1. Všeobecné

2. Definícia

3. Zriadenie zákazníckeho účtu

4. Objednávanie výrobkov

5. Technické požiadavky nevyhnutné pre prácu s IT systémom Zhotoviteľa

6. Cena výrobkov

7. Uzavretie zmluvy o dielo

8. Spôsob platby

9. Spôsob doručenia výrobkov

10. Darčekové poukazy

11. Zrušenie zákazníckeho účtu

12. zodpovednosť za vady

13. Záruka

14. Uplatnenie reklamácii

15. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

16. Ďalšie dojednania

17. Záverečné ustanovenia

Internetový obchod dostupný na adrese www.colorland.com/sk(ďalej: internetový obchod) prevádzkuje spoločnosť Cyfrowa Foto Sp. z o.o., so sídlom Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Poľsko, NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478, KRS: 0000259700, e-mailová adresa: info.sk@colorland.com, telefón: (+421) 911 417 157 ďalej: Zhotoviteľ)

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Zákazník je oprávnený a povinný používať webové stránky Internetového obchodu v súlade s ich určením.

1.2. Zákazník je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo negatívne ovplyvniť riadenie fungovania webových stránok internetového obchodu, predovšetkým akéhokoľvek zasahovania do obsahu webových stránok internetového obchodu alebo do ich technických prvkov, vrátane doručovania / distribúcie nelegálneho obsahu.

1.3. Zákazník prehlasuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami.

 

2. Definícia

2.1. INTERNETOVÝ OBCHOD - služba zhotoviteľom dostupná na webových stránkach www.colorland.com/sk

2.2. VLASTNÍK - vlastníkom interetového obchodu je spoločnosť Cyfrowa Foto Sp. z o.o. so sídlom: Zaczernie 190, 36062 Zaczernie, Poľsko,NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478, KRS: 0000259700, e-mailová adresa: info.sk@colorland.com, telefón: (+421) 911 417 157.

2.3. Pracovný deň - od pondelka do piatku, okrem zákonom stanovených sviatkov.

2.4. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - interaktívny formulár, ktorý je k dispozícii na webových stránkach Internetového obchodu a ktorý umožňuje Zákazníkovi výber Projektu, prijatie Projektu, výber parametrov Projektu a zadanie objednávky.

2.5. PRACOVNÁ DOBA - v pracovné dni od 9:00 do 17:00 hod.

2.6. ZÁKAZNÍK / Objednávateľ - osoba, ktorá využíva služby internetového obchodu, ktorým môže byť:

(1) Podnikateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvára zmluvu so Zhotoviteľom prostredníctvom webových stránok internetového obchodu v rámci vlastnej obchodnej, výrobnej alebo obdobnej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene a na účet podnikateľa; alebo

(2) spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu so Zhotoviteľom prostredníctvom webových stránok internetového obchodu mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu Svojho povolania.

2.7. Zákaznicky Účet - súbor údajov v IT systéme zhotoviteľa, označený užívateľským menom a heslom uvedeným zákazníkom, na ktorom sú zhromažďované údaje o Zákazníkovi, vrátane informácií o odoslaných objednávkach.

2.8. OCHRANA osobných údajov - príloha číslo 1 obchodných podmienok.

2.9. VÝROBOK / PRODUKT / TOVAR - hnuteľná vec zhotovená Internetovým obchodom v súlade s projektom vytvoreným a doplnením zákazníkom, ktorá je alebo má byť predmetom zmluvy medzi zákazníkom a Internetovým obchodom.

2.10. Služby - služby ponúkané a vykonávané Zhotoviteľom, najmä zhotovenie výrobku.

2.11. PROJEKT - šablóna budúceho Výrobku dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom bližšej špecifikácie Zákazníka pri zadávaní Objednávky a doplnení textu, grafických prvkov alebo farieb zákazníka v zhode so špecifikáciami uvedenými Zákazníkom v Formulári objednávky.

2.12. OBCHODNÉ PODMIENKY - tieto obchodné podmienky sú s prílohami.

2.13. Zhotoviteľ - spoločnosť Cyfrowa Foto Sp. z o.o. so sídlom: Zaczernie 190, 36062 Zaczernie, Poľsko,NIP 813-34-69-935 , REGON 180149478, KRS: 0000259700, e-mailová adresa: info.sk@colorland.com, telefón: (+421) 911 417 157.

