Puikiai žinome, kad jums svarbus saugumas ir privatumas. Mums jie vienodai svarbūs. Mūsų prioritetas - suteikti jums aukšto lygio apsaugą ir užtikrinti, kad jūsų duomenys visada būtų prieinami ir saugūs. Asmens duomenis tvarkome ir jais dalijamės su kitais tik laikydamiesi įstatymų ir tik tada, kai tai yra būtina. Rūpinamės, kad jūsų privatumas išliktų nepažeistas.


 

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Šioje privatumo politikoje išdėstyti interneto svetainės, kurią galima rasti adresu: https://www.colorland.com/lt/ klientų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai.

  2. Šioje privatumo politikoje neapibrėžtos sąvokos turi tokią reikšmę, kokia joms suteikta Svetainės paslaugų teikimo sąlygose.

  3. Asmens duomenys - tai informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti, t. y. asmenį, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių (požymį), pavyzdžiui, vardą, pavardę, identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis, internetinį identifikatorių arba pagal vieną ar daugiau veiksnių, būdingų fizinio asmens fizinei, fiziologinei, genetinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei.

  4. Duomenų tvarkymas - tai su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais automatinėmis arba neautomatinėmis priemonėmis atliekama operacija ar operacijų visuma, pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, organizavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, paieška, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas, dalijimasis, lyginimas ar susiejimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.

  5. Klientų asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių teisės aktų, visų pirma 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – „BDAR”) ir 2018 m. gegužės 10 d. Asmens duomenų apsaugos įstatymo.

  6. Siekdami užtikrinti klientų asmens duomenų saugumą, naudojame tinkamas technines ir organizacines priemones saugiam asmens duomenų tvarkymui.


 

 1. Duomenų valdytojas

Jūsų duomenis kartu administruoja:

 • MPP sp. z o.o., kurios buveinė yra 36-062 Zaczernie 190, įrašyta į Verslininkų registrą, kurį tvarko Žešuvo apygardos teismas, XII komercinis skyrius, Nacionalinio teismo registro KRS numeris: 0000259700, įstatinio kapitalo dydis 50 000,00 PLN, PVM: 8133469935, įmonės kodas: 180149478, kreiptis raštu pirmiau nurodytu adresu arba el. paštu odo@mpp.com.pl.

 • Piotr Leszczyński, vykdantis veiklą pavadinimu: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński, kurio registruota buveinė yra Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, PVM 8132260802, įmonės kodas 691668352, kreiptis raštu pirmiau nurodytu adresu arba el. paštu odo@nphoto.com.

 • Focus sp. z o.o., kurios buveinė yra 36-062 Zaczernie 190, įrašyta į Verslininkų registrą, kurį tvarko Žešuvo apygardos teismas, XII Nacionalinio teismo registro Ekonomikos skyrius, KRS numeris: 0000815538, įstatinio kapitalo dydis - 5000,00 PLN, PVM: 5170403426, įmonės kodas: 384947680, kreiptis raštu aukščiau nurodytu adresu arba el. paštu odo@myfocus.pl.

kurie šioje politikoje kartu vadinami Administratoriumi.

Bendri duomenų valdytojai yra sudarę bendro asmens duomenų valdymo sutartį, kurioje nustatomi abipusiai įsipareigojimai, kylantys iš bendro duomenų valdymo.

 1. Kliento asmens duomenų tvarkymo apimtis

  1. Administratoriaus tvarkomų Kliento asmens duomenų apimtis apima:

   1. Kliento duomenys, pateikti registruojantis svetainėje ir naudojant užsakymo formą, visų pirma: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, pristatymo adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data, o ne vartotojų atveju papildomai įmonės pavadinimas ir PVM;

   2. Kliento duomenys, Administratoriui prieinami per Facebook arba Google turimą paskyrą, jei Klientas pasirinko šią Registracijos galimybę (žr. 9.2 punktą);

   3. Kliento duomenys, kuriuos Administratorius gauna naudodamas slapukus ir kitas panašias technologijas (žr. 10 skyrių);

   4. Kliento duomenys, susiję su Kliento Svetainėje pateiktu Užsakymu, įskaitant Kliento pateiktuose failuose ir Projektuose esančius Kliento duomenis;

   5. kitus Kliento duomenis, kuriuos Klientas savanoriškai pateikė naudodamasis elektroninėmis formomis, esančiomis Svetainėje, arba bet kokia kita forma susisiekdamas su Administratoriaus konsultantu.

