Zásady ochrany osobných údajov
internetovej stránky colorland.com/sk

Veľmi dobre vieme, že bezpečnosť a ochrana osobných údajov sú pre vás dôležité. Pre nás sú rovnako dôležité. Našou prioritou je poskytovať zákazníkom vysokú úroveň ochrany a zabezpečiť, aby ich dáta boli vždy k dispozícii a bezpečné. Spracovávame osobné údaje a poskytujeme ich iným subjektom len v medziach zákona a len vtedy, keď je to nevyhnutné. Zabezpečíme, aby Vaše súkromie zostalo neporušené.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa ustanovujú pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov Zákazníkov Webových stránok, ktoré sú k dispozícii na https://www.colorland.com/sk.
2. Pojmy, ktoré nie sú definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, môžu mať význam, ktorý im je daný v Poriadku webovej stránky.
3. Osobné údaje sú informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, ktorej sa údaje týkajú, t.j. takej, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora (vlastnosť), ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje (napr. IP adresa, MAC adresa), internetový identifikátor alebo jeden alebo viac špecifických faktorov určujúcich fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu osoby.
4. Spracovanie znamená operáciu alebo súbor operácií vykonávaných s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov automatizovaným alebo neautomatizovaným spôsobom, ako napríklad zhromažďovanie, zaznamenávanie, organizovanie, usporiadanie, ukladanie, prispôsobenie alebo úprava, sťahovanie, prezeranie, používanie, zverejňovanie, zdieľanie, porovnávanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie.
5. Osobné údaje Zákazníkov sú spracovávané v súlade s platnými predpismi, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len: „GDPR”).
6. Na zaistenie bezpečnosti osobných údajov Zákazníkov, využívame vhodné technické a organizačné opatrenia v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

2. SPRÁVCA ÚDAJOV
Upozorňujeme, že Spoločným správcom Vašich osobných údajov je:
1. Focus sp. z o.o. So sídlom 36-062 Zaczernie 190, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000815538, so základným imaním 5.000,00 PLN, DIČ: 5170403426, IČO: 384947680,
2. Nphoto sp. z o.o. So sídlom 36-062 Zaczernie 190, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000815539, so základným imaním 5.000,00 PLN, DIČ: 5170403403, IČO: 384947615,
3. ColorlandTeam sp. z o.o. so sídlom 36-062 Zaczernie 190, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000813857, so základným imaním 5.000,00 PLN, DIČ: 5170403260, IČO: 3848634270,
4. Cyfrowa Foto sp. z o.o. so sídlom 36-062 Zaczernie 190, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom v Rzeszowe, XII. Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000259700, so základným imaním 5.000,00 PLN, DIČ: 8133469935, IČO: 180149478,
5. Piotr Leszczyński, podnikajúci v rámci spoločnosti: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński so sídlom v Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, DIĆ 8132260802, IČO 691668352,
Ak sa v obsahu týchto Pravidiel ochrany osobných údajov používa výraz Správca, mali by sa ním rozumieť vyššie uvedení Spoloční správcovia.
Na základe dohody o spoločnej správe, uzatvorenej medzi spoločnými správcami, sa dohodlo, že:
1. Každý zo Spoločných správcov je povinný zabezpečiť bezpečnosť spracovania osobných údajov zavedením vhodných technických a organizačných opatrení, primeraných typu spracúvaných osobných údajov a riziku porušenia práv dotknutých osôb.
2. Spoloční správcovia súhlasia s tým, že v rámci plnenia informačnej povinnosti voči dotknutým osobám, ako aj v odpovedi na žiadosti dotknutej osoby (uplatnenie práva na prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenos osobných údajov, námietky proti spracovaniu osobných údajov) bude zodpovedný Spoločný správca 1.
