Zásady ochrany osobných údajov


internetovej stránky colorland.com/sk

Veľmi dobre vieme, že bezpečnosť a ochrana osobných údajov sú pre vás dôležité. Pre nás sú rovnako dôležité. Našou prioritou je poskytovať zákazníkom vysokú úroveň ochrany a zabezpečiť, aby ich dáta boli vždy k dispozícii a bezpečné. Spracovávame osobné údaje a poskytujeme ich iným subjektom len v medziach zákona a len vtedy, keď je to nevyhnutné. Zabezpečíme, aby Vaše súkromie zostalo neporušené.

1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú pravidlá pre spracovanie osobných údajov a ochrany zákazníkov webových stránok a sú k dispozícii na http://www.colorland.com/sk
1.2. Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, majú rovnaký význam ako v Zásadách internetových stránok.
1.3. Osobné informácie sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, tzn. takej, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora (údajov), ako sú: meno a priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, internetový identifikátor alebo jeden, či viacero špecifických faktorov definujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu jedinca.
1.4. Spracovanie znamená operáciu alebo súbor operácií vykonávaných na základe osobných údajov alebo súborov údajov v automatickej alebo neautomatickej forme, ako je zhromažďovanie, udržovanie, organizácia, uchovávanie, adaptácia alebo modifikácie, sťahovanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie, zdieľanie, prispôsobenie alebo zlúčenie, obmedzovanie, odstránenie alebo zničenie.
1.5. Osobné údaje klientov sú spracované v súlade s platnými predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušením smernice 95 / 46 / ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "GDPR") a zákona z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov.
1.6. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, používame primerané technické a organizačné opatrenia v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov.


2. Správca údajov
2.1. Správcom vašich osobných údajov je Cyfrowa Foto, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Zaczernie, Zaczernie 190, 36 - 062, Zaczernie, Poľsko, zapísaná v štátnom súdnom registri podnikateľov s číslom KRS 0000259700, DIČ: 8133469935, IČO 180149478 (ďalej len “Cyfrowa Foto"). Kontakt s nami je možný písomne ​​na našu poštovú adresu alebo e-mailom info.sk@colorland.com


3. Rozsah spracovaných osobných údajov zákazníka
3.1. Rozsah spracovávaných osobných údajov zákazníka Správcom zahŕňa:
a) údaje klienta poskytnuté pri vypĺňaní registračného formulára: meno, priezvisko, adresu bydliska, doručovaciu adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, a v prípade firemných zákazníkov, názov firmy a DIČ;
b) údaje zákazníka, ktoré poskytne zákazník správcovi cez Facebook, v prípade, že zákazník vybral možnosť registrácie pomocou Facebook (pozri bod 9.4).
c) Údaje o zákazníkovi získané správcom v súvislosti s používaním súborov cookies a ďalších podobných technológií (pozri odsek 10);
d) údaje týkajúce sa objednávok zákazníka prostredníctvom internetovej stránky, vrátane údajov o zákazníkovi, ktoré sú obsiahnuté v súboroch a projektoch poskytnutých zákazníkom;
e) iné údaje zákazníka, ktoré zákazník poskytol dobrovoľne pomocou dostupných formulárov v elektronickom systéme alebo iná formu kontaktu s konzultantom správcu.
4.2 Vzhľadom na to, že služby ponúkané na webových stránkach sú vyhradené pre dospelých, správca nespracováva zámerne osobné údaje detí využívajúcich služby.

4. Ciele a právne dôvody na spracovanie osobných údajov zákazníkov
4.1. Osobné údaje zákazníkov sú alebo môžu byť spracované:
a) pri uzatváraní a plnení zmluvy o predaji uzatvorenej prostredníctvom internetových stránok - spracovanie správcom je v tomto prípade nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej je zákazník stranou, alebo pre vykonanie činností na požiadanie zákazníka, pred uzavretím zmluvy (čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR);
b) na účely registrácie a vedenia účtu na internetovej stránke - spracovanie údajov zo strany správcu je v tomto prípade nevyhnutné pre plnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb, ktorej je zákazník stranou, alebo pre vykonanie činností na požiadanie zákazníka, pred uzavretím zmluvy (čl. 6 ods. 1 písmeno b) GDPR);
c) s cieľom doručenia newslettera - spracovanie dát správcom sa uskutočňuje v tomto prípade na základe súhlasu zákazníka (čl. 6, odsek 1 písmeno a) GDPR);

