Obsah

Obchodné podmienky údajov do 02.04.2023

pdf_image
Formulár na odstúpenie od zmluvy

Internetový obchod dostupný na adrese www.colorland.com/sk (ďalej: internetový obchod) prevádzkuje spoločnosť MPP sp. z o.o., so sídlom Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Poľsko, NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478, KRS: 0000259700, e-mailová adresa: info.sk@colorland.com, telefón: (+421) 944 173 921 ďalej: Zhotoviteľ)

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Podmienky vymedzujú druh a rozsah služieb, podmienky poskytovania služieb prostredníctvom internetového servisu, podmienky uzatvárania a ukončovania zmlúv o poskytovaní služieb, predaja, zásady, náklady, termín a typy doručenia, predkladanie žiadostí o odstúpení žiadosti od zmluvy a reklamačný poriadok.
 2. Informácie uvedené v internetovom servise, týkajúce sa produktov a služieb, a predovšetkým opisy, technické parametre a ceny netvoria ponuku predaja podľa ustanovení občianskeho zákonníka (č. 16 Z. z., položka 93, v znení neskorších predpisov), avšak tvoria výzvu na uzatvorenie zmluvy podľa čl. 71 občianskeho zákonníka. Taktiež netvoria verejné zaistenie poskytovateľa služieb.
 3. Produkty poskytované v internetovom servise môžu byť ponúkané zo strany predávajúceho, ktorý spolupracuje s poskytovateľom služieb. Úplné údaje predávajúceho sú poskytnuté priehľadným spôsobom na internetovej stránke na účte používateľa.
 4. V prípade, ak na stránke neboli uvedené informácie o predávajúcom, ktoré sa spomínajú v ods. 3 vyššie, poskytovateľ bude súčasne predávajúcim.
 5. Všetky ceny, uvedené v internetovom servise a vyjadrené v príslušnej zvolenej mene v internetovom obchode sú ceny brutto (obsahujú DPH).
 6. Používateľ sa zaväzuje zdržiavať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli akýmkoľvek spôsobom negatívne vplývať na správne fungovanie internetového servisu, predovšetkým nevstupovať akýmkoľvek spôsobom do obsahu internetového servisu, alebo do jeho technických prvkov, ako je poskytovanie/rozposielanie obsahu s protiprávnym obsahom. Je zakázané predovšetkým umiestňovať do obsahu internetového servisu fotografie, ktoré akýmkoľvek spôsobom porušujú platné právo, ktoré vyzývajú k rasovej, náboženskej a etnickej nenávisti, ktoré obsahujú pornografický obsah, vyjadrujú fašizmus, nacizmus, komunizmus, propagujú násilie, urážajú náboženské vyznanie, porušujú práva iných osôb.
 7. Používateľ, súhlasí s obsahom podmienok a prehlasuje, že neporuší vyššie uvedené.
 8. Poskytovateľ služieb zverejňuje na internetovom servise recenzie zákazníkov (vrátane spotrebiteľov) alebo iných osôb, ktoré majú záujem zverejniť recenziu týkajúcu sa internetového portálu:
  1. Poskytovateľ služieb spolupracujúci s externými subjektami umožňuje zákazníkom (vrátane spotrebiteľom) kupujúcim produkty predajcu, vyjadriť svoj názor ohľadom produktov. Možnosť pridať svoju recenziu môžu výhradne subjekty, ktoré predtým zakúpili produkty a je realizované z iniciatívy poskytovateľa služieb. Zverejňovanie zákazníckych recenzií nie je sponzorované a nepodlieha kontrole pred ich zverejnením.
  2. Nezávisle od uvedeného vyššie, poskytovateľ služieb zverejňuje na internetovom servise hodnotenia týkajúce sa všeobecného sortimentu alebo služby zákazníka, ktoré sú zverejňované externými používateľmi služieb zbierajúcich hodnotenia, spolupracujúcich s poskytovateľom služieb. Takéto hodnotenia sa môžu týkať produktov. Hodnotenia zverejňované týmto spôsobom nie sú sponzorované a nepodliehajú kontrole pred ich zverejnením. Nemusia sa týkať produktov.
  3. Poskytovateľ služieb zverejňuje na internetovom portáli recenzie týkajúce sa všeobecného sortimentu alebo služby zákazníka, zverejnené používateľmi internetového portálu. Takéto recenzie sa môžu týkať produktov a sú kontrolované pred ich zverejnením. Týmto spôsobom zverejňované recenzie nie sú sponzorované. Nemusia sa týkať produktov.
 9. Pojmy uvedené v týchto podmienkach znamenajú:
  1. PRACOVNÝ DEŇ – deň od pondelka do piatku okrem dní pracovného voľna na území Poľska.
  2. EDITOR – interaktívny nástroj dostupný na internetovom portáli vo forme služby, poskytovanej elektronickou cestou, umožňujúci vypracovanie projektových dizajnov.
  3. OBJEDNÁVACÍ FORMULÁR – interaktívny formulár dostupný na internetovom portáli umožňujúci (v závislosti od kupovaného produktu): výber projektu, výber parametrov projektu (takých ako počet strán, forma, materiál, doplnky), spôsobu dodania produktu, akceptáciu projektu a vytvorenie objednávky na produkt.
  4. ZÁKAZNÍK – právnická osoba, organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej zákon uznáva právnu spôsobilosť, fyzická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom podľa čl. 221 zákona zo dňa 23. apríla 1964 občianskeho zákonníka alebo spotrebiteľ, ktorý vytvoril objednávku na internetovom portáli.
  5. SPOTREBITEĽ – fyzická osoba, ktorá nakupuje na internetovej stránke, ktoré nepriamo súvisia s jej podnikateľskou alebo profesnou činnosťou, t.j. spotrebiteľ v zmysle čl. 22(1) občianskeho zákonníka. Ustanovenia podmienok týkajúce sa výhradne spotrebiteľa sa vzťahujú okrem iného na fyzické osoby uzatvárajúce v rámci internetového portálu zmluvu, spojenú priamo s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že nemá ona pre ňu profesionálnu povahu, vyplývajúcu predovšetkým z predmetu vykonávanej ňou podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe predpisov centrálneho registra o podnikateľskej činnosti. V takýchto prípadoch nebudú mať pre takúto osobu uplatnenie ustanovenia podmienok, týkajúce sa výhradne zákazníkov.
  6. ÚČET – označený individuálnym názvom (loginom) a heslom, ktoré používateľ uviedol v rámci údajov zozbieraných v elektronickom systéme poskytovateľa služby, v ktorom sú zhromaždené údaje používateľa, vrátane informácií o vytvorených objednávkach.
  7. NEWSLETTER - informácie, vrátane obchodných informácií v zmysle zákona zo dňa 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou (144/2002 Z. z. položka 1204, t.j. Z. z. z roku 2017, položka 1219) pochádzajúce od poskytovateľa služieb, posielané používateľovi elektronickou cestou poskytovateľom služby, alebo v mene poskytovateľa služby.
  8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV – samostatný dokument upravujúci zásady spojené s ochranou osobných údajov a súkromia používateľov.
  9. POZITÍVNA KONTROLA OBJEDNÁVKY – na pozitívnej kontrole objednávky sa podieľa:
   1. správne vyplnenie objednávacieho formulára,
   2. v prípade realizácie objednávok, využívajúcich editor kompletne odoslanie zo zariadenia používateľa návrhu produktu vybraného a akceptovaného používateľom,
   3. zaúčtovanie platby za vytvorenú objednávku alebo použitie nákupnej poukážky,
   4. prijatie objednávky na realizáciu, ktorá je potvrdená poskytovateľom služby pomocou e-mailu.
  10. PRODUKT – dielo, ktoré je súkromným majetkom, plnené na základe objednávky používateľa podľa projektu alebo hotový hnuteľný majetok, ktorý je alebo má byť predmetom zmluvy medzi zákazníkom a poskytovateľom služby.
  11. NÁVRH – vypracovaný grafický návrh budúceho produktu odoslaný do internetového servisu používateľom a v súlade s požiadavkami.
  12. PODMIENKY – tieto podmienky vrátane príloh.
  13. INTERNETOVÝ SERVIS – servis vedený poskytovateľom služby, dostupný na internetovej adrese, uvedenej v obsahu podmienok.
  14. PREDÁVAJÚCI – fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť ako jedna osoba, alebo právnická osoba ponúkajúca produkty, ktoré môžu byť kupované v rámci internetového servisu. Predajca môže byť súčasne poskytovateľom služby. Internetový servis umožňuje poskytovať produkt v jeho rámci, výhradne jednému subjektu súčasne - úzko spolupracujúceho s poskytovateľom služieb a ktorý je s ním majetkovo spojený. Internetový servis nie je internetovou obchodnou platformou podľa zákona o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014.
  15. SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou prostredníctvom internetového portálu alebo digitálna služba špecifikovaná v obsahu služby.
  16. POSKYTOVATEĽ SLUŽBY - MPP sp. z o.o. so sídlom: Zaczernie 190, 36062 Zaczernie, Poľsko,NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478, KRS: 0000259700, e-mailová adresa: info.sk@colorland.com, telefón: (+421) 944 173 921
  17. POUŽÍVATEĽ – fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nemá právnu subjektivitu, ktorá využíva službu.
  18. OBJEDNÁVKA – prehlásenie vôle pomocou objednávacieho formulára a ktorá tvorí ponuku uzatvorenia predajnej zmluvy produktu.