2.14. OBJEDNÁVKA - Vyhlásenie Zákazníka podané prostredníctvom objednávkového formulára, ktoré je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.15. Overenie platnosti OBJEDNÁVKY

Aby bola objednávka platná, musí byť:

- riadne vyplnený objednávkový formulár

- Odoslaný Projekt / Objednávka vybraný / á a schválený / -á zákazníkom

- prijatá platba za dopravu a vytvorenú Objednávku.

 

3. Zriadenie Zákazníckeho účtu

3.1. Zákaznícky účet je možné používať iba pri splnení týchto krokov

(1) vyplnenie Registračného formulára,

(2) kliknutie na tlačidlo "Registrovať".

Registračný formulár musí obsahovať tieto údaje Zákazníka: meno a priezvisko, e-mailová adresa a heslo.

3.2. Vedenie Zákazníckeho účtu je zdarma.

 

4. Objednanie Výrobku:

4.1. Výrobok sa objednáva nasledujúcim spôsobom:

(1) vloženie Výrobku do košíka Internetového obchodu.

(2) vyplnenie Objednávkového formulára

(3) kliknutie na tlačidlo "Objednať" - do tej doby je možná zmena zadaných údajov (pre zmenu údajov postupujte podľa pokynov a informácií dostupných na webových stránkach Internetového obchodu).

4.2. Objednávkový formulár musí obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko / názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/číslo budovy, PSČ, obec, štát), e-mailovú adresu, telefónne číslo, Výrobok / Výrobky, charakteristiku Výrobku / Výrobkov, množstvo Výrobku / Výrobkov, miesto a spôsob doručenia, spôsob platby.

Ak sa jedná o Zákazníka, ktorý nie je Spotrebiteľom, teda o Podnikateľa, musí taktiež povinne uviesť názov firmy a DIČ.

4.3. Pri zadávaní Objednávky v Objednávkovom formulári zaškrtnúť súhlas so založením Zákazníckeho účtu a zadať heslo - od chvíle odoslania Objednávky je týmto Zákaznícky účet založený.

4.4. Počas zadávania Objednávky až do kliknutia na tlačidlo "Objednať", podľa bodu 4.3, má Zákazník možnosť upraviť zadané údaje, a to kliknutím na tlačidlo "Editovať" nachádzajúcim sa v Nákupnom košíku ", kde je môžné zmeniť zadané údaje.

4.5. Newsletter - odber noviniek. Na webových stránkach internetového obchodu vyhľadajte záložku "Newsletter", uveďte e-mailovú adresu, na ktorú Vám novinky majú byť zasielané, a kliknite na tlačidlo "Prihlásenie".

K odberu noviniek sa môžete tiež prihlásiť výberom príslušného políčka v priebehu zriaďovania Zákazníckeho účtu. Služba "Newsletter" je doplnková, bezplatná služba a nie je viazaná na konkrétnu objednávku.

 

5. Technické požiadavky nevyhnutné pre prácu s IT systémom Zhotoviteľa:

5.1. Počítač, tablet, telefón alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet.

5.2. Webový prehliadač inštalovaný na vašom zariadení s prístupom na internet: Mozilla Firefox verzia 17.1 a vyššie, Internet Explorer verzia 9.0 a vyššie, Opera verzia 11 a vyššie, Google Chrome verzia 17 a vyššej.

5.3. Váš prehliadač musí podporovať JavaScript a súbory cookies.

5.4. Program Adobe Flash verzia 10+ (na stiahnutie tu: http://get.adobe.com/cz/flashplayer/) nutný pre nahrávanie textových, grafických alebo farebných súborov a na použitie Projektu.

 

6. Ceny Výrobkov

6.1. Cena Výrobku na webových stránkach Internetového obchodu je uvedená v eurách a obsahuje všetky zložky, vrátane DPH, cieľ, ako aj všetkých ostatných zložiek. Ceny nezahŕňajú náklady na dopravu, ktoré sú uvedené počas zadávania Objednávky. 