  2. Kadangi Svetainėje siūlomos paslaugos yra skirtos suaugusiesiems, Administratorius sąmoningai netvarko paslaugomis besinaudojančių vaikų asmens duomenų.


 

 1. Klientų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

  1. Klientų asmens duomenys yra arba gali būti tvarkomi:

   1. siekiant sudaryti ir vykdyti per Svetainę sudarytą sutartį - šiuo atveju Administratoriaus atliekamas duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalimi yra Klientas, sudaryti ir vykdyti arba imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

   2. norint užregistruoti ir tvarkyti Paskyrą Svetainėje - šiuo atveju Administratoriaus atliekamas duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant vykdyti paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sutartį, kurios šalis yra Klientas, arba siekiant imtis veiksmų Kliento prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

   3. naujienlaiškio siuntimo tikslu - šiuo atveju Administratorius duomenis tvarko remdamasis Kliento sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

   4. kad būtų galima spręsti klausimą, kurį Klientas aprašė elektroninėje formoje, esančioje Svetainėje, ir pokalbio su Klientų aptarnavimo vadybininku metu - šiuo atveju Administratorius duomenis tvarko tam, kad būtų sudaryta ir vykdoma paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sutartis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), taip pat remdamasis teisėtu Administratoriaus interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), kurį sudaro pardavimų rėmimas;

   5. siekiant teikti elektronines paslaugas, kad Klientai galėtų peržiūrėti, atgaminti ir skaityti Svetainėje pateiktą informaciją ir medžiagą - šiuo atveju Administratoriaus atliekamas duomenų tvarkymas yra būtinas siekiant vykdyti sutartį, kurios šalimi yra Klientas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

   6. kad būtų galima vykdyti Projektą Svetainėje - šiuo atveju Administratoriaus atliekamas duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai, kurios šalis yra Klientas, vykdyti (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);

   7. Administratoriaus teisėtų interesų, susijusių su Svetainės veikimu, tikslais, įskaitant Kliento naudojimosi Svetaine analizę, Svetainės ir Parduotuvės teikiamų paslaugų saugumo ir patikimumo užtikrinimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

   8. siekiant įgyvendinti teisėtus Administratoriaus interesus, kurie, be kita ko, gali apimti reikalavimų nustatymą, tyrimą ir gynybą, nusikalstamų veikų prevenciją ir tyrimą, verslo valdymą ir tolesnę plėtrą, įskaitant rizikos valdymą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

   9. klientų pasitenkinimo apklausų tikslais (pvz., atliekant apklausas, siunčiamas klientams el. paštu) - Administratorius duomenis tvarko remdamasis teisėtu Administratoriaus interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

   10. Administratoriaus tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant prekių ir paslaugų, atitinkančių Klientų poreikius, parinkimą (įskaitant profiliavimą), remiantis slapukais ir kitomis panašiomis technologijomis, nurodytomis 10 punkte - šiuo atveju Administratorius duomenis tvarko remdamasis teisėtu Administratoriaus interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

   11. Administratoriaus rinkodaros tikslais, kylančiais iš Kliento duoto sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);

   12. siekiant įvykdyti Administratoriui nustatytas teisines prievoles (visų pirma pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo ir mokesčių teisės aktų nuostatas), kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti Administratoriui tenkančią teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas).

  2. Asmens duomenų pateikimas Svetainėje yra savanoriškas, tačiau gali būti būtinas vienai ar kelioms 4.1 punkte nurodytoms paslaugoms ir asmens duomenų tvarkymo tikslams, kurių Administratorius negalės atlikti, jei asmens duomenys nebus pateikti.

  3. Kliento asmens duomenys, surinkti Klientui tiesiogiai bendraujant su asmenimis, veikiančiais Administratoriaus vardu, įskaitant per karštąją liniją arba susisiekus su Kliento paskyros valdytoju, naudojami tik siekiant susisiekti su Klientu ir suteikti Klientui informaciją bei konsultacijas.


 

 1. Kliento asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

  1. Administratorius tvarko Kliento asmens duomenis tokiu būdu ir tiek laiko, kiek reikia tikslams, dėl kurių duomenys buvo surinkti, pasiekti.