II. Typy a rozsah služieb

Poskytovateľ služieb internetového portálu poskytuje nasledovné služby:

 1. Vedenie účtu v internetovom servise.
  1. Využívanie používateľských účtov je možné po splnení nasledovných krokov:
   1. vyplnenie registračného formulára,
   2. kliknutie na políčko „registrovať” alebo s podobným významom, alebo využitie možnosti registrácie pomocou účtu, vlastneného na portáli „Facebook”/Google,
 2. Využívanie funkcií servisu.
  1. Funkcie editora (ktorý tvorí digitálnu službu) sprístupnené používateľovi závisia od získaného produktu. V zásade využívanie editora spočíva:
   1. vo výbore koncepcie produktu, pomocou kliknutia na políčko „projektovať” alebo s podobným významom,
   2. vo výbere parametrov projektu, zhotovenia vlastného návrhu používateľa,
   3. na akceptácii návrhu – umiestnení návrhu do košíka – súboru návrhov, pomocou kliknutia na políčko „do košíka” alebo s podobným významom.
  2. Editor umožňuje sprístupnenie náhľadu na návrh tretím osobám, alebo umožňuje náhľad a pridávanie fotografií do návrhu. Sprístupňovanie sa koná pomocou individuálne generovaného linku, QR kódu alebo funkcií.
  3. Využívanie interaktívneho objednávacieho formulára spočíva vo:
   1. výbere produktu a parametrov produktu napr. počet produktov, doplnky, určené pre produkt, možnosti personalizácie a pod. a spôsobe dodania.
   2. v uvedení údajov požadovaných vo formulári, ktoré umožňujú doručenie produktu. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, nevyhnutné je aj uvedenie názvu firmy a čísla DIČ (v prípade zákazníkov, ktorí sú poľskí daňoví poplatníci podľa čl.106b ods.5 zákona o dani z príjmov zo dňa 11. marca 2004 -t.j. zo dňa 9. novembra 2018 Z.z. z 2018, položka 2174 v znení neskorších predpisov- ak chýba číslo DIČ pri uzatváraní objednávky zákazníkom, a rovnako vystavenie zo strany predávajúceho účtenky, ktorá neobsahuje toto číslo, znemožňuje neskoršie vystavenie zo strany predávajúceho faktúry DPH, týkajúcej sa tejto objednávky),
   3. Vytvorenie objednávky pomocou kliknutia na políčko „objednať a zaplatiť” alebo s podobným významom – do tohto momentu existuje možnosť samostatnej modifikácie, zadávaných údajov (za týmto účelom je potrebné sa riadiť zobrazenými správami a informáciami dostupnými na stránke internetovej služby).
  4. Poskytovanie služby newsletter.
   1. Využívanie služby newsletter sa koná po uvedení v záložke „newsletter” viditeľnej v časti „Nastavenie účtu” alebo v samostatnej časti internetovej služby elektronickej pošty, na ktorú majú byť zaslané ďalšie vydania newslettera a kliknutie na políčko „uložiť” alebo s podobným obsahom.
   2. Na zasielanie newslettera je sa možné zapísať pomocou zaznačenia správneho políčka počas zakladania účtu v internetovom servise alebo prostredníctvom podstránok fungujúcich v rámci servisu.
   3. Služba newsletter je doplnkovou bezplatnou službou, a nie spojená so spravenou objednávkou.