d) cieľom vyriešenia záležitosti opísanej zákazníkom na dostupnej internetovej stránke a v priebehu chatu so zákazníckym servisom - spracovanie dát zo strany správcu je v tomto prípade nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmlúv o poskytovaní elektronických služieb (článok 6 ods. 1, písmeno b) GDPR) a musí byť založené na oprávnenom záujme správcu (článok 6 ods. 1, písmeno f) GDPR) spočívajúcim v podpore predaja;

e) s cieľom poskytovania služieb elektronickou formou v oblasti zdieľania zákazníkom možnosti prehliadania, prehrávania a čítania informácií zákazníkmi a materiálov sprístupnených prostredníctvom internetových stránok. - spracovávanie údajov zo strany správcu je v tomto prípade nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej je zákazník stranou (článok 6 ods. 1, písmeno b) GDPR);
f) s cieľom umožniť realizáciu projektu na internetových stránkach - spracovanie údajov zo strany správcu je v tomto prípade nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej je zákazník stranou (článok 6 ods. 1, písmeno b) GDPR);
g) na uplatnenie oprávnených záujmov správcu, vzťahujúcich sa k vedeniu internetových  stránok, vrátane analýzy vášho užívania stránok, zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti poskytovaných služieb v rámci služieb a obchodu (článok 6 ods. 1, písmeno f) GDPR);
h) na vykonávanie oprávnených záujmov správcu, ktoré môžu okrem iného zahŕňať: stanovenie, vyšetrovanie a obhajobu nárokov, prevenciu kriminality a vedenie s tým súvisiacich vyšetrovaní, riadenie podnikania a jeho ďalší vývoj, vrátane riadenia rizík (článok 6 ods. 1, písmeno f) GDPR); 
i) s cieľom prieskumu spokojnosti zákazníkov (napríklad prostredníctvom prieskumov zaslaných zákazníkom prostredníctvom e-mailu) - spracovanie údajov zo strany správcu musí byť na základe oprávneného záujmu správcu (článok 6 ods. 1, písmeno f) GDPR);
j) na účely priameho marketingu správcu, vrátane výberu tovarov a služieb pre potreby zákazníkov (vrátane profilovania) na základe súborov cookies a ďalších podobných technológií uvedených v odseku 10) - spracovanie údajov zo strany správcu sa koná v tomto prípade na základe primeraného záujmu správcu (článok 6 ods. 1, písmeno f) GDPR);;
k) na marketingové účely správcu, vyplývajúce zo súhlasu udeleného zákazníkom (článok 6 ods. 1, písmeno a) GDPR);;
l) s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych povinností uložených správcovi (najmä tých, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona o účtovníctve a daňových zákonov), ak je to nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti správcu (článok 6 ods. 1, písmeno c) GDPR); 
4.2. Poskytovanie osobných údajov na internetových stránkach je dobrovoľné, ale môže byť potrebné pre realizáciu jednej alebo viacerých služieb a na účely spracovania osobných údajov uvedených v bode 3.1. vyššie, ktoré správca nebude schopný zrealizovať v prípade neuvedenia osobných údajov.
4.3. Osobné údaje zákazníka zozbierané prostredníctvom priameho kontaktu so zákazníkom osobami konajúcimi v mene správcu, a to aj prostredníctvom telefónnej linky alebo prostredníctvom osobného poradcu zákazníka budú použité iba s cieľom kontaktovania zákazníka a poskytovania informácií a rád zákazníkovi.

5. Obdobie spracovania osobných údajov zákazníka
5.1. Správca spracováva osobné údaje zákazníka spôsobom a počas obdobia, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré boli údaje zhromaždené.
5.2. V prípade spracovania údajov:
a) pri uzatváraní a plnení zmluvy (vrátane zmluvy o predaji) - údaje zákazníka budú spracované počas trvania a plnenia zmluvy;
b) na základe súhlasu zákazníka - údaje zákazníka budú spracované až do odobratia súhlasu;
c) s cieľom zabezpečiť súlad s právnymi povinnosťami správcu- údaje zákazníka budú spracované na obdobie vyžadované zákonom;
d) na účely priameho marketingu správcu, vrátane výberu tovarov a služieb na potreby zákazníkov (profilovanie) - údaje zákazníka budú spracované až do vyjadrenia nesúhlasu zákazníka;
e) pre vykonávanie ďalších oprávnených záujmov správcu - tieto údaje budú spracované na čas zohľadnenia pripomienky predložených zo strany zákazníka alebo na konci lehoty premlčania skutku.
5.3. Po uplynutí doby spracovania sa údaje vymazávajú alebo anonymizujú.