6.2. Cena Výrobku uvedená na webových stránkach Internetového obchodu je záväzná v čase podania Objednávky Zákazníkom. Táto cena sa nezmení bez ohľadu na zmeny cien, ktoré sa objavia na webových stránkach internetového obchodu a ku ktorým môže dôjsť vo vzťahu k jednotlivým Výrobkom po tom, kedy Zákazník zadal Objednávku. V prípade neštandardných produktov vytvorených v dôsledku individuálnych dohôd s klientom existuje možnosť individuálneho dohodnutia ceny.

 

7. Uzatvorenie zmluvy o dielo

7.1. Pre uzatvorenie Zmluvy o dielo je Objednávateľ povinný podať Objednávku v súlade s bodom 4.1.

7.2. Po podaní Objednávky v súlade s bodom 4.1. Internetový obchod bezodkladne potvrdí prijatie Objednávky. Potvrdenie o doručení a prijatí Objednávky je zaslané v e-mailových správach, ktoré obsahujú: potvrdenie všetkých základných údajov Objednávky, vyhlásenie Internetového obchodu o doručení Objednávky, o prijatí a zaúčtovaní platby, o prijatí Objednávky k realizácii a o plánovanom dátume odoslania.

7.3. Po Overení platnosti Objednávky, o ktorom je zmienka v bode 2.14., je medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo.

7.4. Spoločne s odoslaním Výrobkov sprístupní Zhotoviteľ Objednávateľovi prostredníctvom jeho Zákazníckeho účtu daňový doklad v elektronickej podobe. V papierovej podobe daňové doklady nie sú zasielané.

7.5. Na poslednej strane Výrobku sa nachádza čiarový kód, na obale sa nachádza čiarový kód a logo Internetového obchodu.

7.6. Objednaný Výrobok je spravidla dodaný v lehote do 30 dní odo dňa Overenie platnosti Objednávky.

7.7. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní Zmluvy o dielo. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy o dielo (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory, a pod.) si hradí Objednávateľ sám.

7.8. Dodanie tovaru od 4,99 eur. Ceny dodania sa líšia v závislosti od zvoleného typu prepravy, ako aj od produktu a množstva objednaných položiek.

 

8. Spôsob platby

8.1. Platbu je možné vykonať prostredníctvom platobnej brány TrustPay. Do budúcnosti platobnou kartou, kreditnou kartou.

 

9. Spôsob doručenia Tovaru

9.1. Internetový obchod ponúka nasledujúce spôsoby doručenia Výrobkov:

9.1.1. Kuriérska služba

9.2. Náklady na dopravu sú uvedené pri zadávaní Objednávky. Závisia od spôsobu dodania, ktorý si Zákazník zvolí.

9.3. Dodacia lehota - čakacia doba pre doručenie Výrobku sa skladá z doby spracovania Výrobku a doručenie Výrobku dopravcom.

9.3.1. Doručenie Objednávky dopravcom závisí od zvoleného spôsobu dodania.

Kuriérska služba GLS alebo DPD - doba doručenia je 2-3 pracovné dni od momentu odovzdania zásielky kuriérovi. Kuriérska služba Slovenská pošta alebo Zásielkovňa - doba doručenia je 3-4 pracovné dni od momentu odovzdania zásielky kuriérovi.

9.3.2 V danej lehote nie je zarátaný čas výroby. Doba výroby sú 3 pracovné dni pre všetky produkty, okrem kalendárov A3 / A4 a fotografií, kde výroba trvá 1 pracovný deň.

9.4. Zásielky sú doručované v pracovné dni od pondelka do piatku. Akonáhle bola objednávka uhradená a krajina určenia bola vybraná, nie je možné zmeniť cieľovú krajinu. Náklady na dopravu do Slovenskej republiky sú vo výške 5,99 EUR (GLS), 4,99 EUR (Slovenská pošta) alebo 3,99 EUR (DPD, Zásielkovňa). Pre nasledujúce krajiny: Belgicko, Francúzsko, Litva, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Írsko, Rakúsko, Poľsko a Austrália sú náklady na doručenie 7,99 EUR.

