Sme si plne vedomí, že bezpečnosť a súkromie sú pre vás veľmi dôležité. Pre nás je to dôležité rovnako. Našou prioritou je poskytovať Zákazníkom vysokú úroveň ochrany a zaistiť, aby ich osobné údaje boli stále dostupné a chránené. Spracovávame osobné údaje a sprístupňujeme ich iným subjektom iba v rámci zákona a iba vtedy, ak je to nevyhnutné. Dbáme na to, aby vaše súkromie ostalo nenarušené.


 

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto zásady ochrany osobných údajov vymedzujú pravidlá pre spracovanie a ochranu osobných údajov zákazníkov internetovej služby dostupnej na adrese https://www.colorland.com/sk.

  2. Pojmy nedefinované v týchto zásadách ochrany osobných údajov, majú význam nadaný im v podmienkach internetovej služby.

  3. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo možne identifikovanej fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú, t.j. takej, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým pomocou identifikátora (vlastnosti) takého ako: meno a priezvisko, identifikačné číslo, údaje o lokalizácii, internetový identifikátor alebo jeden buď niekoľko presných ukazovateľov, ktoré určujú fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu fyzickej osoby.

  4. Spracovanie znamená operáciu alebo súbor operácií vykonávaných na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov automatickým alebo neautomatickým spôsobom, takým ako zbieranie, uloženie, organizovanie, usporiadanie, uchovávanie, adaptovanie alebo modifikovanie, sťahovanie, prezeranie, využívanie, zverejňovanie, sprístupňovanie, prispôsobovanie alebo spájanie, obmedzovanie, odstraňovanie alebo ničenie.

  5. Osobné údaje zákazníkov sú spracované v súlade s platnými predpismi, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušenie smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov, ďalej: GDPR”) a zákonom z 10. mája 2018 o ochrane osobných údajov.

  6. Za účelom zaistenia bezpečnosti osobných údajov Zákazníka, využívame príslušné technické a organizačné opatrenia v rámci bezpečného spracovávania osobných údajov.


 

 1. Správca údajov

Vaše údaje spoločne spravuje:

 • Spoločnosť MPP sp. z o.o. so sídlom 36-062 Zaczernie 190, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, XII. Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000259700, so základným imaním vo výške 50 000,00 PLN, DIČ: 8133469935, IČO: 180149478, písomný kontakt na adrese vyššie alebo e-mailom na odo@mpp.com.pl.

 • Piotr Leszczyński, podnikajúci pod firmou: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński so sídlom v Zaczerniu 190, 36-062 Zaczernie, DIČ 8132260802, IČO 691668352, písomný kontakt na adrese vyššie alebo e-mailom na odo@nphoto.com.

 • Spoločnosť Focus sp. z o.o. so sídlom 36-062 Zaczernie 190, zapísanou v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, XII. Hospodárske oddelenie Štátneho súdneho registra pod číslom KRS: 0000815538, so základným imaním vo výške 5 000,00 PLN, DIČ: 5170403426, IČO: 384947680, písomný kontakt na adrese vyššie alebo e-mailom na odo@myfocus.pl.

Spolu sú v týchto zásadách označovaní ako spoloční správcvia.

Spoloční správcovia uzatvorili zmluvu o spoločnej správe osobných údajov, vymedzujúc vzájomné povinnosti vyplývajúce zo spoločnej správy.

 1. Rozsah spracovania osobných údajov zákazníka

  1. Rozsah spracovania osobných údajov zákazníka spracovávaných správcom zahŕňa:

   1. údaje zákazníka uvedené počas registrácie na stránke a pomocou objednávkového formulára, predovšetkým: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia a v prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi ďalej názov firmy a DIČ;

   2. údaje zákazníka, poskytnuté správcovi prostredníctvom účtu na Facebooku alebo Google, v prípade kedy Zákazník vybral túto možnosť registrácie (viď bod 9.2.);

   3. údaje zákazníka získané správcom v súvislosti s využívaním súborov cookies a iných podobných technológií (viď bod 10);

   4. údaje zákazníka týkajúce sa vytvorených objednávok na internetovej stránke, vrátane údajov zákazníka, obsiahnutých v súboroch, sprístupnených zákazníkom a realizovaných projektoch;

   5. iné údaje zákazníka, dobrovoľne poskytnuté zákazníkom pomocou elektronických formulárov dostupných na internetovej stránke, alebo inou formou kontaktu s konzultantom správcu.