III. Podmienky poskytovania služieb

 1. Platba:
  1. Poskytovanie služieb poskytovateľom služby je bezplatné.
 2. Obdobie na aký sa zmluva o poskytovaní služieb uzatvára:
  1. zmluva o poskytovaní služieb spočívajúca vo vedení účtu v internetovom servise, sa uzatvára na dobu neurčitú.
  2. zmluva o poskytovaní služby spočívajúca vo využívaní editora sa uzatvára na dobu určitú a podlieha ukončeniu vo chvíli ukončenia využívania editora.
  3. zmluva o poskytovaní služby spočívajúca vo využívaní objednávacieho formulára je uzatváraná na dobu určitú a podlieha ukončeniu vo chvíli vytvorenia objednávky alebo zrušenia vytvárania objednávky zo strany používateľa.
  4. Zmluva o poskytovaní služby newsletter sa uzatvára na dobu neurčitú.
 3. Technické požiadavky nevyhnutné pre spoluprácu s ICT systémom, ktorý používa poskytovateľ služieb vrátane správneho fungovania služby:
  1. Počítač, tablet, telefón alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom k internetu.
  2. Správne konfigurovaný internetový prehliadač nainštalovaný v zariadení s prístupom na internet: napr. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari.
  3. Zapnutá v internetovom prehliadači funkcia Java Script a súborov Cookies.
  4. Vypnuté doplnky k prehliadaču napr. zástrčky, protivírusové programy, systémové firewally, ktoré môžu vplývať na zobrazovanie niektorých prvkov stránok.
 4. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo, že za účelom správneho fungovania editora, obsluhované ním súbory, by mali spĺňať nasledovné požiadavky:
  1. maximálna hmotnosť: 40 MB,
  2. maximálne rozlíšenie 60 Mpix,
  3. maximálna veľkosť súboru: 15000 px,
  4. akceptované rozšírenia súborov: jpg, jpeg, png, heic, heix, avif.
 5. Poskytovateľ služieb môže sformulovať podrobné pokyny spojené s využívaním služieb, ktoré budú sprístupňované používateľovi prostredníctvom danej služby alebo v internetovej službe v samostatných políčkach (napr. FAQ).
 6. Využívanie editora za podmienok nestabilného prístupu k internetu, s využitím mobilných zariadení, alebo prístupu s obmedzenou kapacitou ako aj veľkému množstvu súčasne spustených záložiek v internetovom prehliadači, môže sa spájať s nutnosťou dlhšieho čakania na odoslanie súborov do servera poskytovateľa služby a vyžaduje podrobné overenie správnosti projektu, pred vytvorením objednávky.
 7. Poskytovateľ služby v priebehu využívania editora neoveruje kvalitu a obsah súborov, zverejňovaných používateľom.
 8. Poskytovateľ služieb upozorňuje, že využívanie internetovej služby a predovšetkým editora a objednávacieho formulára, môže sa spájať s obmedzením prístupu k niektorým funkciám internetovej služby a vyžaduje si overenie správnosti projektu pred vytvorením objednávky.
 9. Dodržiavanie ustanovení zákona zo dňa 18.júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou, poskytovateľ služieb nekontroluje obsah odosielaných používateľmi v rámci využívania služieb.
 10. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo, že využívanie internetovej služby sa môže spájať so štandardným rizikom spojeným s vyžívaním internetu, za ktorý nenesie zodpovednosť v súvislosti s čím odporúča používateľom prijať príslušné kroky za účelom ich minimalizácie.
 11. Poskytovateľ služieb upozorňuje, že návrhy sa môžu mierne líšiť od finálneho vzhľadu produktu. Poskytovateľ služieb informuje, že aj napriek snahe, nie je možné zaistiť vernosť farieb na fotografiách prezentovaných v internetovom servise, pretože ich zobrazovanie závisí okrem iného od nastavení zobrazenia zariadenia, prehliadača, operačného systému.
 12. Používateľ poskytuje poskytovateľovi služieb na dobu platnosti zmluvy o poskytovaní služieb a realizácie produktu, bezplatnú, nevýhradnú, neobmedzenú licenciu s právom na poskytovanie sublicencie pre diela poskytované poskytovateľovi služby, za účelom poskytovania služieb alebo realizácie produktov, v nasledovných oblastiach prevádzky: trvalé alebo čiastočné reprodukcie, v celku alebo čiastočne, pomocou ľubovoľných prostriedkov a v ľubovoľnej forme, predovšetkým za účelom uvedenia, zobrazenia, využitia, prenosu a uloženia diela, ako aj vytvárania jeho kópií pomocou ľubovoľnej techniky, vrátane magnetického zápisu a digitálnej technológie; premena údajov na vektory alebo viacrozmerné matice, ktoré môžu byť následne spracované neurónovými sieťami, prispôsobenie, zmena systému alebo zavádzanie iných zmien v diele; právo na tvorenie nových verzií diela; zavádzanie do pamäti počítača; archivovanie diela v celku alebo v časti; právo na opracovanie, postvýroba a pretváranie diela, predovšetkým na jeho rezanie, skartovanie a prenášanie na iné formy a využívanie ho v týchto formátoch. Uvedené vyššie má za cieľ výhradné vykonávanie služieb v prospech používateľa v súlade s podmienkami a cieľom poskytovaných služieb, v rámci ktorých sa takéto sprístupňovanie koná.
 13. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo:
  1. k prechodnému pozastaveniu poskytovania služieb vzhľadom na servisné činnosti alebo spojené s modifikáciou internetovej služby,
  2. posielať na adresu elektronickej pošty používateľa technické, právne správy a správy spojené s fungovaním služieb,
  3. odmietnuť poskytovať služby, ak používateľ porušuje podmienky alebo uviedol v účte nesprávne údaje,
  4. k ľubovoľnému personalizovaniu obsahu informácií odosielaných používateľom,
  5. zablokovať prístup k účtu používateľa, ktorý obsahuje erotický, pornografický obsah, obsahujúci nelegálny softvér alebo porušujúci práva tretích osôb alebo informácie na tému možnosti ich získania (linky), a iné obsahy v rozpore so zákonom, dobrými mravmi alebo propagujúcimi konkurenčné portály, ako aj odstránenie týchto obsahov, v prípade rozhodnutia o zistení dôveryhodných a opodstatnených informácií na túto tému,
  6. odstrániť z internetového servisu obsahy zverejňované používateľmi prostredníctvom služieb, ak tieto obsahy porušujú ustanovenia podmienok.