 

10. Darčekové poukazy

10.1. Prostredníctvom Internetového obchodu je možnosť si zakúpiť Darčekový poukaz na zhotovenie Výrobkov.

10.2. Darčekový poukaz je možné získať kliknutím na tlačidlo "Kúpiť" a následným odoslaním Objednávky.

10.3. Po prijatí Objednávky Vám bude zaslané číslo účtu, na ktorý zaplatíte kúpnu cenu Darčekového poukazu. Po pripísaní finančnej čiastky na účet bude Darčekový poukaz sprístupnený na Vašom Zákazníckom účte.

10.4. Darčekový poukaz je možné zakúpiť len v elektronickej podobe.

10.5. Darčekový poukaz je možné uplatniť na našich internetových stránkach https://colorland.com/sk zadaním kódu v košíku v poli "Vložte zľavový kód a kliknite OK ".

10.6. Darčekový poukaz je možné uplatniť len v rámci jednej objednávky, nemožno ho uplatniť po častiach. V rámci jednej objednávky je možné uplatniť viac poukazov.

10.7. Zakúpené poukazy nie je možné vymeniť späť za finančnú čiastku.

10.8. Ak je hodnota objednaných Výrobkov nižšia ako hodnota uplatneného poukazu, rozdiel hodnoty sa nevracia.

10. 9. Platnosť poukazu je uvedená na darčekovom poukaze.

 

11. Zrušenie Zákazníckeho účtu

11.1. Zákazník je oprávnený zrušiť svoj Zákaznícky účet zaslaním príslušného vyhlásenia na e-mailovú adresu: info.sk@colorland.com, alebo písomne na adresu Zhotoviteľa: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Poľsko.

11.2. Zákazník má tiež možnosť zrušiť svoj Zákaznícky účet v Internetovom obchode tým spôsobom, že pomocou hesla sa prihlási k svojmu Zákazníckemu účtu a v záložke "Nastavenia účtu" klikne na "Odstrániť účet". Potom dostane na svoju e-mailovú adresu odkaz na potvrdenie žiadosti o odstránenie účtu. Zákazník musí kliknúť na uvedený odkaz a týmto zmluva o vedení Zákazníckeho účtu v Internetovom obchode stratí platnosť.

11.3. Zhotoviteľ môže zrušiť Zákaznícky účet Zákazníka vtedy, ak poskytuje Zákazník podklady s nelegálnym obsahom.

 

12. Zodpovednosť za vady

12.1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za vady, ak sa vyskytnú na Výrobku pri jeho prevzatí, prípadne v záručnej dobe.

12.2. Objednávateľ je povinný vykonať kontrolu Výrobku pri jeho prevzatí, a ak to nie je možné, bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

12.3. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti Zhotoviteľa za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti zhotoviteľa, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

12.4. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že kvalita Výrobku je v zhode so Zmluvou o dielo, najmä, že je bez chýb. Zhodou so Zmluvou o dielo sa rozumie, že Výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Zhotoviteľom popisované, alebo na základe im prevádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý Zhotoviteľ pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa Výrobok obvykle používa.

12.5. V prípade, že Výrobok pri prevzatí má vady, ktoré sú podstatným porušením zmluvy, má Objednávateľ právo na:

a) výmenu veci alebo dodanie chýbajúcich vecí,

b) na opravu veci,

c) na primeranú zľavu z ceny,

d) odstúpenie od zmluvy.

To neplatí, ak Objednávateľ pred prevzatím výrobku o vade vedel alebo ju sám spôsobil.

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Objednávateľ zmeniť bez súhlasu Zhotoviteľa; to neplatí, ak požiada Objednávateľ o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstráni Zhotoviteľ vady v primeranej lehote alebo ak oznámi Objednávateľovi, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

 Ak si nezvolí Objednávateľ svoje právo včas, má práva podľa (art. 38 ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta) , teda ako pri nepodstatnom porušení zmluvy, tj. Právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z ceny.