  2. V súvislosti s tým, že služby ponúkané v rámci internetového portálu sú určené pre plnoleté osoby, Správca nespracováva vedome osobné údaje detí, ktoré dané služby využívajú.


 

 1. Ciele a právne dôvody spracovania osobných údajov zákazníkov

  1. Osobné údaje zákazníkov sú alebo môžu byť spracované:

   1. za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetovej služby – spracovanie zo strany Správcu je v tomto prípade nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej stranou je zákazník, alebo pre prijatie krokov na žiadosť zákazníka, pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR);

   2. za účelom registrácie a vedenia účtu na internetovej stránke – spracovanie údajov zo strany správcu je v tomto prípade nevyhnutné pre plnenie zmluvy o poskytovaní služieb elektronickou cestou, ktorej stranou je zákazník, alebo za účelom prijatia krokov na žiadosť zákazníka, pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR);

   3. za účelom zasielania Newslettera – spracovanie údajov správcom sa koná v tomto prípade na základe súhlasu zákazníka (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR);

   4. za účelom vybavenia záležitosti opísanej zákazníkom v elektronickom formulári, dostupnom na internetovej stránke a v rámci chatovej komunikácie s operátorom zákazníka – spracovanie údajov správcom je v tomto prípade nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy na poskytovanie služieb elektronickou cestou (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR), a taktiež opiera sa o odôvodnený záujem správcu (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR) spočívajúci v podpore predaja;

   5. za účelom poskytovania služieb elektronickou cestou v rozsahu poskytovania zákazníkom možnosti prechádzať, reprodukovať a čítať informácie a materiály prístupné v rámci internetovej služby – v tomto prípade je spracovanie údajov zo strany správcu nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej stranou je zákazník (čl. 6 ods. 1 pís. b GDPR);

   6. za účelom umožnenia realizovať projekt na internetovej stránke – spracovanie údajov zo strany správcu, je v tomto prípade nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej stranou je zákazník (čl. 6 ods.1 pís. b GDPR);

   7. za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu, súvisiacich s vedením internetovej stránky, vrátane analýzy využívania stránky zákazníkom, zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti poskytovaných služieb v rámci služby a obchodu (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR);

   8. za účelom realizácie oprávnených záujmov správcu, ktoré môžu zahŕňať okrem iného vymedzenie, vymáhanie a obranu nárokov, predchádzanie trestným činom a vykonávanie spojených s nimi vyšetrovaní, riadenie podnikateľskej činnosti a jej ďalší rozvoj, vrátane riadenia rizika (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR);

   9. za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov (napr. pomocou prieskumu posielaného zákazníkom elektronickou poštou) – spracovanie údajov správcom sa koná na základe opodstatneného záujmu správcu (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR);

   10. za účelom priameho marketingu správcu, vrátane výberu tovaru a služieb pre potreby Zákazníkov (vrátane profilovania) pomocou súborov cookies a iných podobných technológií, ktoré sa spomínajú v bode 10 – spracovanie údajov správcom sa v tomto prípade zakladá na oprávnenom záujmu správcu (čl. 6 ods. 1 pís. f GDPR);

   11. za účelom marketingu správcu, vyplývajúceho zo súhlasu udeleného zo strany zákazníka (čl. 6 ods. 1 pís. a GDPR);

   12. za účelom zaistenia dodržiavania právnych povinností uložených správcovi (predovšetkým vyplývajúcimi z predpisov zákona o vedení účtovníctva a daňových predpisov), kedy spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti správcu (čl. 6 ods. 1 pís. c GDPR).

  2. Poskytnutie osobných údajov na internetovej stránke je dobrovoľné, ale môže byť nutné za účelom realizácie jednej alebo viacerých služieb a cieľov spracovania osobných údajov, uvedených v bode 4.1. vyššie, ktoré správca nebude môcť zrealizovať v prípade, ak neuvedie osobné údaje.

  3. Osobné údaje zákazníka, sú zbierané pomocou priameho kontaktu zákazníka s osobami konajúcimi v mene správcu, vrátane infolinky alebo v rámci kontaktu s operátorom zákazníka, sú využívané výhradne za účelom kontaktu so zákazníkom a poskytovania informácií a poradenstva zákazníkovi.


 

 1. Doba spracovania osobných údajov zákazníka

  1. Správca spracováva osobné údaje zákazníka spôsobom a obdobie, ktoré je nevyhnutný pre zrealizovanie cieľov, pre ktoré boli údaje zbierané.