IV. Podmienky uzatvárania zmluvy o poskytovaní plnenia a predaja produktu

 1. Cena produktu zobrazená v internetovom servise je uvedená v príslušnej mene pre konkrétny trh (krajinu) a obsahuje všetky zložky, vrátane DPH. Ceny neobsahujú náklady za doručenie, ktoré sú uvádzané počas vytvárania objednávky na internetovej stránke a závisia od vybraného druhu a miesta doručenia.
 2. Uhradenie ceny produktu je možné pomocou nákupnej poukážky, ktorá po uvedení správneho kódu zníži cenu všetkých alebo vybraných produktov, ktoré sa v košíku nachádzajú.
 3. Cena produktu uvedená v internetovom servise je záväzná vo chvíli vytvorenia objednávky. Táto cena sa nemení v závislosti od meniacich sa cien v internetovom servise, ktoré sa môžu objaviť v súvislosti s jednotlivými produktami po vytvorení objednávky.
 4. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní plnenia alebo predaja produktu pomocou objednávacieho formulára.
  1. Cieľom uzatvorenia zmluvy o poskytovaní plnenia alebo predaja produktu je predchádzajúce vytvorenie objednávky podľa bodu II. ods. 3 podmienok.
  2. Po vytvorení objednávky poskytovateľ služieb okamžite potvrdí jej doručenie. Potvrdenie o doručení objednávky a jej prijatí je realizované prostredníctvom zaslania e-mailu, ktorý obsahuje: potvrdenia všetkých dôležitých častí objednávky, potvrdenie poskytovateľa služieb o doručení objednávky, potvrdenie poskytovateľa služieb o prijatí a zaúčtovaní platby, o prijatí objednávky na realizáciu a o plánovanom dátume odoslania.
  3. Vo chvíli pozitívneho schválenia objednávky, uzatvára sa zmluva o poskytovaní plnenia produktu alebo predaja medzi zákazníkom a predávajúcim. Každá zmena rozsahu objednávky po tejto fáze bude hodnotená nezávisle od prvotného rozsahu objednávky. Vykonávanie dodatočných objednávok po pozitívnom overení bude rovnocenné s vytvorením novej objednávky a uzatvorením novej zmluvy o predaji alebo plnenia produktu medzi zákazníkom a predávajúcim.
  4. Každá zmluva o predaji alebo plnení produktu bude potvrdená účtenkou, faktúrou DPH alebo iným dokumentom potvrdzujúcim predaj, vystaveným zo strany predávajúceho na údaje uvedené používateľom v objednávacom formulári.
  5. Produkty, ktoré sú predmetom predajnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom ostávajú vlastníctvom predávajúceho do momentu uhradenia ceny a nákladov za doručenie z titulu kúpno-predajnej zmluvy.

V. Termíny a druhy platieb

 1. Predávajúci vyžaduje platbu za objednávku vo forme platby vopred.
 2. Internetová stránka sprístupňuje prostredníctvom operátorov platieb on-line formy platieb za objednávky. Dostupné formy platby a podrobné informácie týkajúce sa platieb sú viditeľné v procese vytvárania objednávky v záložke Platby.