Vada, ktorá sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia Výrobku, sa považuje za chybu existujúcu už pri prevzatí Výrobku, ak to neodporuje povahe Výrobku alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

12.6. Za vadu sa nepovažuje najmä:

-drobné farebné odchýlky,

-opotrebenie Výrobku spôsobené jeho obvyklým užívaním,

-mechanické poškodenie alebo chyba na veci spôsobená Objednávateľom, a to najmä nevhodným užívaním veci v rozpore s účelom, na ktorú je vec určená a obvykle sa užíva, či nevhodnou a neodbornou manipuláciou s vecou,

-mechanické poškodenie alebo porucha na Výrobku vzniknutá v dôsledku použitia veci v rozpore s návodom na použitie, ktorý bol priložený k Výrobku, alebo v rozpore s pravidlami pre užívanie Produktu, pokiaľ ide o pravidlá všeobecne známe,

-skutočnosť, že Výrobok sa nehodí k účelu, pre ktorý bol Objednávateľom zamýšľaný, ak má vlastnosti a parametre a je v súlade so špecifikáciou, ktorá bola uvedená pri Výrobku a je vo veľkosti, ktorá bola pri výrobku uvedená, prípadne bola Objednávateľom zvolená, vhodný na účel, pre ktorý sa taká vec obvykle užíva alebo ktorý Objednávateľ pre použitie veci uvádza a zodpovedá požiadavkám právnych predpisov.
 

13. Záruka

13.1. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi, ktorý je Spotrebiteľom na Výrobok záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína bežať od dňa, kedy Spotrebiteľ Výrobok prevezme.

13.2. Ako záručný list obvykle slúži doklad o dodaní Produktu. Zhotoviteľ je povinný vystaviť záručný list vždy, ak o to Spotrebiteľ požiada.

13.3. Ustanovenie o zmluvnej záruke sa na Podnikateľa nevzťahujú.

 

14. Uplatnenie reklamácie

14.1. Reklamáciu je možné zaslať na e-mailovú adresu: info.sk@colorland.com alebo písomne na adresu Internetového obchodu: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Poľsko.

14.2. Ak je to potrebné na posúdenie oprávnenosti reklamácie, je Objednávateľ povinný objednaný Výrobok doručiť na adresu Internetového obchodu: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Poľsko.

14.3. Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Zhotoviteľ so Spotrebiteľom nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

14.4. V prípade oprávnenej reklamácie má Spotrebiteľ právo na náhradu potrebných výdavkov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie toto právo nemá.

Zhotoviteľ vydá Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy Spotrebiteľ uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje.

14.6. Odpoveď Zhotoviteľa na reklamáciu je odosielaná na e-mailovú adresu Spotrebiteľa uvedenú v oznámení o reklamácii alebo iným spôsobom uvedeným Objednávateľom.

14.7. V prípade oprávnenej reklamácie, vracia Zhotoviteľ náklady na dopravu predmetu reklamácie. V prípade, že Spotrebiteľ zvolil spôsob doručenia iný ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný Zhotoviteľom, nie je Zhotoviteľ povinný vrátiť Objednávateľovi dodatočné náklady, ktoré mu týmto vznikli.

14.8. Zhotoviteľ neprijíma reklamovaný Tovar, ktorý je zasielaný na dobierku.

14.9. Práva Objednávateľa - Podnikateľa z chybného plnenia sa riadi ustanoveniami § 2615 - 2619 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka.

14.10. Zodpovednosť Zhotoviteľa vo vzťahu k objednávateľovi je limitovaná výškou ceny objednaného Výrobku.

 

15. Odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom

15.1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu dištančným spôsobom, môže od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodov, a síce zaslaním písomného vyhlásenia do štrnástich kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Toto vyhlásenie možno zaslať na e-mailovú adresu: info.sk@colorland.com.
Pre dodržanie uvedeného termínu stačí zaslať toto vyhlásenie pred vypršaním tejto lehoty prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, alebo e-mailom. Vyhlásenie musí byť zaslané na nižšie uvedenú adresu Zhotoviteľa: Cyfrowa Foto Sp. z o.o., Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Poľsko. Ak využije Spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, považuje sa lehota na odstúpenie za zachovanú, ak Spotrebiteľ v jej priebehu odošle Zhotoviteľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

15.2. Spotrebiteľ však nemôže takto odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy v Objednávkovom formulári výslovne udelil súhlas so začatím poskytovania Služieb ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, ak už bolo započaté vytváranie Výrobkov, ako aj v ostatných prípadoch uvedených v § 1837 zákona č. 89 / 2012 Zb., občianskeho zákonníka.