  2. V prípade spracovania údajov:

   1. za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy (vrátane kúpno-predajnej zmluvy) – údaje Zákazníka budú spracované na obdobie platnosti a realizácie zmluvy;

   2. na základe súhlasu zákazníka - údaje zákazníka budú spracované do chvíle zrušenia súhlasu;

   3. za účelom zaistenia dodržiavania zákonných povinností uložených správcovi - údaje zákazníka budú spracované na obdobie vyžadované zákonom;

   4. za účelom priameho marketingu správcu, vrátane výberu tovaru a služieb pre potreby zákazníka (profilovanie) - údaje zákazníka budú spracované do momentu vyjadrenia námietky zákazníka;

   5. za účelom realizácie iných oprávnených záujmov správcu - údaje budú spracované do momentu zohľadnenia vzneseného nesúhlasu zákazníka, alebo po uplynutí lehoty na premlčanie nárokov.

  3. Po uplynutí obdobia spracovania, údaje sú odstránené alebo anonymizované.


 

 1. Práva a povinnosti zákazníka

  1. Ak spracovanie osobných údajov sa koná na základe súhlasu zákazníka, tento súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať, bez toho aby bola dotknutá zákonnosť spracovania, ktorá sa realizovala pred odvolaním súhlasu. Prehlásenie o odvolaní súhlasu sa musí zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu správcu, uvedenú v bode 2.

  2. Zákazník má nasledovné práva:

   1. vymazať svoje osobné údaje;

   2. obmedziť spracovanie svojich osobných údajov;

   3. mať prístup k obsahu svojich údajov ako aj ich oprave (korektúre);

   4. získať kópiu svojich údajov alebo ich preniesť, pričom toto právo nesmie nevhodne vplývať na práva a slobody iných osôb (vrátane obchodných tajomstiev alebo práv duševného vlastníctva) a bude realizované v technicky možnom rozsahu;

   5. podať námietku voči spracovaniu svojich osobných údajov, kedy spracovanie vychádza z právne opodstatneného záujmu správcu údajov alebo tretej strany.

  3. Správca zrealizuje práva zákazníka, s výhradou výnimiek uvedených v ustanoveniach GDPR.

  4. Zaregistrovaný zákazník, môže sám vykonať zmeny, úpravy alebo aktualizáciu svojich osobných údajov týkajúcich sa účtu. Za týmto účelom je potrebné sa prihlásiť do účtu, prejsť do karty „Nastavenia účtu” a v políčku Osobné údaje vykonať potrebné zmeny.

  5. Za účelom uplatnenia práv uvedených v bode 6.1. a 6.2., je potrebné zaslať e-mail na adresu ľubovoľného spoločného správcu - v prípade osobných údajov zákazníka spracovaných v súvislosti so zmluvou, ktorej stranou je správca ako aj v ostatných prípadoch týkajúcich sa spracovania osobných údajov zákazníka, v súvislosti s využívaním internetovej služby z jeho strany.

  6. Zákazník má právo podať sťažnosť na dozorný orgán na úrad ochrany osobných údajov, ak sa domnieva, že spracovanie týkajúce sa jeho osobných údajov porušuje ustanovenia GDPR.

  7. Všetky prípady, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na bezpečnosť ochrany osobných údajov na internetovej stránke (vrátane podozrenia zdieľania súborov, ktoré obsahujú vírusy, alebo iných súborov s podobným obsahom, alebo súborov deštruktívneho mechanizmu), zákazník je povinný bezodkladne nahlásiť e-mailom ľubovoľnému spoločnému správcovi.


 

 1. Subjekty, ktorým sú sprístupňované osobné údaje zákazníkov

  1. Správca sprístupňuje osobné údaje zákazníkov, ak má k tomu právny dôvod, predovšetkým ak je to nevyhnutné pre plnenie poskytovaných služieb.

  2. Osobné údaje zákazníkov môžu byť sprístupnené aj na žiadosť verejných orgánov alebo iných subjektov oprávnených k prístupu na základe zákona, predovšetkým ak je to nevyhnutné pre zaistenie bezpečnosti systémov správcu.