VI. Doručenie

 1. Internetový portál sprístupňuje nasledovné spôsoby doručenia produktu: doručenie kuriérom alebo inú formu zásielky dostupnú počas vytvárania objednávky. Náklady za doručenie hradí zákazník.
 2. Náklady za doručenie závisia od vybraného spôsobu doručenia produktu a objednávky a pre každú objednávku je prezentovaný orientačný spôsob vo chvíli jej realizácie. Ak náklady za dopravu uvedenú orientačne na základe objednávky sa zmenia po kontakte s dopravcom, zákazník bude individuálne informovaný poskytovateľom služieb o celkovej sume za doručenie.
 3. Forma doručenia a výber v rámci zaslania kuriérom konkrétneho subjektu poskytujúceho kuriérske služby, môže sa zmeniť z objektívnych príčin, ktoré znemožňujú odoslať produkt (napr. ak nie je uvedený rozmer produktu, krajina dodania, časové nemožné zrealizovanie zásielok).
 4. Termín doručenia – čas očakávania na doručenie produktu sa skladá z termínu realizácie objednávky zo strany predávajúceho a času doručenia produktu dopravcom:
  1. Celkový a maximálny termín realizácie objednávky nesmie presiahnuť 30 pracovných dní, ktoré sa rátajú od momentu pozitívneho overenia objednávky do momentu odoslania objednávky zákazníkovi.
  2. Čas doručenia produktu prepravcom, závisí od vybraného spôsobu dodania a dopravcu zo strany zákazníka a je viditeľný v košíku po vybraní možnosti doručenia.
 5. Zásielky sú doručované v pracovné dni.
 6. Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za oneskorenie, nedodanie alebo nutnosť opätovného doručenia, ktoré je nutnú v dôsledku uvedenia nesprávnych alebo neúplných údajov zákazníkom pre doručenie produktu.
 7. V prípade neprevzatia zásielky zo strany zákazníka a jej spätného odoslania poskytovateľov služieb, ten kontaktuje zákazníka elektronickou cestou alebo telefonicky, pričom dohodnú so zákazníkom opätovný termín a náklady za doručenie. Náklady za vrátenú zásielku poskytovateľovi služieb a opätovné zaslanie zákazníkovi hradí zákazník.
 8. Ak sa zákazník oneskorí s prevzatím produktu, poskytovateľ služby môže dať produkt na uskladnenie na náklady a zodpovednosť zákazníka, po predchádzajúcom upovedomení zákazníka o možnosti dať produkt na uchovanie na náklady a na vlastnú zodpovednosť ako aj o odhadovanej výške nákladov, ktoré sa budú spájať s takýmto uchovaním ako aj o spôsobe a mieste prevzatia produktu zo strany zákazníka. Zákazník sa informuje minimálne 7 dní pred odovzdaním služby na uchovanie.
 9. Nezávisle od bodu 8 vyššie, poskytovateľ služby vzhľadom na obmedzenú skladovaciu plochu je oprávnený odstrániť neprevzatú objednávku zo strany zákazníka a odoslať ju späť poskytovateľovi služby, po 30. dňoch od momentu jeho doručenia a žiadneho kontaktu zo strany zákazníka, v súlade s ods.7 vyššie.

VII. Podmienky ukončenia zmlúv o poskytovaní služieb

 1. Vypovedanie zmluvy o poskytovaní služieb vedenia účtu na internetovej stránke.
  1. Používateľ môže zmluvu o vedení účtu v internetovom servise vypovedať prostredníctvom zaslania vyhlásenia na e-mail, uvedený pri adrese internetovej služby v podmienkach, alebo písomne na adresu poskytovateľa služby.
  2. Poskytovateľ služby môže zmluvu o vypovedaní účtu na internetovej stránke vypovedať s okamžitou platnosťou v prípade, kedy používateľ dodáva obsahy bezprávneho charakteru. Účet používateľa môže byť zlikvidovaný alebo zablokovaný správcom v prípade nedodržiavania podmienok alebo v prípade ukončenia spolupráce s daným používateľom, o čom bude poskytovateľ služby používateľa informovať. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo uchovávať údaje týkajúce sa zákazníka (poskytnuté údaje zo strany zákazníka pri vytváraní účtu) a všetkých údajov týkajúcich sa objednávok zákazníka, ktorého účet bol odstránený, v súlade so zásadami ustanovenými v zásadách ochrany osobných údajov.
  3. Zmluva o vedení účtu na internetovej stránke podlieha zrušeniu po uplynutí 7 dní od dňa doručenia vôle o jej vypovedaní (výpovedná lehota).
  4. Používateľ má možnosť vypovedať zmluvu o vedení účtu na internetovej stránke s okamžitou platnosťou, ak využije možnosti dostupné v rámci účtu – je potrebné:
   1. v záložke "Nastavenia účtu" v paneli účtu po podaní hesla k účtu kliknúť na políčko "odstrániť účet" alebo s podobným významom a zákazník následne dostane na svoj e-mail link potvrdzujúci žiadosť na odstránenie účtu.
   2. kliknúť na zaslaný link je rovnoznačné s ukončením zmluvy o poskytovaní služby elektronickou cestou, ktorá spočíva vo vedení účtu.
  5. Vypovedanie zmluvy nevedie k odstráneniu právnych účinkov, ktoré vznikli skôr – v čase trvania zmluvy.
  6. Poskytovateľ služieb a používateľ môžu zmluvu o poskytovaní elektronických služieb kedykoľvek ukončiť dohodou strán.
 2. Ukončenie zmluvy o využívaní editora
  1. Ukončenie zmluvy o používaní editora nastáva ukončením používania editora v súlade s bodom III ods. 2 podmienok.
 3. Ukončenie zmluvy o používaní objednávkového formulára
  1. Ukončenie zmluvy o používaní objednávkového formulára nastáva na konci používania objednávkového formulára, v súlade s bodom III ods. 2 podmienok.
 4. Ukončenie zmluvy o poskytovaní služby Newsletter
  1. Príjemca služby môže kedykoľvek odstúpiť od používania služby newsletter, avšak za týmto účelom musí v záložke „Nastavenia účtu“ na paneli účet po zadaní hesla k účtu kliknúť na políčko „Nastavenie účtu“ a následne zrušiť zaškrtnutie políčka „ Chcem dostávať newsletter“ alebo podobného políčka.
  2. Výpoveď je možné podať pomocou odkazu umiestneného v obsahu správy newslettera. Používateľ dostane v internetovom servise potvrdenie o odstránení emailovej adresy zo služby newsletter.

