit náklady, které Poskytovateli služeb v důsledku těchto nároků vznikly.

 4. V případě obdržení oficiálního oznámení nebo získání spolehlivých informací o nezákonnosti obsahu uloženého v Internetovém servisu bude Poskytovatel služeb informovat Uživatele a okamžitě znemožní přístup k takovému obsahu.

 5. Veškeré informace, obsah, soubory obsahující obrázky a software zpřístupněné Poskytovatelem služeb v rámci Internetového servisu jsou majetkem Poskytovatele služeb nebo jsou předmětem licence udělené Poskytovateli služeb a jsou chráněny zákonem.

 6. Poskytovatel služeb neposkytuje právo kopírovat, sdílet, upravovat, implementovat odvozené produkty ani distribuovat jakékoli jejich prvky.

XIV. Doplňující informace

 1. Ukládání, zabezpečení a zpřístupňování obsahu uzavírané smlouvy o poskytování Služeb probíhá na základě odeslání příslušného emailu po uzavření smlouvy.

 2. Ukládání, zabezpečení a zpřístupňování obsahu uzavírané smlouvy o plnění nebo prodeji Produktu probíhá dvěma způsoby:

 1. zasláním emailu s obsahem uzavírané smlouvy,

 2. předáním specifikace Objednávky a dokladu o koupi,

 3. Obsah uzavírané smlouvy je navíc uložen a zabezpečen v telekomunikačním systému Poskytovatele služeb a zpřístupněn na každou žádost Zákazníka nebo Spotřebitele.

 1. Ukládání souborů.

  1. Doba uložení Návrhů ve zdrojích Internetového servisu je uvedena v samostatném poli/na podstránce, např. Centrum nápovědy/FAQ.

  2. Po přihlášení se Uživatele k Účtu se Uživateli zobrazí informace o plánovaném datu smazání Návrhů ze zdrojů Internetového servisu.

XV. Závěrečná ustanovení

 1. Smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového servisu jsou uzavírány v souladu s polským právem a v polštině, aniž by byla snížena ochrana poskytovaná spotřebitelům závaznými ustanoveními země jejich obvyklého bydliště.

 2. Ve věcech, které nejsou v Pravidlech regulovány, budou aplikovány předpisy: Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, bod 93, se změnami); Zákon o poskytování elektronických služeb ze dne 18. července 2002 (Sbírka zákonů č. 144, bod 1204, se změnami); Zákon ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitele (Sbírka zákonů 2014, 827).

 3. Řešení sporů:

 1. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb a Spotřebitelem ve smyslu čl. § 221 Občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, bod 93, se změnami) lze řešit mimosoudně prostřednictvím mediace nebo řízení u rozhodčích soudů. Seznam stálých rozhodčích soudů je k dispozici na http://www.pssp.org.pl. Seznam mediátorů vede každý krajský soud v Polsku. Podrobnosti o mediátorech jsou k dispozici v Internetovém servisu příslušného soudu.

 2. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb a Spotřebitelem ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, bod 93, se změnami) budou předány na příslušné soudy podle ustanovení občanského soudního řádu ze dne 17. listopadu 1964 (Sbírka zákonů č. 43, bod 296 se změnami).

 3. Podrobnosti o způsobech a přístupu k mimosoudním způsobům řešení sporů jsou k dispozici na adrese:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

 1. Na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ je dostupná platforma pro internetový systém řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s místem komplexní péče o spotřebitele a podnikatele usilující o mimosoudní řešení sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících z internetové kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

 2. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, budou předány soudu příslušnému podle sídla Poskytovatele služeb.

XVI. Vstup Pravidel v platnost

 1. Tato Pravidla jsou platná od 03.04.2023.

 2. Poskytovatel služeb je oprávněn jednostranně změnit tato Pravidla v případě vzniku: (a) změny závazných právních ustanovení platných pro poskytování elektronických služeb nebo transakce uzavírané na dálku, (b) změny nabídky Poskytovatele služeb ohledně Služeb nebo Produktů s tím, že cílem změny těchto Pravidel je přizpůsobení jejich obsahu nabídce.

 3. Je-li určité ustanovení Pravidel považováno za neplatné nebo neúčinné, nebude mít neplatnost nebo neúčinnost tohoto ustanovení vliv na platnost nebo účinnost zbývajících ustanovení nařízení. Poskytovatel služeb vynaloží veškeré úsilí, aby neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradil ustanovením novým, právně nezávadným.

 4. Objednávky Produktů podané před vstupem nových Pravidel v platnost podléhají zásadám stanoveným ve stávajících Pravidlech, změna Pravidel nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran ohledně Produktů z Internetového servisu vytvořené před vstupem této změny v platnost.

 5. O změně Pravidel a datu nabytí účinnosti novelizovaných Pravidel bude Poskytovatel služeb informovat Uživatele zasláním příslušné zprávy na emailovou adresu Uživatele nebo jejím zveřejněním v Internetovém servisu ve formuláři dostupném při prvním přihlášení Uživatele po změně Pravidel.

 6. Změny Pravidel platí pro Uživatele ode dne stanoveného Poskytovatelem služeb, ne kratším než 7 kalendářních dnů od informování Uživatelů o změně. Výpovědní lhůta činí 14 dní. Výpověď musí být zaslána na emailovou adresu Poskytovatele služeb info.cz@colorland.com nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele služeb.

REG_16122022/ECZ/CZ

pdf_image
Obchodni podminky