3. V prípade, že žiadosť uvedená v ods. 2 vyššie bude na základe čl. 26 3 GDPR poskytnutá ktorémukoľvek inému Spoločnému správcovi, bude Spoločný správca, ktorému bola žiadosť poskytnutá, povinný okamžite informovať Spoločných správcov o každej žiadosti prijatej od oprávnenej osoby v rámci uplatňovania práv vyplývajúcich z GDPR tejto osobe a postúpenia obsahu žiadosti spolu so všetkými potrebnými informáciami umožňujúcimi udelenie odpovedi. V takom prípade je Spoločný správca 1 povinný poskytnúť odpoveď po predchádzajúcom dohodnutí spoločného stanoviska.
4. Bez ohľadu na nariadenie uvedené v ods. 3 vyššie, je Spoločný správca 2-5 povinný spolupracovať so Spoločným správcom 1 pri odpovedaní na žiadosti dotknutej osoby, pri plnení týchto žiadostí a poskytnúť Spoločnému správcovi 1 v tejto súvislosti všetky potrebné informácie.
5. Spoloční správcovia určia jeden kontaktný bod pre všetky žiadosti, týkajúce sa osobných údajov, ktoré pochádzajú od dotknutých osôb, ktorým je e-mailová adresa: odo@cyfrowafoto.com ako aj tradičná adresa: Cyfrowa Foto Sp. z o.o. Zaczernie 190, 36 – 062 Zaczernie

3. ROZSAH SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA
1. Rozsah osobných údajov Zákazníka spracovaných Spoločným správcom zahŕňa:
1.1. údaje Zákazníka poskytnuté pri vyplňovaní Registračného formulára: meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia (dobrovoľne) a v prípade Zákazníkov, ktorí nie sú Spotrebiteľmi, dodatočne názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo;
1.2. údaje Zákazníka poskytnuté Správcovi prostredníctvom Facebooku, ak si Zákazník vybral možnosť registrácie na Facebooku (pozri bod 9.4.);
1.3. údaje Zákazníka získané Správcom v súvislosti s používaním súborov cookie a iných podobných technológií (pozri bod 10);
1.4. údaje Zákazníka týkajúce sa Objednávky zadaných na Webovej stránke, vrátane údajov Zákazníka, obsiahnutých v súboroch poskytnutých Zákazníkom a dokončených Projektoch;
1.5. ďalšie údaje Zákazníka, dobrovoľne poskytnuté Zákazníkom prostredníctvom elektronických formulárov dostupných na Webovej stránke alebo inou formou kontaktu s konzultantom Správcu.
2. Vzhľadom na to, že služby ponúkané v rámci tejto Webovej stránky sú určené pre dospelých, Spoloční správcovia nespracovávajú osobné údaje detí, ktoré tieto služby využívajú, vedome.

4. CIEĽ A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV
1. Osobné údaje Zákazníkov sú alebo môžu byť Spoločnými správcami spracovávané:
1.1. na účely uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom tejto Webovej stránky - spracovanie je v tomto prípade nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy, ktorej je Zákazník zmluvnou stranou, alebo na konanie na žiadosť Zákazníka pred uzavretím zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
1.2. za účelom Registrácie a vedenia Účtu na Webovej stránke - v tomto prípade je potrebné spracovanie údajov na plnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb, ktorej je Zákazník zmluvnou stranou, alebo na žiadosť Zákazníka pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO);
1.3. na marketingové účely Spoločných správcov, ktoré vyplývajú zo súhlasu Zákazníka poskytovať obchodné informácie (informačný bulletin), sa v tomto prípade spracovanie údajov uskutočňuje na základe súhlasu zákazníka (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);
1.4. na vyriešenie záležitosti opísanej Zákazníkom v elektronickom formulári, dostupnom na Webovej stránke a v rámci online rozhovoru s asistentom Zákazníka – spracovanie údajov je v tomto prípade potrebné na uzavretie a plnenie zmluvy o poskytovaní elektronických služieb (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a je tiež založená na legitímnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) spočívajúce v podpore predaja;