  2. Duomenų tvarkymo atveju:

   1. sutarties (įskaitant pirkimo-pardavimo sutartį) sudarymo ir vykdymo tikslais - Kliento duomenys bus tvarkomi sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpiu;

   2. remiantis kliento sutikimu - kliento duomenys bus tvarkomi tol, kol sutikimas bus atšauktas;

   3. siekiant įvykdyti Administratoriui nustatytas teisines prievoles - Kliento duomenys bus tvarkomi teisės aktuose nustatytą laikotarpį;

   4. Administratoriaus tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant Klientų poreikius atitinkančių prekių ir paslaugų parinkimą (profiliavimas) - Kliento duomenys bus tvarkomi tol, kol Klientas nepareikš prieštaravimo;

   5. siekiant kitų teisėtų Administratoriaus interesų - duomenys bus tvarkomi tol, kol bus atsižvelgta į Kliento pareikštą prieštaravimą arba kol baigsis pretenzijų senaties terminas.

  3. Pasibaigus duomenų tvarkymo laikotarpiui, duomenys ištrinami arba anonimizuojami.


 

 1. Kliento teisės ir pareigos

  1. Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis Kliento sutikimu, toks sutikimas yra savanoriškas ir gali būti bet kada atšauktas, nedarant įtakos iki sutikimo atšaukimo atlikto duomenų tvarkymo teisėtumui. Pareiškimas apie sutikimo atšaukimą turėtų būti pateiktas el. paštu 2 punkte nurodytu administratoriaus el. pašto adresu.

  2. Klientas taip pat turi šias teises:

   1. ištrinti savo asmens duomenis;

   2. apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;

   3. susipažinti su savo duomenų turiniu ir juos ištaisyti (pakeisti);

   4. gauti savo duomenų kopiją arba juos perkelti, ši teisė neturi daryti neigiamo poveikio kitų asmenų teisėms ir laisvėms (įskaitant komercines paslaptis ar intelektinės nuosavybės teises) ir turi būti įgyvendinama tiek, kiek tai techniškai įmanoma;

   5. nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jei duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesu.

  3. Administratorius pasinaudos Kliento teisėmis, atsižvelgdamas į BDAR nuostatose nustatytas išimtis.

  4. Kaip registruotas klientas taip pat galite patys taisyti ar atnaujinti savo asmens duomenis, susijusius su savo Paskyra. Norėdami tai padaryti, turite prisijungti prie savo Paskyros, pereiti į skirtuką „Paskyros nustatymai“ ir padaryti atitinkamus pakeitimus lauke „Asmens duomenys“.

  5. Norėdami pasinaudoti 6.1 ir 6.2 punktuose nustatytomis teisėmis, siųskite el. laišką bet kurio iš bendrųjų administratorių adresu - jei Kliento asmens duomenys tvarkomi dėl sutarties, kurios šalimi yra Administratorius, taip pat kitais atvejais, susijusiais su Kliento asmens duomenų tvarkymu, kai Klientas naudojasi Svetaine.

  6. Klientas turi teisę pateikti skundą Duomenų apsaugos tarnybos pirmininko priežiūros institucijai, jei mano, kad tvarkant su juo susijusius duomenis pažeidžiamos BDAR nuostatos.

  7. Apie visus incidentus, kurie turi ar gali turėti įtakos asmens duomenų saugumui Svetainėje (įskaitant incidentus, susijusius su įtariamu dalijimusi rinkmenomis, kuriose yra virusų ir kitų panašaus pobūdžio rinkmenų arba rinkmenų, išskyrus rinkmenas su naikinimo mechanizmais), Klientas privalo nedelsdamas pranešti bet kurio bendro administratoriaus el. pašto adresu.


 

 1. Subjektai, kuriems atskleidžiami jūsų asmens duomenys

  1. Administratorius pateikia Klientų asmens duomenis, jei turi tam teisinį pagrindą, ypač kai tai būtina Klientams teikiamoms paslaugoms teikti.

  2. Klientų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios institucijų ar kitų subjektų, kurie pagal įstatymą turi teisę gauti tokią prieigą, prašymu, ypač kai tai būtina siekiant užtikrinti administratoriaus sistemų saugumą.

  3. Klientų asmens duomenų gavėjai gali būti, visų pirma:

   1. subjektams, turintiems teisę gauti Kliento duomenis pagal galiojančius įstatymus;

   2. subjektai, kurių paslaugomis duomenų valdytojas naudojasi teikdamas prekes ir paslaugas klientams, visų pirma:

    1. subjektai, teikiantys paslaugas arba suteikiantys galimybę naudotis informacinėmis ir ryšių sistemomis duomenų valdytojui;

    2. įmonėms, teikiančioms Svetainės veikimui naudojamos programinės įrangos tiekimo ir priežiūros paslaugas;

    3. mokėjimo sistemų operatoriai;

    4. pašto ir kurjerių paslaugų teikėjai;

    5. advokatų kontoros, konsultacinės įmonės, su kuriomis administratorius bendradarbiauja;

   3. administratoriaus patikimi rinkodaros partneriai, kurių dabartinis sąrašas pateikiamas šios politikos 1 priede.