  3. Príjemcami osobných údajov zákazníka môžu byť predovšetkým:

   1. subjekty oprávnené získavať údaje zákazníka na základe platných právnych predpisov;

   2. subjekty, ktorých služby využíva správca za účelom dodania tovaru a služieb zákazníkom, predovšetkým:

    1. subjekty zaisťujúce správu alebo sprístupňujúce správcovi ICT systémy;

    2. podnikatelia, poskytujúci služby dodania a údržby softvéru, ktorý je potrebný pre podporu internetovej stránky;

    3. operátori platobných systémov;

    4. subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby;

    5. právnické kancelárie, poradenské spoločnosti, s ktorými spolupracuje administrátor;

   3. dôveryhodní marketingoví partneri správcu, ktorých aktuálny zoznam tvorí príloha č. 1 k týchto zásad.


 

 1. Prenos údajov mimo EHP

  1. Správca poskytuje osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) iba vtedy, ak je to nutné a zodpovedá to úrovni príslušnej ochrany, predovšetkým pomocou:

   1. spolupráce so subjektami spravujúcimi osobné údaje v krajinách, v rámci ktorých bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej Komisie;

   2. využívania štandardných zmluvných doložiek vydaných Európskou Komisiou;

   3. využívania záväzných podnikových pravidiel, schválených príslušným dozorným orgánom;

  2. Ak je potrebné, správca stále informuje o zámere predať osobné údaje mimo EHP vo fáze ich zbierania. Na žiadosť zákazníka, mu správca poskytne kópiu jeho údajov, ktoré budú poskytnuté mimo priestor EHP.


 

 1. Sociálne siete

  1. Internetový servis môže obsahovať funkcie, ktoré umožňujú zdieľať obsah pomocou siete sociálnych aplikácií tretích strán, také ako tlačidlo „Like” na Facebooku alebo widgety na Instagrame. Všetky z týchto sociálnych aplikácií môžu zhromažďovať a využívať údaje týkajúce sa aktivity používateľov na internete. Akékoľvek osobné údaje poskytované zákazníkom prostredníctvom takýchto sociálnych aplikácií môžu byť zbierané a využívané ostatnými používateľmi týchto aplikácií sociálnych sietí a pomocou interakcie a riadia sa zásadami ochrany osobných údajov spoločností, ktoré aplikácie ponúkajú. Nemáme žiadny vplyv a nenesieme zodpovednosť za vyššie uvedené subjekty ako aj využívanie nimi údajov zákazníka.

  2. Ak chce zákazník využiť službu prístupu k účtu a službe s tým spojených, ten má možnosť registrácie a prihlásenia sa na účet prostredníctvom Facebooku. Facebook môže vtedy automaticky poskytnúť správcovi nasledovné osobné údaje zákazníka:

   1. číselný identifikátor sociálnej stránky (ID)

   2. meno a priezvisko

   3. pohlavie

   4. profilovú fotografiu

   5. vek

   6. iné informácie verejného charakteru.

  3. Správca môže rovnako umožniť prihlásenie prostredníctvom iných účtov, ktoré vlastní používateľ, za podmienok podobných tým, ktoré sú opísané vyššie.

  4. V prípade, ktorý sa spomína v bode 9.2. a 9.3., nie je nutná ďalšia registrácia za účelom založenia účtu na internetovom servise.

  5. Právnou podstatou spracovania osobných údajov zákazníka, v súvislosti s využitím voliteľnej registrácie a prihlásenia cez Facebook, je súhlas zákazníka (čl.6 ods. 1 pís. a) GDPR).

  6. Správca podľa prieskumu reakcií návštevníkov webových stránok využíva nástroje Pixel poskytované pomocou portálu Facebook spoločnosti Meta Platforms Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA, USA a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2Dublin 662881. Chceme evidovať, akým spôsobom sú naše marketingové aktivity na Facebooku prijímané a ako môžu zlepšiť. Zozbierané údaje sú anonymné a neumožňujú nám vyvodzovať žiadne závery ohľadom vašej osoby. Údaje sú ukladané a spravované portálom Facebook tak, aby bolo možné spojenie s profilom používateľa na Facebooku, a Facebook môže údaje používať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov na Facebooku (https: www.facebook.com/about/privacy). Ak si neželáte zúčastniť sa prieskumu analýzy reakcií používateľa Pixel Facebook, môžete tak učiniť na stránke: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


 

 1. Cookies a iné podobné technológie

  1. V súlade zásad ochrany osobných údajov väčšiny internetových stránok, počas využívania internetovej stránky, osobné údaje zákazníka môžu byť zbierané automaticky v systémových protokoloch, pomocou súborov cookies, systému Google Analytics, Survey Sparrow, Getresponse a systému Hubspot.