1.5. za účelom poskytovania elektronických služieb v rozsahu, v akom majú Zákazníci možnosť prezerať, reprodukovať a čítať informácie a materiály poskytnuté v rámci Webovej stránky - spracovanie údajov je v tomto prípade nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej je Zákazník zmluvnou stranou (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
1.6. s cieľom umožniť realizáciu Projektu na Webovej stránke - v tomto prípade je potrebné spracovanie údajov na plnenie zmluvy, ktorej je Zákazník zmluvnou stranou (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR);
1.7. s cieľom realizácie opodstatnených záujmov Správcu, spojených s vedením Webovej stránky, vrátane analýzy používania Webovej stránky Zákazníkom, zaistenia bezpečnosti a spoľahlivosti služieb poskytovaných v rámci Webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
1.8. za účelom vykonávania oprávnených záujmov Správcu, medzi ktoré môžu patriť okrem iného určenie, vyšetrovanie a ochrana pohľadávok, predchádzanie trestnej činnosti a vedenie súvisiacich s ňou vyšetrovaní, riadenie podniku a jeho ďalší rozvoj vrátane riadenia rizík (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
1.9. s cieľom preskúmať spokojnosť Zákazníkov (napr. prostredníctvom prieskumov zaslaných Zákazníkom e-mailom Správcom a jeho Partnermi poskytujúcimi služby v tejto oblasti na základe dohody uzavretej so Správcom) – spracovanie údajov vychádza z odôvodneného záujmu Správcu (článok 6 ods. 1 písm. f GDPR);
1.10. na účely priameho marketingu Správcu, vrátane výberu tovaru a služieb pre potreby Zákazníkov (vrátane profilovania) na základe súborov cookie a iných podobných technológií uvedených v bode 10 v tomto prípade dôjde k spracovaniu údajov na základe odôvodneného záujmu Správcu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);
1.11. na zabezpečenie dodržiavania právnych povinností Spoločných správcov (najmä tých, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona o účtovníctve a daňových predpisov), ak je spracovanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti na strane Spoločných správcov (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
2. Poskytnutie osobných údajov na Webovej stránke je dobrovoľné, ale môže byť nevyhnutné na vykonanie jednej alebo viac služieb a na účely spracúvania osobných údajov, ako je uvedené v bode 3.1. vyššie, ktoré Spoločný správca nebude môcť realizovať v prípade neposkytnutia osobných údajov.
3. Osobné údaje Zákazníka získané priamym kontaktom Zákazníka s osobami konajúcimi v mene daného správcu, a to aj prostredníctvom asistenčnej linky alebo v rámci kontaktu s asistentom Zákazníka, sa používajú iba na kontaktovanie Zákazníka a poskytovanie informácií a poradenstva Zákazníkovi.

5. OBDOBIE SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA
1. Spoločný správca spracúva osobné údaje Zákazníka spôsobom a na obdobie potrebné na dosiahnutie účelov, na ktoré boli údaje zhromaždené.
2. V prípade spracovania údajov:
2.1. na účely uzavretia a plnenia zmluvy (vrátane kúpnej zmluvy) – údaje o Zákazníkoch sa budú spracovávať počas trvania a vykonávania zmluvy;
2.2. na základe súhlasu Zákazníka - údaje Zákazníka budú spracovávané až do odvolania súhlasu;
2.3. za účelom zabezpečenia súladu so zákonnými povinnosťami uloženými Správcovi – údaje zákazníka budú spracovávané po dobu požadovanú zákonom;
2.4. na účely priameho marketingu Správcu, vrátane výberu tovaru a služieb pre potreby Zákazníkov (profilovanie) – údaje Zákazníka budú spracovávané, kým Zákazník nenamieta;
2.5. na účely vykonávania iných oprávnených záujmov Správcu – budú údaje spracovávané až do prijatia námietky Zákazníka alebo do uplynutia premlčacej doby nárokov, pokiaľ nie je v podrobných ustanoveniach tejto politiky stanovené inak.
