Privatumo politika

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši privatumo politika apibrėžia interneto svetainės klientų asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles, prieinamus adresu: https://www.colorland.com/lt/.
2. Sąvokos neapibrėžtos šioje privatumo politikoje gali turėti reikšmę, suteiktą interneto svetainės reglamente.
3. Asmens duomenys, tai informacija apie identifikuotą ar galimą identifikuoti fizinį asmenį, su kuriuo jie susiję, t.y. tokia, kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti, ypač identifikatoriaus pagrindu (savybės), t.y. vardas ir pavardė, identifikacinis numeris, duomenys apie lokalizaciją, internetinis identifikatorius ar vienas, ar keli esminiai veiksmai apibrėžiantys fizinio asmens fizinę, fiziologinę, genetinę, psichinę, ekonominę, kultūrinę ar socialinę tapatybę.
4. Tvarkymas reiškia operaciją ar operacijų rinkinį, atliekamų su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais automatizuotu arba neautomatizuotu būdu, tokią kaip kaupimas, saugojimas, organizavimas, tvarkymas, laikymas, pritaikymas ar modifikavimas, siuntimas, peržiūra, panaudojimas, atskleidimas, perdavimas, adaptacija ar jungimas, apribojimas, pašalinimas ar naikinimas.
5. Klientų asmens duomenys tvarkymo pagal galiojančius įstatymus, ypač pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei 2018 m. gegužės 10 d. asmens duomenų įstatymą.
6. Klientų asmens duomenų saugumo užtikrinimo tikslu naudojame atitinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenų tvarkymo apimtyje.

2. DUOMENŲ ADMINISTRATORIUS
Informuojame, kad jūsų asmens duomenų bendru administratoriumi yra:
1. Focus sp. z o.o., būstinė 36-062 Zaczernie 190, įregistruota verslininkų registre, kurį tvarko Žešovo apylinkės teismo XII ūkio skyriaus Juridinių asmenų registras, numeriu KRS: 0000815538, įstatinio kapitalo dydis 5.000,00 PLN, PVM kodas: 5170403426, įmonės kodas: 384947680,
2. Nphoto sp. z o.o., būstinė 36-062 Zaczernie 190, įregistruota verslininkų registre, kurį tvarko Žešovo apylinkės teismo XII ūkio skyriaus Juridinių asmenų registras, numeriu KRS: 0000815539, įstatinio kapitalo dydis 5.000,00 PLN, PVM kodas: 5170403403,
įmonės kodas: 384947615,
3. ColorlandTeam sp. z o.o., būstinė 36-062 Zaczernie 190, įregistruota verslininkų registre, kurį tvarko Žešovo apylinkės teismo XII ūkio skyriaus Juridinių asmenų registras, numeriu KRS: 0000813857, įstatinio kapitalo dydis 5.000,00 PLN, PVM kodas: 5170403260, įmonės kodas: 3848634270,
4. Cyfrowa Foto sp. z o.o., būstinė 36-062 Zaczernie 190, įregistruota verslininkų registre, kurį tvarko Žešovo apylinkės teismo XII ūkio skyriaus Juridinių asmenų registras, numeriu KRS: 0000259700, įstatinio kapitalo dydis 50.000,00 PLN, PVM kodas: 8133469935, įmonės kodas: 180149478,
5. Piotr Leszczyński, vedantis ūkinę veiklą pavadinimu: najlepszefoto.pl Piotr Leszczyński, būstinė Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, PVM kodas 8132260802, įmonės kodas 691668352,
Jeigu šios privatumo politikos turinyje yra sąvoka administratorius, tai ją reikia suprasti kaip pirmiau išvardintus bendrus administratorius.
Sutarties dėl bendro administravimo apimtyje, sudarytoje tarp bendrų administratorių suderinta, kad:
1. Kiekvienas bendras administratorius yra įpareigotas užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą įdiegiant atitinkamas technines ir organizacines priemones, adekvačias tvarkomų asmens duomenų rūšiai bei asmens teisių pažeidimo riziką, su kuriais jie susiję.
2. Bendri administratoriai suderina, kad informavimo prievolės įvykdymo apimtyje asmenų, su kuriais susiję duomenys, atžvilgiu, taip pat teikiant atsakymus į asmens reikalavimus, su kuriuo jie susiję (įgyvendinat teisę peržiūrėti asmens duomenis, juos pataisyti, pašalinti, apriboti tvarkymą, perkelti asmens duomenis, prieštarauti dėl asmens duomenų tvarkymo) kompetentingas bus 1 bendras administratorius.
3. Tuo atveju, kai reikalavimas, apie kurį kalbama 2 punkte pirmiau, bus priskiriamas pagal taisyklę, nurodytą BDAR 26 str. 2 d., bet kuriam iš likusių bendrų administratorių, bendras administratorius, kuriam bus siunčiamas reikalavimas, bus įpareigotas nedelsiant informuoti bendrus administratorius apie kiekvieną gautą reikalavimą iš tokią teisę turinčio asmens pagal to asmens įgyvendinamą turimą BDAR numatytą teisę bei perduoti reikalavimo turinį kartu su visomis būtinomis informacijomis, kurių dėka bus galima suteikti atsakymą. Tokiu atveju, atsakymą pateikti įpareigotas 1 bendras administratorius, anksčiau suderinus bendrą poziciją.
4. Nepriklausomai nuo reglamento, apie kurį kalbama 3 punkte pirmiau, 2-5 bendras administratorius yra įpareigotas bendradarbiauti su 1 bendru administratoriumi suteikiant atsakymą esant asmens reikalavimui, su kuriuos susiję duomenys, įvykdyti tuos reikalavimus bei 1 bendram administratoriui suteikti visą būtiną informaciją šioje apimtyje.
5. Bendri administratoriai nustato vieną kontaktinį punktą visiems reikalavimams dėl asmens duomenų, kurie susiję su asmenimis, ir tai yra el. pašto adresas odo@cyfrowafoto.com bei tradicinis adresas: Cyfrowa Foto Sp. z o.o. Zaczernie 190, 36 – 062 Zaczernie

3. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO APIMTIS
1. Bendro administratoriaus kliento tvarkomų duomenų apimtis apima:
1.1. kliento duomenis nurodytus pildant registracijos formą: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą, el. pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą (geranoriškai), o klientų atveju, kurie nėra vartotojais, papildomai įmonės pavadinimą ir PVM kodą;
1.2. kliento duomenis perduotus administratoriui per Facebook`ą, kai klientas pasirinko registracijos formą per socialinį tinklą Facebook (žiūrėti 9.4 punktą);
1.3. kliento duomenis, kuriuos gavo administratorius dėl to, kad naudojasi failais slapukais ir kitomis panašiomis technologijomis (žiūrėti 10 punktą);
1.4. kliento duomenis susijusius su užsakymu interneto svetainėje, tame tarpe kliento duomenis, kuriuos klientas perduoda failuose ir rengiamuose projektuose;
1.5. kitus kliento duomenis, kuriuos klientas nurodo geranoriškai svetainėje esančių elektroninių formų pagalba arba kitos kontakto su administratoriaus konsultantu forma.
2. Atsižvelgiant į faktą, kad paslaugos siūlomos interneto svetainėje, skiriamos pilnamečiams asmenims. Bendri administratoriai sąmoningai netvarko vaikų, kurie naudojasi paslaugomis, duomenų.

4. KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI
1. Klientų asmens duomenys yra arba gali būti tvarkomi bendrų administratorių:
1.1. siekiant sudaryti ir įgyvendinti pardavimo sutartį, sudarytą per interneto svetainę - tvarkymas šiuo atveju būtinas siekiant sudaryti ir įgyvendinti sutartį, kurios šalimi yra klientas, arba siekiant imtis veiksmų klientui reikalaujant prieš sutarties sudarymą (BDAR 6 str. 1 d. b raidė);
1.2. dėl registracijos ir paskyros tvarkymo interneto svetainėje - tvarkymas šiuo atveju būtinas siekiant sudaryti ir įgyvendinti sutartį dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu, kurios šalimi yra klientas, arba siekiant imtis veiksmų klientui reikalaujant prieš sutarties sudarymą (BDAR 6 str. 1 d. b raidė);
1.3. bendrų administratorių rinkodaros tikslais, t.y. dėl kliento duoto sutikimo siųsti prekybinę informaciją (naujienlaiškį), asmens duomenų tvarkymas šiuo atveju vykdomas remiantis kliento duotu sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a raide);
1.4. siekiant išspręsti kliento aprašytą klausimą interneto svetainėje elektroninėje formoje bei pokalbio su kliento globėju metu - tvarkymas šiuo atveju būtinas siekiant sudaryti ir įgyvendinti sutartį dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu (BDAR 6 str. 1 d. b raidė), taip pat remiantis pagrįstu interesu (BDAR 6 str. 1 d. f raidė), kurio esmė pardavimo palaikymas;
1.5. siekiant teikti paslaugas elektroniniu keliu suteikiant galimybę klientams peržiūrėti, atkurti ir skaityti informaciją ir medžiagas, kurios prieinamos interneto svetainėje - duomenų tvarkymas šiuo atveju būtinas sutarčiai įgyvendinti, kurios šalimi yra klientas (BDAR 6 str. 1 d. b raidė);
1.6. siekiant suteikti galimybę įgyvendinti projektą interneto svetainėje - duomenų tvarkymas šiuo atveju būtinas sutarčiai įgyvendinti, kurios šalimi yra klientas
1.7. siekiant įgyvendinti pagrįstus administratoriaus interesus, susijusius su interneto svetaine, tame tarpe analizuoti kliento serviso vitrinos naudojimą, užtikrinant svetainės teikiamų paslaugų saugumą ir patikimumą (BDAR 6 str. 1 d. raidė f);
1.8. siekiant įgyvendinti pagrįstus administratoriaus interesus, kurie gali apimti tame tarpe reikalavimų nustatymą, išieškojimą ir apsaugą, siekiant išvengti nusikaltimų bei tvarkyti su jais susijusius procesus, vykdyti ūkinę veiklą ir toliau ją vystyti, tame tarpe valdyti riziką (BDAR 6 str. 1 d. raidė f);
1.9. siekiant tirti klientų pasitenkinimą (pvz. administratoriui bei jo partnerių siunčiant anketas klientams elektroniniu paštu, kurie teikia paslaugas šioje apimtyje, vadovaujantis sutartimi sudaryta su administratoriumi) - duomenys tvarkomi remiantis pagrįstu administratoriaus interesu (BDAR 6 str. 1 d. raidė f);
1.10. administratoriaus tiesioginės rinkodaros tikslais, tame tarpe parenkant prekes ir paslaugas klientų poreikiams (tame tarpe profiliavimas) vadovaujantis failais slapukais ir kitomis panašiomis technologijomis, apie kurias kalbama 10 punkte - duomenys tvarkomi remiantis pagrįstu administratoriaus interesu (BDAR 6 str. 1 d. raidė f);
1.11. siekiant užtikrinti teisinių prievolių atitikimą, kurios galioja bendriems administratoriams (ypač, kurios numatytos buhalterijos įstatyme bei mokesčių įstatymuose), kai tvarkymas yra būtinas siekiant įvykdyti teisinę prievolę, privalomą bendriems administratoriams (BDAR 6 str. 1 d. raidė c).
2. Asmens duomenų nurodymas interneto svetainėje yra geranoriškas, bet gali būti būtinas vienos ar kelių paslaugų, ar asmens duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimui, apibrėžtų 3.1 punkte pirmiau, kurių bendras administratorius negalės įvykdyti, jei asmens duomenys nebus pateikti.
3. Kliento asmens duomenys kaupiami per tiesioginį kliento kontaktą su asmenimis, veikiančiais bendro administratoriaus vardu, tame tarpe per infoliniją ar kontaktą su kliento globėju, naudojami tik kontaktui su klientu ir suteikti klientui informaciją ir patarimą.