6. Práva a povinnosti zákazníka
6.1. V prípade, že spracovanie osobných údajov sa realizuje na základe výslovného súhlasu zákazníka a tento súhlas je dobrovoľný,  môže byť kedykoľvek odvolaný bez vplyvu na právo spracovania, ktoré bolo vykonané pred odvolaním súhlasu. Vyhlásenie o odobratí súhlasu by sa malo zaslať prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu správcu uvedenú v bode 6.5.

6.2. Zákazník má tiež nasledujúce práva:
a) vymazať svoje osobné údaje;
b) obmedziť spracovanie svojich osobných údajov;
c) prístup k svojim údajom, ako aj ich korekciu (opravu);
d) prijímanie kópie svojich údajov alebo ich prenosu, toto právo nemôže mať nepriaznivý vplyv na práva a slobody iných osôb  (vrátane obchodných tajomstiev alebo práv duševného vlastníctva) a toto právo bude realizované v rámci technických možností;
e) namietania proti spracovaniu svojich osobných údajov, ak je spracovanie založené na oprávnenom záujme správcu alebo tretej strany.

6.3. Správca bude realizovať práva Klienta s výhradou výnimiek špecifikovaných v ustanoveniach GDPR.
6.4. Registrovaný zákazník môže tiež upraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje týkajúce sa účtu. Ak to chcete urobiť, prihláste sa do účtu, prejdite na kartu Nastavenia účtu a vykonajte príslušné zmeny v poli Osobné údaje.
6.5. . Za účelom vykonávania práv stanovených v bode 6.1 a 6.2, zašlite e-mail na správcovi, a to na: info.sk@colorland.com - v prípade osobných údajov Klienta spracovaných v súvislosti so zmluvou o predaji, ktorej je správca stranou, rovnako ako v ďalších prípadoch súvisiace so spracovaním osobných údajov zákazníka v súvislosti s používaním internetovej stránky.
6.6. Zákazník má právo podať sťažnosť dozornému orgánu a to Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak si myslí, že spracovanie údajov týkajúcich sa jeho osoby porušuje GDPR.
6.7. Akékoľvek udalosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť osobných údajov na internetových stránkach (vrátane podozrenia zo zdieľania súborov, ktoré obsahujú vírusy a ďalšie súbory, ktoré majú podobnú povahu alebo iné mechanizmy, než deštruktívne mechanizmy), je zákazník povinný bezodkladne ohlásiť na túto adresu: info.sk@colorland.com

7. Subjekty, ktorým sú poskytnuté osobné údaje zákazníka
7.1. Správca poskytuje osobné údaje zákazníkov, ak má k tomu právny základ, najmä ak je to potrebné pre poskytovanie služieb zákazníkom.
7.2. Osobné údaje zákazníkov môžu byť tiež k dispozícii na vyžiadanie pre orgány verejnej moci alebo iných subjektov, ktoré majú nárok na takýto prístup podľa zákona, a to najmä ak je to potrebné na zabezpečenie bezpečnosti správcu systému.
7.3. Príjemcami osobných údajov zákazníkov môžu byť najmä:
7.3.1. subjekty oprávnené získať údaje o zákazníkoch na základe platných právnych predpisov;
7.3.2. subjekty, ktorých služby využíva správca na dodávanie tovaru a služieb klientom, najmä:
a) subjekty poskytujúce služby alebo poskytovanie IT systémov pre správcu;
b) firmy poskytujúce softvérové ​​dodávky a služby súvisiace s údržbou slúžiace na prevádzku internetovej stránky;
c) prevádzkovatelia platobných systémov;
d) subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby;
e) právnické firmy, poradenské firmy, s ktorými správca spolupracuje;

7.3.3. Dôveryhodní marketingoví partneri administrátora:

  • a) spoločnosť Google LLC v súvislosti s používaním služby Google Analytics; \
  • b) Hubspot Inc. v súvislosti s používaním Hubspot;
  • c) Facebook v súvislosti s používaním služby Pixel. \
  • d)Trustpilot v súvislosti so žiadosťou o zaslanie zákazníckeho stanoviska týkajúceho sa nákupu v našom internetovom obchode.

8. Prenos údajov mimo EHP

8.1. Prevádzkovateľ prenáša osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) len vtedy, ak je to potrebné a s primeranou úrovňou ochrany, predovšetkým:
a) spoluprácou so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;
b) používaním štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou komisiou;
c) uplatňovaním záväzných korporátnych pravidiel schválených príslušným orgánom dohľadu;
d) v prípade prenosu dát do USA - spoluprácou so zúčastnenými stranami v programe Privacy Shield, ktorý bola schválený rozhodnutím výkonnej komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej v rámci Privacy Shield EÚ-USA (zoznam subjektov z USA zúčastnených na tomto programe je k dispozícii na adrese: https://www.privacyshield.gov/list).
8.2. Ak je to potrebné, správca vždy informuje o zámere prenosu osobných údajov mimo EHP v štádiu zberu. Na žiadosť zákazníka administrátor poskytne kópiu údajov, ktoré budú prevedené mimo EHP.