 

 1. Duomenų perdavimas už EEE ribų

  1. Duomenų valdytojas perduoda asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų tik tada, kai tai būtina ir užtikrinant tinkamą apsaugos lygį, visų pirma:

   1. bendradarbiavimas su asmens duomenų tvarkytojais šalyse, dėl kurių priimtas atitinkamas Europos Komisijos sprendimas;

   2. naudoti Europos Komisijos išleistas standartines sutarčių sąlygas;

   3. kompetentingos priežiūros institucijos patvirtintų privalomų įmonės taisyklių taikymas;

  2. Kai taikoma, duomenų valdytojas visada informuoja Klientą apie savo ketinimą perduoti asmens duomenis už EEE ribų duomenų rinkimo etape. Klientui paprašius, duomenų valdytojas pateikia Klientui jo duomenų, kurie bus perduoti už EEE ribų, kopiją.


 

 1. Socialiniai tinklai

  1. Svetainėje gali būti funkcijų, leidžiančių dalintis turiniu per trečiųjų šalių socialinės žiniasklaidos programas, pavyzdžiui, bet neapsiribojant Facebook mygtuku „Patinka“ arba Instagramo valdikliais. Visos šios socialinės žiniasklaidos programos gali rinkti ir naudoti duomenis apie naudotojo veiklą Svetainėje. Bet kokius jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikiate naudodamiesi tokiomis socialinės žiniasklaidos programomis, gali rinkti ir naudoti kiti minėtų socialinės žiniasklaidos programų naudotojai, o per jas vykdomai sąveikai taikoma programas teikiančių bendrovių privatumo politika. Mes neturime jokios įtakos ir neprisiimame jokios atsakomybės už minėtus subjektus ir jų naudojamus Kliento duomenis.

  2. Norėdamas naudotis prieigos prie Paskyros ir su ja susijusių paslaugų paslauga, Klientas turi galimybę užsiregistruoti ir prisijungti per paskyrą socialiniame tinkle Facebook. Tuomet Facebook gali automatiškai perduoti šiuos Kliento asmens duomenis Administratoriui:

   1. socialinio tinklo skaitmeninis identifikatorius (ID).

   2. pavadinimas

   3. lytis

   4. profilio nuotrauka

   5. amžius

   6. kita viešo pobūdžio informacija.

  3. Administratorius taip pat gali leisti prisijungti per kitas naudotojo turimas paskyras panašiomis į pirmiau aprašytas sąlygomis.

  4. 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytu atveju, norint susikurti Paskyrą Svetainėje, papildomos registracijos nereikia.

  5. Kliento asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, susijęs su Kliento naudojimusi neprivaloma registracija ir prisijungimu per Facebook, yra Kliento sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

  6. Svetainės lankytojų reakcijos tyrimui administratorius naudoja Pixel įrankį, kurį per Facebook teikia Meta Platforms Inc., 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA, JAV ir Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2Dublin 662881. Norime užfiksuoti, kaip priimama mūsų rinkodaros veikla Facebook ir kaip ją galima tobulinti. Surinkti duomenys yra anoniminiai ir neleidžia daryti jokių išvadų apie jus. Duomenis saugo ir tvarko Facebook, kad juos būtų galima susieti su jūsų Facebook profiliu, o Facebook gali naudoti duomenis pagal Facebook privatumo politiką (https: www.facebook.com/about/privacy). Jei norite nesutikti su Facebook Pixel naudotojo atsakymų apklausos naudojimu, galite tai padaryti adresu: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen


 

 1. Slapukai ir kitos panašios technologijos

  1. Remiantis daugumos svetainių praktika, naudojantis Svetaine, Kliento asmens duomenys gali būti automatiškai renkami sistemos žurnaluose, naudojant slapukus (toliau - slapukai), Google Analytics sistemą, Survey Sparrow, Getresponse ir Hubspot sistemą.