VIII. Reklamačný poriadok týkajúci sa spotrebiteľov

 1. Reklamácie z titulu rozporu produktu alebo digitálnej služby so zmluvou:
  1. Základ a rozsah zodpovednosti poskytovateľa služieb voči spotrebiteľovi za rozpor produktu, digitálneho obsahu alebo digitálnej služby so zmluvou definuje zákon z dňa 30. apríla 2014 o právach spotrebiteľov. Na zmluvy, ktoré sú záväzné pre prenesenie vlastníckeho práva k produktu na spotrebiteľa, vrátane zmlúv o predaji, zmlúv o dodávkach a zmlúv o dielo, ktoré je tovarom, sa nebudú vzťahovať predpisy tretej knihy titulu XI, oddiel II zákona zo dňa 23. apríla 1964 - Občiansky zákonník (Z. z. z roku 2022, body 1360 a 2337).
  2. Oznámenie o rozpore produktu so zmluvou a podanie príslušnej žiadosti je možné spraviť prostredníctvom zaslania e-mailu na nasledovnú emailovú adresu: info.sk@colorland.com alebo písomne na adresu poskytovateľa služieb.
  3. Pokiaľ je nutné posúdiť rozpor produktu so zmluvou, musí byť produkt doručený na adresu poskytovateľa služieb.
  4. Požiadavky spotrebiteľov vyplývajúce z plnenia zmlúv o dielo alebo zmlúv o predaji sú realizované do 14 kalendárnych dní od podania žiadosti.
  5. Odpoveď na reklamáciu je zasielaná na adresu uvedenú spotrebiteľom alebo iným spôsobom uvedeným spotrebiteľom.
  6. V prípade uznania reklamácie, poskytovateľ služieb uhradí náklady za odoslanie produktu, ktorý je predmetom reklamácie. Pokiaľ spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný poskytovateľom služieb, nie je poskytovateľ služieb povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.
 2. Reklamácie v súvislosti s poskytovaním služieb cez internetový servis:
  1. Reklamáciu v súvislosti s poskytovaním elektronických služieb cez internetový servis môže spotrebiteľ podať zaslaním e-mailu na emailovú adresu: info.sk@colorland.com.
  2. Odporúča sa, aby sa vo vyššie uvedenom e-maile uviedlo čo najviac informácií a okolností týkajúcich sa predmetu reklamácie, predovšetkým druh a dátum, kedy sa objavili nezrovnalosti a kontaktné údaje – uľahčia a urýchlia vyriešenie reklamácie zo strany poskytovateľa služieb.
  3. Vyriešenie reklamácie zo strany poskytovateľa služieb prebehne okamžite, najneskôr do 30. kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.
  4. Odpoveď poskytovateľa služieb na reklamáciu je zaslaná na emailovú adresu spotrebiteľa uvedenú v reklamácii alebo iným spôsobom, ktorý spotrebiteľ uviedol.
 3. Reklamácie nevykonania alebo nesprávne zrealizovanej platby:
  1. Reklamácie nezrealizovanej alebo nesprávne zrealizovanej platby by mali byť adresované príslušnému platobnému operátorovi priamo na e-mailovú adresu e-mailom, pomocou kontaktného formulára alebo telefonicky - v súlade s predpismi pre poskytovanie elektronických platobných služieb daného platobného operátora.

IX. Reklamačný poriadok týkajúci sa zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi a ktorí nemajú práva spotrebiteľov

 1. Podmienkou uznania reklamácie od zákazníka poskytovateľom služieb, ak inde o poškodenie produktu spôsobené počas prepravy k zákazníkovi, je nahlásenie takého poškodenia poskytovateľovi služieb spôsobom opísaným a uvedeným v bode XI. v lehote 7 dní odo dňa zistenia poškodenia (najneskôr však do 30 kalendárnych dní od dňa dodania produktu) spolu s podrobným popisom problému a doručením reklamovaného produktu na náklady zákazníka na adresu poskytovateľa služieb.
 2. Reklamáciu produktov objednaných v internetovom servise z titulu poškodenia spôsobeného pri ich preprave k zákazníkovi je možné podať pomocou reklamačného formulára dostupného v internetovom servise v záložke pravidlá alebo oznámením takejto žiadosti e-mailom.
 3. V prípade uznania reklamácie poskytovateľ služieb nenahradí zákazníkovi náklady na zásielku / doručenie objednávky.
 4. Poskytovateľ služieb sa vyjadrí k reklamáciám podaným zákazníkom do 30. kalendárnych dní odo dňa ich podania a informuje zákazníka o ďalšom postupu.
 5. Poskytovateľ služieb nepreberá produkty zaslané na dobierku.

X. Poškodenie produktu počas prepravy

 1. Pri zistení poškodenia produktu je zákazník povinný prezrieť zásielku; ak zistí, že počas prepravy došlo k poškodeniu alebo strate veci, je povinný nahlásiť tieto okolnosti a spísať protokol o škode, pokiaľ možno za prítomnosti doručovateľa.
 2. Ak je poškodenie produktu pri prevzatí zásielky zvonku viditeľné, zákazník by mal okamžite po zistení poškodenia požiadať o stanovenie tejto skutočnosti, najneskôr však do 7 dní odo dňa prevzatia zásielky. Prekročenie tejto lehoty bude znamenať zánik možnosti uplatniť si nároky z reklamácie voči dopravcovi.
 3. Pred podpísaním protokolu si prosím poriadne prečítajte protokol o poškodení a venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby informácie, ktoré sú v ňom uvedené zodpovedali skutočnému stavu balenia (poškodenie obalu, výstražné značky).
 4. Pokiaľ je zásielka odmietnutá z dôvodu poškodenia, musí to byť jasne uvedené v prepravných dokladoch.