3. Po uplynutí obdobia spracovania sa údaje vymažú alebo anonymizujú.

6. PRÁVA A ZÁVÄZKY ZÁKAZNÍKA
1. Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu vyjadreného Zákazníkom, takýto súhlas je dobrovoľný a možno ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa vykonalo pred zrušením súhlasu. Vyhlásenie o odvolaní súhlasu by sa malo zaslať e-mailom na e-mailovú adresu každého zo Spoločných správcov.
2. Zákazník má tiež nasledujúce práva:
2.1. na odstránenie svojich osobných údajov;
2.2. na obmedzenie svojich osobných údajov;
2.3. prístupu k obsahu svojich údajov a ich opraviť;
2.4. získať kópiu svojich údajov alebo ich preniesť, čím toto právo nemôže nepriaznivo ovplyvniť práva a slobody ostatných (vrátane obchodného tajomstva alebo práv duševného vlastníctva) a bude sa implementovať v technicky možnom rozsahu;
2.5. namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov, ak je spracovanie založené na oprávnenom záujme správcu údajov alebo tretej strany.
3. Spoločný správca 1 bude uplatňovať práva Zákazníka, s výnimkou výnimiek uvedených v ustanoveniach GDPR.
4. Registrovaný Zákazník môže tiež nezávisle opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje týkajúce sa Účtu. Ak to chcete urobiť, prihláste sa do účtu, prejdite na kartu „Nastavenia účtu” a vykonajte príslušné zmeny v poli Osobné údaje.
5. Za účelom uplatnenia práv stanovených v bodoch 6.1 a 6.2, pošlite e-mail na adresu Inšpektora pre ochranu údajov, vymenovaného Spoločnými dodávateľmi, tj.: odo@cyfrowafoto.com, alebo na adresu zriadeného kontaktného bodu: Cyfrowa Foto sp. z o.o. 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190, e-mailová adresa: odo@cyfrowafoto.com.
6. Zákazník je oprávnený podať sťažnosť dozornému orgánu: t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR. , ak sa domnieva, že spracovanie údajov, ktoré sa ho týkajú, porušuje ustanovenia GDPR.

7. SUBJEKTY, KTORÝM SÚ SPRISTUPŇOVANÉ OSOBNÉ INFORMÁCIE O ZÁKAZNÍCKACH
1. Správca poskytuje osobné údaje Zákazníkov, ak na to má právny základ, najmä ak je nevyhnutné na poskytovanie služieb Zákazníkom.
2. Osobné údaje Zákazníkov sa môžu sprístupniť aj na žiadosť orgánov verejnej moci alebo iných subjektov oprávnených na takýto prístup podľa právnych predpisov, najmä ak je to potrebné na zabezpečenie bezpečnosti systémov Správcu.
3. Príjemcami osobných údajov Zákazníkov môžu byť najmä:
3.1. subjekty oprávnené získavať údaje o Zákazníkoch podľa platných právnych predpisov;
3.2. subjekty, ktorých služby Správca používa na dodanie tovaru a služieb Zákazníkom, najmä:
▪ subjekty poskytujúce Správcovi podporu alebo poskytujúce IT systémy;
▪ podnikatelia poskytujúci služby dodávky a údržby softvéru používaného na prevádzkovanie Webovej stránky;
▪ prevádzkovatelia platobných systémov;
▪ subjekty poskytujúce poštové a kuriérske služby;
▪ právnické firmy, konzultačné spoločnosti, s ktorými Správca spolupracuje;
3.3. dôveryhodní marketingoví partneri Správcu:
▪ Google LLC v súvislosti s používaním Google Analytics;
▪ Hubspot Inc. v súvislosti s používaním Hubspotu;
▪ Facebook v súvislosti s používaním Piksela.
▪ GetResponse – súvislosti s používaním GetResponsa.