  2. Cookies sú súbory uložené na konečnom zariadení zákazníka, ktoré slúžia na identifikáciu zákazníkov a poskytovanie štatistických informácií o pohybe zákazníkov, aktivite zákazníkov a spôsobe využívania internetovej stránky. Umožňujú prispôsobovať obsah a služby preferenciám zákazníkov.

  3. Na internetovej stránke sú využívané relačné cookies, ktoré sa vymažú po zatvorení okna internetového prehliadača ako aj tervalé cookies, uložené na dobu určitú (uvedenú v parametroch súborov cookies alebo do momentu, kedy ich zákazník odstráni) v konečných zariadeniach používaných zákazníkom.

  4. Správca využíva nasledovné druhy súborov cookies:

   1. nevyhnutné na využívanie služieb, napr. využívané na služby, ktoré si vyžadujú overenie;

   2. slúžiace na uľahčenie prihlásenia sa do účtu prostredníctvom sociálnych médií;

   3. slúžiace na zaistenie bezpečnosti;

   4. umožňujúce zbieranie informácií o spôsobe využívania služieb;

   5. umožňujúce uloženie vybraných nastavení zo strany zákazníka a personalizáciu rozhrania zákazníka;

   6. umožňujúce dodávanie zákazníkom obsahu viac prispôsobeného ich preferenciám a záujmom.

  5. Zákazník môže sám kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa súborov cookies, určiť podmienky ich uchovávania a získavania prístupu pomocou súborov cookies ku koncovému zariadeniu zákazníka, pomocou nastavenia internetového prehliadača alebo pomocou príslušného nástroja dostupného na stránkach internetovej služby.

  6. Zákazník môže kedykoľvek odstrániť súbory cookies, pomocou funkcie dostupnej v internetovom prehliadači, ktorý používa. Môže to však obmedziť niektoré funkcie dostupné v internetovom servise.

  7. Správca využíva nástroje Google Analytics. Viac informácií fungovaní nástrojov Google Analytics nájdete na stránke: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google vypracoval rozšírenie k prehliadaču, ktorý blokuje Google Analytics. Rozšírenie komunikuje s protokolom Google Analytics JavaScript (ga.js), aby poskytlo informácie, že údaje o návštevách webových stránok nemajú byť odoslané do Google Analytics. Rozšírenie prehliadača blokujúceho Google Analytics neblokuje prenos údajov na samotnú internetovú stránku, alebo iných analytické služby siete. Zákazník má možnosť využiť vyššie uvedené rozširenie vždy, ak si to neželá, aby jeho údaje boli spracované pre analytické účely pomocou Google Analytics.

  8. Využívanie internetových služieb sa spája so zasielaním dotazov na server, na ktorom internetová služba funguje. Každý dotaz nasmerovaný na server je uložený v protokoloch serveru. Protokoly zahŕňajú okrem iného IP adresu, dátum a čas servera, informácie o internetovom prehliadači a operačnom systéme, ktoré zákazník používa. Protokoly sú ukladané a uchovávané na serveri. Údaje uložené v protokoloch serveru nie sú spájané s konkrétnymi osobami, používajúcimi internetovú stránku a nie sú využívané za účelom identifikácie. Protokoly servera tvoria výhradne pomocný materiál, ktorý slúži na spravovanie internetového servisu a ich obsah sa nikomu nezverejňuje okrem osôb oprávnených na spravovanie serveru.

  9. Správca využíva aj systém Hubspot a Getresponse, slúžiaci na zbieranie a spracovanie údajov zákazníkov, predovšetkým o ich aktivite na internete na základe cookies, local storage a iných technológií, za účelom personalizácie obsahu sprístupneného zákazníkovi a optimalizácie procesu predaja.

  10. Správca využíva nástroje SurveySparrow na vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka. Survey Sparrow môže využívať údaje zákazníka spojené s využívaním tohto nástroja také ako IP, poloha, informácie o nástroji a informácie o prehliadači, aktivity a zdroj presmerovania. Správca môže aj samostatne vytvárať v nástroji mailingové zoznamy prieskumu, ktoré obsahujú e-mailové adresy zákazníkov. Údaje tohto typu nie sú zo strany SurveySparrow žiadnym spôsobom samostatne využívané ani prenášané.


 

 1. Spracovanie osobných údajov tretích strán

  1. Ak zákazník umiestňuje na stránke akékoľvek osobné údaje tretích osôb, môže tak spraviť výhradne pod podmienkou neporušenia ustanovení platného práva a osobného dobra týchto osôb. Tretími osobami sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje zákazník umiestňuje v internetovej službe, alebo v rámci podania realizácie projektu.