XI. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku predovšetkým ak ide o zmluvu (§ 38 zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa):
  1. o poskytovaní služieb, za ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť cenu, pokiaľ podnikateľ službu zrealizoval v plnom rozsahu s výslovným a predchádzajúcim súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred zahájením plne informovaný, že po vykonanom plnení podnikateľom stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a to vzal na vedomie,
  2. v ktorej sú predmetom plnenia zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v uzavretom obale, pokiaľ bol balíček po dodaní otvorený,
  3. v ktorej závisí cena alebo odmena na pohyboch na finančnom trhu, ktoré nemá podnikateľ pod kontrolou a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy;
  4. v ktorej je predmetom plnenia neprefabrikovaný tovar vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb, to sa týka predovšetkým produktov,
  5. v ktorom je predmetom plnenia tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť.
 2. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v bodoch a)-e) vyššie a ďalších prípadoch ustanovených platnými predpismi. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, od nej môže odstúpiť bez uvedenia dôvodu, prostredníctvom predloženia príslušného písomného prehlásenia do štrnástich kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy.
 3. K splneniu vyššie uvedenej lehoty stačí zaslať vyjadrenie pred uplynutím lehoty prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo iného subjektu poskytujúceho prepravné služby alebo e-mailom.
 4. Prehlásenie uvedené v ods. 3 vyššie zašlite na adresu predávajúceho: info.sk@colorland.com
 5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva považuje za neplatnú a spotrebiteľ je oslobodený od všetkých záväzkov. To, čo strany poskytli, bude v nemenenom stave vrátené, iba ak by bola zmena nutná v medziach bežného zaobchádzania.
 6. Všetky zrealizované platby, vrátane nákladov na dopravu, budú spotrebiteľovi vrátené. V prípade, ak spotrebiteľ zvolil iný ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný podnikateľom, podnikateľ nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli. Spotrebiteľ hradí iba priame náklady spojené so zaslaním produktu poskytovateľovi služieb.
 7. Vrátenie by malo prebehnúť okamžite, najneskôr do štrnástich dní. Pokiaľ spotrebiteľ vykonal nejaké platby vopred, zákonný úrok je splatný odo dňa platby vopred.
 8. Vrátenie zaplatenej ceny zrealizuje predávajúci na číslo bankového účtu uvedené spotrebiteľom alebo iným spôsobom uvedeným spotrebiteľom.
 9. Štrnásťdňová lehota, v ktorej môže spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť, sa počíta odo dňa doručenia veci, a pokiaľ sa zmluva týka poskytovania služieb - odo dňa jeho uzatvorenia.

XII. Zodpovednosť

 1. Vzhľadom k spotrebiteľovi zodpovedá poskytovateľ služieb alebo predávajúci za škody vzniknuté nesplnením alebo nesprávnym splnením jeho záväzku, pokiaľ to nevyplýva z okolností, za ktoré poskytovateľ služieb alebo predávajúci nenesie zodpovednosť (vyššia moc).
 2. Vzhľadom k zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, môže byť poskytovateľ služieb alebo predávajúci zodpovedný za nesplnenie alebo nesprávne splnenie záväzku iba v prípade úmyselného spôsobenia škody a iba do výšky skutočne vzniknutých strát zákazníka. Poskytovateľ služieb alebo predávajúci nenesú zodpovednosť za škody spôsobené zákazníkom použitím internetového servisu v rozpore so zákonom alebo podmienkami.
 3. Akonáhle poskytovateľ služieb alebo predávajúci vydajú produkt dopravcovi, výhody a bremená súvisiace s tovarom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia tovaru prechádzajú na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom. V takom prípade poskytovateľ služieb alebo predávajúci neručí za stratu, úbytok alebo poškodenie produktu vzniknuté jeho prevzatím k preprave až do jeho vydania zákazníkovi a za oneskorenie v preprave zásielky.
 4. Zodpovednosť poskytovateľa služieb alebo predávajúceho voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľ, je bez ohľadu na právny základ obmedzená - ako v rámci jednej reklamácie tak aj za všetky reklamácie celkom - do výšky zaplatenej ceny a do výšky nákladov na dodanie podľa zmluvy o vykonaní alebo zmluvy o predaji produktu. Poskytovateľ služieb alebo predávajúci zodpovedajú voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, iba za typické škody predvídané v čase uzatvorenia zmluvy a nezodpovedajú za ušlý zisk zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom.

XIII. Autorské práva

 1. Poskytovateľ služieb sa v rozsahu dodržiavania autorského práva k materiálom zaslaným používateľovi spolieha výhradne na prehlásenie užívateľov.
 2. Podanie objednávky znamená podanie prehlásenia používateľa, že ten má práva k všetkým nahraným súborom a podaním objednávky neporušuje nikoho práva.
 3. V prípade porušenia autorských práv tretích strán realizácie objednávky, zodpovednosť za porušenie nesie výhradne používateľ. V takom prípade je povinný oslobodiť poskytovateľa služieb akýchkoľvek nárokov tretích strán a uhradiť náklady, ktoré poskytovateľovi služieb v dôsledku týchto nárokov vznikli.
 4. V prípade obdržania oficiálneho oznámenia alebo získania spoľahlivých informácií o nezákonnosti obsahu uloženého v internetovom servise bude poskytovateľ služieb informovať používateľa a okamžite znemožní prístup k takému obsahu.
 5. Všetky informácie, obsah, súbory obsahujúce obrázky a software sprístupnené poskytovateľom služieb v rámci internetového servisu sú majetkom poskytovateľa služieb alebo sú predmetom licencie udelenej poskytovateľovi služieb a sú chránené zákonom.
 6. Poskytovateľ služieb neposkytuje právo kopírovať, zdieľať, upravovať, implementovať odvodené produkty ani distribuovať akékoľvek ich prvky.