▪ Opineo - na zlepšenie kvality služieb vďaka spätnej väzbe od Zákazníkov
▪ Refericon – za účelom poskytnúť príkazový program
▪ Smartsupp.com, s.r.o. - súvislosti s používaním Smartlook
▪ Trustpilot v súvislosti so žiadosťou o zaslanie zákazníckeho stanoviska týkajúceho sa nákupu v našom internetovom obchode.

8. PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP
1. Správca prenáša osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) iba vtedy, keď je to potrebné a zabezpečuje primeranú úroveň ochrany, najmä prostredníctvom:
1.1. spolupráce so subjektmi spracúvajúcimi osobné údaje v krajinách, pre ktoré bolo vydané príslušné rozhodnutie Európskej komisie;
1.2. používania štandardných zmluvných ustanovení vydaných Európskou komisiou;
1.3. uplatňovania záväzných podnikových pravidiel schválených príslušným dozorným orgánom;
1.4. v prípade prenosu údajov do USA – spolupráca so subjektmi zúčastňujúcimi sa na programe Štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield), ktorý bol schválený vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej Štítom na ochranu súkromia EÚ - USA (zoznam subjektov zo Spojených štátov, ktoré sa zúčastňujú na tomto programe, je k dispozícii na adrese: https://www.privacyshield.gov/list).
2. V prípade potreby Správca vždy informuje o úmysle preniesť osobné údaje mimo EHP vo fáze ich zberu. Na žiadosť Zákazníka mu Správca poskytne kópiu jeho údajov, ktoré sa budú prenášať mimo EHP.

9. SOCIÁLNE PORTÁLY
1. Webové stránky môžu obsahovať funkcie, ktoré umožňujú zdieľanie obsahu prostredníctvom sociálnych aplikácií tretích strán, ako sú napr. tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku alebo widgety na Instagrame. Všetky tieto sociálne aplikácie môžu zhromažďovať a používať údaje o činnosti používateľov na Webovej stránke. Všetky osobné údaje poskytnuté Zákazníkmi prostredníctvom takýchto sociálnych aplikácií môžu zhromažďovať a používať ostatní používatelia vyššie uvedených sociálnych aplikácií a interakcie prostredníctvom nich podliehajú pravidlám ochrany osobných údajov spoločností, ktoré sú poskytovateľmi aplikácií. Nemáme žiaden vplyv a nenesieme zodpovednosť za vyššie uvedené subjekty a použitie nimi údajov daných Zákazníkov.
2. Na využívanie služby prístupu k Účtu a súvisiacich služieb má Zákazník možnosť Registrovať sa a prihlásiť sa prostredníctvom účtu sociálnej siete Facebook. Facebook môže potom Správcovi automaticky poskytnúť tieto osobné údaje Zákazníka:
2.1. číselné ID sociálnej siete (ID)
2.2. meno a priezvisko
2.3. pohlavie
2.4. profilovú fotku
2.5. dátum narodenia
2.6. ďalšie verejné informácie.
3. V prípade uvedenom v bode 9.2 sa na zriadenie Účtu na Webovej stránke nevyžaduje žiadna ďalšia registrácia.
4. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov Zákazníka, v súvislosti s využitím voliteľnej Registrácie a prihlásenia sa cez Facebook, je súhlas Zákazníka (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
5. Správca, na testovanie reakcie návštevníkov Webových stránok, používa nástroj Pixel, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Chceme zachytiť, ako sa prijímajú naše marketingové aktivity na Facebooku a ako ich možno vylepšiť. Zhromaždené údaje sú anonymné a neumožňujú nám o vás vyvodiť žiadne závery. Údaje sú ukladané a spracovávané spoločnosťou Facebook, takže je možné sa pripojiť k profilu používateľa na Facebooku, a Facebook ich môže používať v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook (https: www.facebook.com/about/privacy). Ak chcete namietať proti používaniu testu reakcie používateľa Pixelu na Facebooku, môžete tak urobiť na adrese: https://www.facebook.com/ads/preferences /?entry_product=ad_settings_screen.