9. Sociálne siete
9.1. Webová stránka môže obsahovať funkcie, ktoré umožňujú zdieľanie obsahu pomocou sociálnych aplikácií tretích strán, ako napríklad Tlačidlo “Páči sa mi to" na Facebooku alebo widgety na Instagram. Všetky tieto sociálne aplikácie môžu zhromažďovať a používať údaje o aktivite používateľov na internetových stránkach. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom prostredníctvom takýchto sociálnych aplikácií môžu byť zhromaždené a použité inými používateľmi uvedených spoločenských aplikácií a ich interakcia podlieha pravidlám ochrany osobných údajov spoločností, ktoré sú poskytovateľmi aplikácie. Nemáme žiadny vplyv a nenesieme žiadnu zodpovednosť za vyššie uvedené subjekty a ich použitie zákazníckych údajov.
9.2. Ak chcete využiť prístup k používateľskému účtu ak  súvisiacim službám, máte možnosť zaregistrovať sa a prihlásiť sa cez svoj účet na sociálnej sieti Facebook. Spoločnosť Facebook môže potom automaticky poskytnúť správcovi tieto osobné údaje zákazníka:
a) číselný identifikátor servisu sociálnej siete (ID)
b) meno a priezvisko
c) pohlavie
d) profilovú fotografiu
e) vek
f) ďalšie informácie verejného charakteru.
9.3. V prípade uvedenom v bode 9.2 nie je potrebná žiadna dodatočná registrácia na internetových stránkach.
9.4. Právnym základom spracovania osobných údajov zákazníka v súvislosti s použitím voliteľnej registrácie a prihlásenia cez Facebook je súhlas zákazníka (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
9.5. Správca na zistenie reakcií návštevníkov internetových stránok používa nástroj Pixel od firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Chceme zachytiť, ako sú naše marketingové aktivity na Facebooku akceptované a ako sa dajú zlepšiť. Zhromaždené údaje sú anonymné a neumožňujú vyvodiť závery o vašej osobe. Dáta sú ukladané a spracovávané spoločnosťou Facebook, vďaka čomu je možné pripojenie sa k užívateľskému profilu na Facebooku a Facebook môžu používať informácie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov Facebooku (https: www.facebook.com/about/privacy). Ak sa nechcete zúčastniť na výskume pomocou Pixel, môžete to urobiť na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

10. Cookies a iné podobné technológie
10.1. V súlade s praxou väčšiny internetových stránok sa pri používaní webových stránok môžu osobné údaje zákazníka zhromažďovať automaticky v systémových protokoloch prostredníctvom súborov cookies, systému Google Analytics a systému Hubspot.
10.2. Súbory cookies sú súbory uložené na koncovom zariadení zákazníka, ktoré slúžia na identifikáciu zákazníkov a poskytujú štatistické informácie o návštevnosti zákazníkov, činnostiach zákazníkov a o tom, ako používate internetovú stránku. Umožňujú, okrem iného prispôsobiť obsah a služby zákazníkom.
10.3. Na internetovej stránke sa používajú dočasné cookies, ktoré sa vymazávajú, keď zatvoríte okno prehliadača a trvalé cookies, uložené po určitú dobu (definovanú v parametroch cookies alebo do ich odstránenia zo strany zákazníka) z koncových zariadení používaných zákazníkom.
10.4. Správca používa nasledujúce typy súborov cookies:
a) nevyhnutné na používanie služieb, napríklad používané pre služby vyžadujúce autentifikáciu;
b) uľahčujúce prihlásenie sa na účet prostredníctvom sociálnych sietí;
c) zabezpečujúce bezpečnosť;
d) umožňujúce zhromažďovanie informácií o využívaní služieb;
e) umožňujúce udržanie nastavení vybraných zákazníkov a personalizáciu rozhrania zákazníka;
f) umožňujúce doručenie obsahu, ktorý je prispôsobený preferenciám a záujmom zákazníkov.
10.5. Zákazník môže kedykoľvek a samostatne zmeniť nastavenia súborov cookies a môže sám špecifikovať podmienky pre ich ukladanie a prístup ku koncovému zariadeniu zákazníka a to prostredníctvom nastavení webového prehliadača.
10.6. Zákazník môže kedykoľvek odstrániť súbory cookies pomocou funkcií dostupných v prehliadači, ktorý používa. To však môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na internetových stránkach.