  2. Slapukai - tai Kliento galinėje įrangoje saugomi failai, naudojami Klientams identifikuoti ir statistinei informacijai apie Klientų srautą, Klientų veiklą ir naudojimąsi Svetaine teikti. Jie, be kita ko, leidžia pritaikyti turinį ir paslaugas prie Klientų pageidavimų.

  3. Svetainėje naudojami sesijos slapukai, kurie ištrinami uždarius naršyklės langą, taip pat nuolatiniai slapukai, kurie tam tikrą laiką (nurodytą slapukų parametruose arba kol Klientas juos ištrina) saugomi Kliento naudojamoje galinėje įrangoje.

  4. Administratorius naudoja šių tipų slapukus:

   1. reikalingi paslaugoms naudoti, pvz., naudojami paslaugoms, kurioms reikalingas autentiškumo patvirtinimas;

   2. naudojami siekiant palengvinti prisijungimą prie Paskyros per socialinę žiniasklaidą;

   3. užtikrinti saugumą;

   4. leidžia rinkti informaciją apie naudojimąsi paslaugomis;

   5. saugoti Kliento pasirinktus nustatymus ir personalizuoti Kliento sąsają;

   6. kad galėtume teikti klientams turinį, labiau pritaikytą jų pageidavimams ir interesams.

  5. Klientas gali savarankiškai ir bet kuriuo metu pakeisti savo slapukų nustatymus, nurodydamas sąlygas, kuriomis slapukai saugomi ir pasiekiami Kliento galinėje įrangoje, naudodamasis savo interneto naršyklės nustatymais arba tinkamu įrankiu, pateiktu Svetainėje.

  6. Klientas gali bet kada ištrinti slapukus naudodamasis savo naudojamos interneto naršyklės funkcijomis. Tačiau tai gali turėti įtakos tam tikrų Svetainėje esančių funkcijų apribojimui.

  7. Administratorius naudoja Google Analytics įrankius. Daugiau informacijos apie Google Analytics įrankių veikimą rasite svetainėje: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google sukūrė naršyklės priedą Google Analytics blokuoti. Priedas bendrauja su Google Analytics JavaScript protokolu (ga.js), kad praneštų, jog svetainės apsilankymo duomenys neturėtų būti siunčiami į Google Analytics. Google Analytics blokuojantis naršyklės priedas neblokuoja duomenų perdavimo pačiai svetainei ar kitoms žiniatinklio analizės paslaugoms. Klientas turi galimybę naudoti minėtą priedą, kai nenori, kad jo duomenys būtų tvarkomi analitiniais tikslais per Google Analytics.

  8. Naudojantis Svetaine siunčiamos užklausos į serverį, kuriame veikia Svetainė. Kiekviena serveriui pateikta užklausa įrašoma į serverio žurnalus. Į žurnalus, be kita ko, įtraukiamas IP adresas, serverio data ir laikas, informacija apie kliento naudojamą interneto naršyklę ir operacinę sistemą. Žurnalai įrašomi ir saugomi serveryje. Duomenys, saugomi serverio žurnaluose, nėra siejami su konkrečiais asmenimis, kurie naudojasi Svetaine, ir Svetainė jų nenaudoja identifikavimo tikslais. Serverio žurnalai yra tik pagalbinė medžiaga, skirta Svetainei administruoti, ir jų turinys neatskleidžiamas niekam kitam, išskyrus tuos, kurie įgalioti administruoti serverį.

  9. Administratorius taip pat naudoja Hubspot ir Getresponse, kad galėtų rinkti ir apdoroti Klientų duomenis, ypač jų veiklą Svetainėje, naudodamas slapukus, vietinę saugyklą ir kitas technologijas, siekdamas suasmeninti Klientui pateikiamą turinį ir optimizuoti pardavimo procesą.

  10. Administratorius naudoja SurveySparrow įrankį klientų pasitenkinimui tirti. Survey Sparrow gali naudoti klientų duomenis, susijusius su šio įrankio naudojimu, pavyzdžiui, IP, vietos, įrenginio ir naršyklės informaciją, veiklą ir nukreipimo šaltinį. Administratorius įrankyje taip pat gali savarankiškai sukurti apklausų adresatų sąrašus, į kuriuos įtraukiami Klientų el. pašto adresai. Tokio tipo duomenų SurveySparrow savarankiškai nenaudoja ir neperduoda.


 

 1. Trečiųjų šalių asmens duomenų tvarkymas

  1. Jei Klientas į Svetainę patalpina Trečiųjų šalių asmens duomenis, jis gali tai daryti tik su sąlyga, kad nepažeidžia galiojančių teisės aktų nuostatų ir šių asmenų asmeninių teisių. Trečiosios šalys - tai fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis Klientas skelbia Svetainėje arba pateikdamas Projektą.