10. COOKIES A INÉ PODOBNÉ TECHNOLÓGIE
1. V súlade s praxou väčšiny webových stránok sa osobné údaje Zákazníka môžu pri používaní Webovej stránky zhromažďovať automaticky do systémových denníkov pomocou súborov cookies, systému Google Analytics, systému Hubspot, GetResponse a Smartlook.
2. Cookies sú súbory uložené na koncovom zariadení Zákazníka, ktoré slúžia na identifikáciu Zákazníkov a na poskytovanie štatistických informácií o návštevnosti Zákazníkov, ich činnosti a spôsobe použitia Webovej stránky. Umožňujú okrem iného prispôsobiť obsah a služby preferenciám Zákazníkov.
3. Webová stránka používa cookies relácie, ktoré sa vymažú po zatvorení okna webového prehľadávača, ako aj trvalé cookies, uložené na určené obdobie (špecifikované v parametroch cookies alebo kým ich neodstráni zákazník) v koncových zariadeniach používaných Zákazníkom.
4. Správca používa tieto typy súborov cookies:
4.1. potrebné na použitie služieb, napríklad používaných na služby vyžadujúce overenie;
4.2. slúži na uľahčenie prihlásenia sa na Účet prostredníctvom sociálnych médií;
4.3. použité na zaistenie bezpečnosti;
4.4. umožňujúce zhromažďovania informácií o tom, ako využívať služby;
4.5. umožňujúce konsolidáciu Zákazníkom vybranýchnastavení a prispôsobenie zákazníckeho rozhrania;
4.6. umožnenie doručenia Zákazníkom obsahu viac prispôsobeného ich preferenciám a záujmom.
5. Zákazník môže samostatne a kedykoľvek zmeniť nastavenia týkajúce sa súborov cookies, a tým špecifikovať podmienky ich uchovávania a získavania prístupu prostredníctvom súborov cookies do koncového zariadenia Zákazníka pomocou nastavení webového prehľadávača.
6. Zákazník môže súbory cookies kedykoľvek odstrániť pomocou funkcií dostupných vo webovom prehliadači, ktorý používa. To však môže obmedziť niektoré funkcie dostupné na tejto Webovej stránke.
7. Spoloční správcovia používajú službu Google Analytics. Viac informácií o tom, ako fungujú nástroje Google Analytics, nájdete na stránke: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Spoločnosť Google vyvinula doplnok prehliadača, ktorý blokuje službu Google Analytics. Doplnok komunikuje s protokolom Google Analytics JavaScript (ga.js) a poskytuje informácie, že údaje o návštevách stránok by sa nemali odosielať do služby Google Analytics. Blokovanie doplnku prehliadača Google Analytics neblokuje prenos údajov na webovú stránku ani na iné analytické služby online. Zákazník má možnosť využiť vyššie uvedený doplnok, kedykoľvek si neželá, aby sa jeho údaje spracúvali na analytické účely pomocou nástroja Google Analytics.
8. V rámci používania služby Google Analytics Spoloční správcovia tiež zhromažďujú informácie o aktivite používateľov na webe pomocou tagov. Tagy sú malé fragmenty kódu webovej stránky, ktoré to umožňujú meranie prevádzky a správania používateľov, zhromažďovanie informácií o účinnosti online reklamných kanálov a kanálov sociálnych médií, používanie remarketingu a zacielenia reklám na cieľovú skupinu a testovanie a vylepšovanie stránok.