10.7. Administrátor používa nástroje Google Analytics. Viac informácií o tom, ako služba Google Analytics funguje, nájdete na stránke: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Spoločnosť Google vyvinula doplnok prehliadača, ktorý blokuje službu Google Analytics. Doplnok komunikuje s protokolom JavaScript Google Analytics (ga.js) a poskytuje informácie o tom, že údaje návštevnosti stránok by sa nemali odosielať do služby Google Analytics. Doplnok blokovania služby Google Analytics neblokuje prenos údajov na samotný web alebo na iné služby analýzy siete. Zákazník má možnosť využiť vyššie uvedené doplnky, kedykoľvek chce, aby sa jeho údaje spracúvali na analytické účely pomocou služby Google Analytics.
10.8. Používanie webovej stránky zahŕňa zasielanie dopytov na server, na ktorom stránka funguje. Každý dopyt adresovaný serveru je uložený v protokoloch servera. Záznamy obsahujú IP adresu, dátum a čas servera, informácie o webovom prehliadači a operačnom systéme používanom klientom. Záznamy sa ukladajú a prechovávajú na serveri. Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi osobami používajúcimi webové stránky a nepoužívajú sa na účely identifikácie. Logy serverov sú len pomocný materiál používaný na spravovanie internetových stránok a ich obsah nie je sprístupnený nikomu okrem tých, ktorí sú oprávnení spravovať server.

10.9. Správca tiež používa systém HubSpot, pre zber a spracovanie zákazníckych dát, a to najmä ich činnosť na webových stránkach na základe cookies, miestneho úložiska a ďalších technológií, s cieľom personalizácie obsahu poskytnutého klientom a optimalizácie procesu predaja.

11. Spracovanie osobných údajov tretích strán
11.1. Ak zákazník umiestni na webových stránkach osobné údaje tretích strán, môže tak urobiť len vtedy, ak nie sú porušené ustanovenia platného práva a osobné práva týchto osôb. Tretie osoby sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú uvedené na webových stránkach alebo ako súčasť realizácie projektu.
11.2. Administrátor môže spracovať osobné údaje tretích strán, ktoré mu boli zverené zákazníkom, ak zákazník potvrdí, že je oprávnený previesť osobné údaje tretej strany.
11.3. V prípadoch, kedy zákazník uvádza na internetových stránkach alebo v iných údajoch tretiu stranu projektu, v rámci iných ako čisto osobných alebo súkromných dôvodov, zákazník pôsobí ako správca týchto údajov v zmysle GDPR.
11.4. V prípade uvedenom v bode 11.3 vyššie zákazník uzavrie s administrátorom dohodu o zverení spracovania údajov tretích strán za podmienok uvedených v bode 11.6. - bod 11.10. nižšie.
11.5. Údaje tretích strán, ktoré boli poverené zákazníkom, spracuje správca s cieľom správne vykonať zmluvu uzatvorenú s objednávateľom na poskytovanie elektronických služieb - v súvislosti s používaním webovej stránky alebo objednávky.
11.6. Rozsah zverených údajov zahŕňa všetky osobné údaje tretích strán zverené v súvislosti s používaním webovej stránky alebo v súvislosti s objednávkou, najmä meno, adresu, pohlavie, obraz, dátum narodenia alebo vek.
11.7. Zákazník súhlasí s tým, aby sme naďalej zverovali spracovanie údajov treťou stranou, pre vykonanie zmluvy uzatvorenej so zákazníkom.
11.8. Osobné údaje tretích strán poverené zákazníkom spracuje správca v súlade s čl. 28 GDPR.
11.9. Osobné údaje tretích strán môžu byť spracovávané správcom za účelom získavania nárokov alebo ochrany proti nim - právny základ spracovania je oprávnený záujem správcu (čl. 6, odsek 1, písmeno f) GDPR), založený na ochrane práv správcu.
11.10. V prípade, že správca zistí, že osobné údaje tretích osôb sú spracovávané správcom v rozpore GDPR, platných zákonov či predpisov akejkoľvek tretej strany, správca bude konať čo najskôr odstrániť tieto údaje.

12. Záverečné ustanovenia
12.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa priebežne overujú a v prípade potreby aktualizujú tak, aby odrážali akékoľvek zmeny v spôsobe spracovania osobných údajov.
12.2. Aktuálna verzia je k dispozícii na internetových stránkach.
12.3. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov platia od 25. mája 2018.