XIV. Doplňujúce informácie

 1. Ukladanie, zabezpečenie a sprístupňovanie obsahu uzatváranej zmluvy o poskytovaní služieb prebieha na základe odoslania príslušného e-mailu po uzatvorení zmluvy.
 2. Ukladanie, zabezpečenie a sprístupňovanie obsahu uzatváranej zmluvy o poskytovaní plnenia alebo predaji produktu prebieha dvoma spôsobmi:
  1. zaslaním e-mailu s obsahom uzatváranej zmluvy,
  2. predaním špecifikácie objednávky a dokladu o kúpe,
  3. obsah uzatváranej zmluvy je navyše uložený a zabezpečený v telekomunikačnom systéme poskytovateľa služieb a sprístupnený na každú žiadosť zákazníka alebo spotrebiteľa.
 3. Ukladanie súborov.
  1. Doba uloženia návrhov v zdrojoch internetového servisu je uvedená v samostatnom políčku/na podstránke, napr. Knowledge Base/FAQ.
  2. Po prihlásení sa používateľa k účtu, zobrazia sa mu informácie o plánovanom dátume vymazania návrhov zo zdrojov internetového servisu.

XV. Záverečné ustanovenia

 1. Zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového portálu sú uzatvárané v súlade s poľským právom v poľskom jazyku bez ohľadu na ochranu, akú spotrebiteľom zaručujú bezpodmienečne platné predpisy danej krajiny, miesta ich bežného pobytu.
 2. Pre záležitosti neupravené v týchto podmienkach majú uplatnenie predpisy: občianskeho zákonníka z dňa 23. apríla 1964 (č.16 Z. z., položka 93 v znení neskorších predpisov); Zákona o poskytovaní služieb elektronickou cestou zo dňa 18. júla 2002 (č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (827/2014 Z. z.).
 3. Riešenie sporov:
  1. Prípadné spory vzniknuté medzi poskytovateľom služby a spotrebiteľom v zmysle čl. 22 1 občianskeho zákonníka zo dňa 23. apríla 1964 (č. 16 Z. z., položka 93 v znení neskorších predpisov) môžu byť riešené mimosúdne pomocou mediácie alebo rozhodnutím zmierovacích súdov. Zoznam stálych zmierovacích súdov je zverejnený na stránke http://www.pssp.org.pl. Zoznam mediátorov vedie každý okresný súd v Poľsku. Na stránkach príslušného súdu sú zverejnené údaje mediátorov.
  2. Prípadné spory vzniknuté medzi poskytovateľom služby a spotrebiteľom v zmysle čl. 22 1 občianskeho zákonníka zo dňa 23. apríla 1964 (č. 16 Z. z., položka 93 v znení neskorších predpisov) budú postúpené na riešenie na príslušný súd v súlade s predpismi občianskeho zákonníka zo dňa 17. novembra 1964 (č. 43 Z. z., položka 296 v znení neskorších predpisov).
  3. Podrobnosti týkajúce sa spôsobov a prístupu k mimosúdnym formám riešenia sporov nájdete na: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  4. Na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ je dostupná internetová platforma systému riešenia sporov medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma ODR). Platforma ODR predstavuje interaktívnu a viacjazyčnú internetovú stránku s miestom komplexnej obsluhy pre spotrebiteľov podnikateľov, ktorí sa snažia o mimosúdne vyriešenie sporu, vyplývajúceho zo zmluvných záväzkov internetovej kúpno-predajnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb.
  5. Prípadné spory medzi poskytovateľom služby a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom budú riešené na súde, príslušnom pre sídlo poskytovateľa služby.

XVI. Vstup podmienok do platnosti

 1. Tieto podmienky platia od 03.04.2023.
 2. Poskytovateľ služby je oprávnený k jednostrannej zmene týchto podmienok v prípade ak dôjde k: (a) zmene platných právnych ustanovení, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služieb elektronickou cestou alebo transakcií uzatváraných na diaľku, (b) zmene ponuky poskytovateľa služby poskytujúceho služby alebo produkty s výhradou, že zmeny týchto podmienok majú na cieľ prispôsobiť jeho obsah ponuke.
 3. V prípade uznania konkrétneho ustanovenia podmienok za neplatné alebo neúčinné, neplatnosť alebo neúčinnosť tohto ustanovenia nevplýva na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení podmienok. Poskytovateľ služby sa vynasnaží, aby neplatné alebo neúčinné ustanovenia nahradil novými ustanoveniami v súlade s právom.
 4. Objednávky produktov spravené pred platnosťou nových podmienok podliehajú zásadám uvedeným v doterajších podmienkach, zmena podmienok nevplýva na práva a povinnosti zmluvných strán týkajúcich sa produktov z internetovej stránky, sformované pred nadobudnutím platnosti tejto zmeny.
 5. Poskytovateľ služby informuje používateľov o zmene podmienok a o dátume nadobudnutia platnosti zmenených podmienok, prostredníctvom zaslania správy na e-mail používateľov alebo zverejnenia na internetovej stránke informácie vo forme dostupnej pri prvom prihlasovaní používateľa o zmene podmienok.
 6. Zmeny podmienok zaväzujú používateľa od termínu uvedeného poskytovateľom služieb, nie kratšieho ako 7 kalendárnych dní od informovania používateľov o zmene. Výpovedná lehota predstavuje 14 dní. Vypovedanie je potrebné zaslať na e-mail poskytovateľa služieb info.sk@colorland.com alebo písomne na adresu sídla poskytovateľa služby.


REG_16122022/ESK/SK

pdf_image
Obchodne podmienky