  2. Administratorius gali tvarkyti Kliento jam patikėtus Trečiųjų šalių asmens duomenis, jei Klientas patvirtina, kad turi teisę perduoti Trečiosios šalies asmens duomenis.

  3. Tais atvejais, kai Klientas skelbia Trečiųjų šalių duomenis Svetainėje arba vykdydamas Projektą, vykdydamas veiklą, kuri nėra grynai asmeninė ar buitinė, Klientas veikia kaip tokių duomenų valdytojas, kaip apibrėžta BDAR nuostatose.

  4. 11.3 punkte nurodytu atveju Klientas sudaro sutartį su Administratoriumi dėl Trečiosios šalies duomenų tvarkymo pavedimo pagal 11.5-11.10 punktuose nurodytas sąlygas.

  5. Kliento patikėtus Trečiųjų šalių duomenis Administratorius tvarkys siekdamas tinkamai įvykdyti su Klientu sudarytą elektroninių paslaugų teikimo sutartį - dėl Kliento naudojimosi Svetaine arba Užsakymo vykdymo.

  6. Patikėtų duomenų apimtis apima visus Trečiųjų šalių asmens duomenis, patikėtus ryšium su Kliento naudojimusi Svetaine arba ryšium su pateiktu Užsakymu, ypač vardą, pavardę, adresą, lytį, atvaizdą, gimimo datą arba amžių.

  7. Klientas sutinka toliau patikėti Trečiųjų šalių duomenų tvarkymą (vadinamasis perdavimas), kad būtų įvykdyta su Klientu sudaryta sutartis.

  8. Kliento patikėtus Trečiųjų šalių asmens duomenis Administratorius tvarkys atitinkamai pagal BDAR 28 straipsnį.

  9. Administratorius taip pat gali tvarkyti Trečiųjų šalių asmens duomenis, siekdamas galimai pareikšti, patvirtinti arba apginti nuo reikalavimų - teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas Administratoriaus interesas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas) ginti savo teises.

  10. Jei Administratorius nustato, kad Administratorius tvarko Trečiųjų šalių asmens duomenis pažeisdamas BDAR nuostatas, taikytinų teisės aktų nuostatas arba Trečiųjų šalių asmens teises, Administratorius imasi priemonių, kad tokie duomenys būtų kuo greičiau ištrinti.


 

 1. Baigiamosios nuostatos

  1. Ši privatumo politika yra nuolat peržiūrima ir prireikus atnaujinama, kad atspindėtų bet kokius asmens duomenų tvarkymo pokyčius.

  2. Šios Politikos priedų pakeitimas nelaikomas Politikos pakeitimu.

  3. Dabartinę versiją galima rasti interneto svetainėje

  4. Ši dabartinė privatumo politika taikoma nuo 01.03.2023.


 

Interneto svetainės https://www.colorland.com/lt/ privatumo politikos 1 priedas, iš dienos 01.03.2023.


 

Administratoriaus patikimų rinkodaros partnerių, kuriems gali būti perduodami Klientų asmens duomenys, sąrašas:

 1. Google LLC dėl Google Analytics įrankių naudojimo;

 2. Hubspot Inc., susijusią su Hubspot rinkodaros priemonių naudojimu;

 3. Smartlook.com, s.r.o., reg. Nr.: 09508830, dėl Smartlook įrankio naudojimo analizuojant naudotojų aktyvumą interneto svetainėse (heatmap),

 4. Facebook dėl Pixel įrankio naudojimo,

 5. SurveySparrow Inc. dėl klientų pasitenkinimo apklausos priemonių naudojimo,

 6. Trustpilot A/S (registracijos numeris 30276582) dėl klientų pasitenkinimo apklausos priemonių naudojimo.

 7. Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. dėl bendradarbiavimo su Opineo - siekiant pagerinti paslaugų kokybę pagal klientų atsiliepimus

 8. GetResponse S.A. dėl GetResponse rinkodaros priemonių naudojimo.

 9. Refericon sp. z o.o. dėl naudojimosi rekomendavimo programa.


PP_09122022/ECL/LT

pdf_image
Privatumo politika isigalioja nuo 01.03.2023
pdf_image
Privatumo politika galioja iki 28.02.2023
pdf_image
Privatumo politika galioja iki 03.05.2020