Výrobok nie je možne vrátiť v zákonom stanovenej lehote 14 dní - viď ust. § 1837 písm. d) Občianskeho zákonníka - jedná sa o dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

15.3. Pre odstúpenie od zmluvy môže Spotrebiteľ využiť formulár umiestnený na internetových stránkach Zhotoviteľa.

15.4. Ak odstúpi Objednávateľ od zmluvy, vráti Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy Tovar, ktorý od neho dostal. Zhotoviteľ vráti Spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, rovnakým spôsobom. Zhotoviteľ je oprávnený vrátiť peňažné prostriedky Spotrebiteľovi iným spôsobom len vtedy, ak s tým Spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak Spotrebiteľ zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania Tovaru, ktorý Zhotoviteľ ponúka, vráti Zhotoviteľ Spotrebiteľovi náklady na dodanie Tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Zhotoviteľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Spotrebiteľovi skôr, než mu Spotrebiteľ Tovar odovzdá alebo preukáže, že Tovar Zhotoviteľovi odoslal.

15.5. Náklady súvisiace s vrátením Tovaru nesie Spotrebiteľ.

15.6. Ustanovenie o odstúpení od zmluvy sa netýkajú Objednávateľa - Podnikateľa.

Formulár odstúpenie od zmluvy

 

16. Ďalšie ujednania

16.1. Obsah uzatvorenej zmluvy je archivovaný v IT systéme Zhotoviteľa a je Objednávateľovi na jeho požiadanie vždy k dispozícii.

16.2. Objednaný nákupný košík, ktorý nebol uhradený, je po 90 dňoch od dátumu objednania košíka odstránený.

16.3. Uchovávanie súborov

16.3.1. Obchod sa zaväzuje odoslať e-mailovú správu vo veci stavu Zákazníckeho účtu s informáciou o dátume odstránenia súborov.

16.3.2. Projekty patriace zákazníkovi (vytvorené alebo upravené po prihlásení na stránku), v košíku alebo objednané, ale nezaplatené, sú uložené na našich serveroch po dobu 90 dní. Vždy, keď projekt uložíte, predĺžime jej platnosť o ďalších 90 dní. Po uplynutí tejto doby sa projekty automaticky vymažú. Ak bol projekt objednaný a zaplatený, čas uloženia na našich serveroch je:

400 dní - všetky návrhy okrem výtlačkov
60 dní - výtlačky

 

17. Záverečné ustanovenia

17.1. Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Polskej republiky. Ak je zmluvnou stranou Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/2012 Zz, o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Ak je zmluvnou stranou nie Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom.

17.2. Zmluvu je možne uzavrieť v slovenskom, v poľskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.

17.3. Riešenie sporov

17.3.1. Prípadné spory medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom, ktorý je zároveň Spotrebiteľom, môžu byť riešené mimosúdne prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra, kontakt: http://ec.europa.eu/consumers/odr, Táto platforma umožňuje spotrebiteľom možnosť podať sťažnosť na služby či produkty vyrobené cez internet. Prípadne prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra SR.
17.3.2. Prípadné spory medzi Zhotoviteľom a Spotrebiteľom, ktoré nebudú vyriešené uzmierením, budú rozhodované miestne a vecne príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa miesta bydliska Spotrebiteľa. Spory medzi Zhotoviteľom a Podnikateľom budú rozhodované vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla Zhotoviteľa.

17.4. Tieto Obchodné podmienky platia odo dňa 1.8.2018 a môžu byť Zhotoviteľom kedykoľvek pozmenené.

17.5. Zmenené Obchodné podmienky sú platné odo dňa uvedeného spoločnosťou Cyfrowa Foto Sp. z o. o., nie však skôr ako 10 dní odo dňa uverejnenia informácií o vykonaní zmeny na webových stránkach www.colorland.com/sk, vrátane úplného znenia Obchodných podmienok. Objednávky na Tovar / Výrobky, ktoré boli podané pred platnosťou nových Obchodných podmienok, podliehajú pravidlám stanoveným v existujúcich Obchodných podmienkach; zmena Obchodných podmienok nemá vplyv na práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo Zmluvy o dielo uvedené na webových stránkach Internetového obchodu pred nadobudnutím účinnosti týchto zmien. Aby bol Zákazník viazaný zmenenými Obchodnými podmienkami, je nutná ich akceptácia ako pri prvej registrácii.