  2. Správca môže spracovať osobné údaje tretích osôb, ktoré mu zákazník zveril, ak zákazník potvrdí, že je oprávnený poskytnúť osobné údaje tretej strane.

  3. V prípadoch, kedy zákazník umiestňuje v internetovej službe alebo v rámci realizácie projektu údaje tretích osôb, v rámci inej činnosti ako je osobná alebo domáca, zákazník vystupuje v úlohe správcu týchto údajov v zmysle ustanovení GDPR.

  4. V prípade, ktorý sa spomína v bode 11.3. vyššie, zákazník uzatvára so správcom zmluvu o zverení spracovávania osobných údajov tretích osôb podľa zásad uvedených v bode 11.5. – bod 11.10. nižšie.

  5. Osobné údaje tretích osôb, zverené zo strany zákazníka, budú spracované správcom za účelom náležitej realizácie uzatvorenej zmluvy so zákazníkom o poskytovaní elektronických služieb – v súvislosti s používaním internetového servisu zákazníkom alebo realizáciou objednávky.

  6. Rozsah zverených údajov, zahŕňa všetky osobné údaje tretích osôb zverené v súvislosti s využívaním internetovej služby zákazníkom, alebo v súvislosti s odoslanou objednávkou, predovšetkým meno a priezvisko, adresa, pohlavie, podobizeň, dátum narodenia alebo vek.

  7. Zákazník udeľuje súhlas na ďalšie zverenie spracovania osobných údajov tretích osôb (tzv. sub-zverenie), za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej so zákazníkom.

  8. Zverené osobné údaje tretích osôb zákazníkom, budú náležite spracované zo strany správcu podľa čl. 28 GDPR.

  9. Osobné údaje tretích osôb môžu byť rovnako spracovávané správcom za účelom prípadného ustanovenia a uplatňovania nárokov alebo ochrany proti nim – právnym základom spracovania je opodstatnený záujem správcu (čl. 6 ods.1 pís. f GDPR), spočívajúci v ochrane jeho práv.

  10. Ak správca zistí, že osobné údaje tretích osôb sú spracované zo strany správcu v rozpore s ustanoveniami GDPR, platnými právnymi predpismi alebo osobnými právami tretích osôb, správca príjme opatrenia, za účelom čo najrýchlejšieho odstránenia takýchto údajov.


 

 1. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto zásady ochrany osobných údajov sú priebežne overované a v prípade potreby sú aktualizované, aby uvádzali všetky zmeny v spôsobe spracovania osobných údajov.

  2. Zmena príloh k týmto zásadám ochrany osobných údajov netvorí zmenu zásad.

  3. Aktuálna verzia je dostupná na internetovej stránke

  4. Tieto zásady ochrany osobných údajov v aktuálnom znení platia od dňa 01.03.2023.


 

Príloha č. 1 k zásadám ochrany osobných údajov na internete https://www.colorland.com/sk, zo dňa 01.03.2023.


 

Zoznam overených marketingových partnerov správcu, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje zákazníkov,:

 1. Google LLC v súvislosti s využívaním nástrojov Google Analytics;

 2. Hubspot Inc. v súvislosti s využívaním nástrojov na obsluhu marketingových aktivít Hubspot;

 3. Smartlook.com, s.r.o., Reg. no.: 09508830 v súvislosti s využívaním nástrojov Smartlook na analýzu aktivity používateľov na internetových stránkach (heatmap),

 4. Facebook v súvislosti s využívaním nástrojov Pixel,

 5. SurveySparrow Inc. v súvislosti s využívaním nástrojov na zisťovanie spokojnosti zákazníka,

 6. Trustpilot A/S (registration number 30276582), v súvislosti s využívaním nástrojov na zisťovanie spokojnosti zákazníka

 7. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. v súvislosti so spoluprácou s Opineo – za účelom zvyšovania kvality služieb vďaka názorom zákazníkov

 8. GetResponse S.A. v súvislosti s využívaním nástrojov na obsluhu marketingových aktivít GetResponse

 9. Refericon sp. z o.o. v súvislosti s využívaním programu doporučení. 

pdf_image
Zásady ochrany osobných údajov od 01.03.2023
pdf_image
Zásady ochrany osobných údajov do 28.02.2023
pdf_image
Zásady ochrany osobných údajov do 03.05.2020