9. Používanie Webovej stránky znamená zasielanie otázok na server, na ktorom Webová stránka funguje. Každý dotaz nasmerovaný na server sa uloží do protokolov servera. Protokoly zahŕňajú okrem iného IP adresu, dátum a čas servera, informácie o webovom prehliadači a operačnom systéme používanom zákazníkom. Protokoly sa ukladajú a uchovávajú na server. Údaje uložené v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnymi ľuďmi, ktorí používajú Webovú stránku, a nepoužívajú sa na účely identifikácie. Protokoly serverov sú iba pomocnými materiálmi používanými na správu Webovej stránky a ich obsah sa nesprístupňuje nikomu okrem tých, ktorí sú oprávnení spravovať server.
10. Spoloční správcovia tiež používajú systémy Hubspot, GetResponse a Smartapp na zhromažďovanie a spracovanie údajov o Zákazníkoch, najmä ich činnosti na Webovej stránke na základe súborov cookies, local storage a ďalších technológií, na prispôsobenie obsahu, ktorý má Zákazník k dispozícii, a na optimalizáciu predajného procesu.

11. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍCH STRÁN
1. Ak Zákazník umiestňuje na Web stránke akékoľvek osobné údaje Tretích strán, môže tak urobiť iba vtedy, ak neporušuje ustanovenia platných zákonov a osobných práv týchto osôb. Tretie strany sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje Zákazník umiestni na Webovú stránku alebo ako súčasť realizácie Projektu.
2. Spoloční správcovia môžu spracúvať osobné údaje tretích strán, ktoré mu boli zverené Zákazníkom, ak Zákazník potvrdí, že je oprávnený preniesť osobné údaje Tretej strany.
3. V prípade, že Zákazník umiestni na Webovú stránku alebo v rámci realizácie Projektu údaje Tretích strán, v rámci iných činností, ako sú výlučne osobné alebo domáce, koná ako správca týchto údajov v zmysle ustanovení GDPR.
4. V prípade uvedenom v bode 11.3 vyššie Zákazník uzavrie s daným Správcom dohodu o poverení spracovaním údajov Tretích strán za podmienok uvedených v bode 11.6. – bod 11.10. nižšie.
5. Údaje Tretích strán zverené Zákazníkom budú spracovávať Spoloční správcovia, aby správne implementovali zmluvu uzatvorenú so Zákazníkom o poskytovaní elektronických služieb - v súvislosti s používaním Webovej stránky Zákazníkom alebo implementáciou Objednávky.
6. Rozsah zverených údajov zahŕňa všetky osobné údaje Tretích strán, ktoré boli zverené v súvislosti s používaním Webovej stránky Zákazníkom alebo v súvislosti s zadanou Objednávkou, najmä meno, priezvisko, adresa, pohlavie, obrázok, dátum narodenia alebo vek.
7. Zákazník súhlasí s ďalším poverením spracovaním údajov Tretích strán (tzv. subprocessing) za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom.
8. Osobné údaje Tretích strán zverené Zákazníkom budú spracované správcom v súlade s čl. 28 GDPR.
9. Osobné údaje Tretích strán môžu tiež spracovávať Spoločnými správcami s cieľom prípadne určiť a uplatniť si nároky alebo sa proti nim brániť – právnym základom pre spracúvanie je odôvodnený záujem Spoločných správcov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR), ktorý spočíva v ochrane ich práv.
10. Ak ktorýkoľvek Správca zistí, že osobné údaje Tretích strán sa spracúvajú v rozpore s ustanoveniami GDPR, platným zákonom alebo osobnými právami Tretích strán, Správca čo najskôr odstráni tieto údaje.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa priebežne kontrolujú a podľa potreby aktualizujú, aby odrážali akékoľvek zmeny spôsobu spracovania osobných údajov.
2. Aktuálna verzia je k dispozícii na Webovej stránke.
3. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov platia od 04.05.2020.
4. Predchádzajúce Pravidlá ochrany osobných údajov sú k dispozícii na adrese https://www.colorland.com/sk/ochrana-osobnych-udajov.

pdf_image
POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA platná od 4. mája 2020
pdf_image
Zásady ochrany osobných údajov sú platné do 3. mája 2020