5. KLIENTO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO LAIKOTARPIS
1. Bendras administratorius tvarko kliento asmens duomenis tokiu būdu ir laikotarpiu, koks yra būtinas siekiant įgyvendinti tikslus, kuriems duomenys buvo sukaupti.
2. Duomenų tvarkymo atveju:
2.1. siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį (tame tarpe pardavimo sutartis) - kliento duomenys bus tvarkomi sutarties galiojimo ir vykdymo laikotarpiu;
2.2. vadovaujantis kliento sutikimu - kliento duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atsiėmimo;
2.3. siekiant užtikrinti atitiktį su administratoriui galiojančiomis teisinėmis prievolėmis - kliento duomenys tvarkomi laikotarpiu, kuris numatytas teisės aktuose;
2.4. administratoriaus tiesioginės rinkodaros tikslais, tame tarpe parenkant prekes ir paslaugas klientų poreikiams (profiliavimas) - kliento duomenys tvarkomi iki tol, kol klientas pateikia prieštaravimą;
2.5. siekiant įgyvendinti pagrįstus administratoriaus interesus - duomenys bus tvarkomi iki tol, kol bus atsižvelgta į kliento pateiktą prieštaravimą arba praėjus reikalavimų senaties terminui, nebent išsamiuose šios privatumo politikos įrašuose numatyta kitaip.
3. Praėjus tvarkymo laikotarpiui, duomenys pašalinami arba tampa anonimiški.

6. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
1. Jeigu asmens duomenų tvarkymas vykdomas pagal kliento pateiktą sutikimą, toks sutikimas yra geranoriškas ir gali bet kuriuo metu būti atšauktas, be įtakos tvarkymo teisei atitikčiai, kuris atliktas iki sutikimo atšaukimo. Pareiškimas dėl sutikimo atsiėmimo turi būti pateiktas elektroniniu paštu, kiekvieno bendro administratoriaus el. pašto adresu.
2. Klientui priklauso šios teisės:
2.1. pašalinti savo asmens duomenis;
2.2. apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
2.3. prieiga prie savo asmens duomenų ir jų taisymas (keitimas);
2.4. gauti savo duomenų kopiją ir juos perkelti, ši teisė negali daryti neigiamos įtakos kitų asmenų teisėms (tame tarpe prekybinėms paslaptims ar intelektinės nuosavybės teisei) ir bus įgyvendinama galima technine apimtimi;
2.5. prieštaravimui dėl asmens duomenų tvarkymo, kai tvarkymas paremtas teisiškai pagrįstu duomenų administratoriaus ar trečiojo asmens interesu.
3. 1 bendras administratorius įgyvendina kliento teises, atsižvelgiant į išimtis apibrėžtas BDAR nuostatose.
4. Užregistruotas klientas gali savarankiškai pataisyti ar atnaujinti savo asmens duomenis, susijusius su paskyra. Šiam tikslui reikia prisijungti prie paskyros, pereiti į žymelę „Paskyros nustatymaiˮ ir laukelyje asmens duomenys įvesti atitinkamus pakeitimus.
5. Siekiant įgyvendinti savo teises, apibrėžtas 6.1 bei 6.2 punktuose reikia išsiųsti el. laišką bendro administratoriaus adresu, kuris yra paskirtas Asmens duomenų apsaugos inspektoriaus, t.y. odo@cyfrowafoto.com, arba nustatyto kontaktinio punkto adresu: Cyfrowa Foto sp. z o.o. 36-062 Zaczernie, Zaczernie 190, el. pašto adresas odo@cyfrowafoto.com.
6. Klientas turi teisę teikti skundą prižiūrinčiam organui: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, jeigu mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.

7. SUBJEKTAI, KURIEMS PERDUODAMI KLIENTŲ ASMENS DUOMENYS
1. Administratorius klientų asmens duomenis perduoda, jeigu turi tam teisinį pagrindą, ypač kai tai būtina klientams teikiamų paslaugų įgyvendinimui.
2. Klientų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti viešųjų organų ar kitų įgaliotų subjektų, turinčių prieigą teisės aktų pagrindu, reikalavimu, ypač kai tai yra būtina siekiant užtikrinti administratoriaus sistemų saugumą.
3. Klientų asmens duomenų gavėjais ypač gali būti:
3.1. subjektai turintys teisę gauti kliento duomenis vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;
3.2. subjektai, kurių paslaugomis naudojasi administratorius siekiant teikti prekes ir paslaugas klientams, ypač:
▪ subjektai užtikrinantys aptarnavimą arba suteikiantys administratoriui tele informacines sistemas;
▪ verslininkai teikiantys programinės įrangos pristatymo ir palaikymo paslaugas, kurios skirtos interneto svetainės aptarnavimui;
▪ mokėjimo sistemų operatoriai;
▪ subjektai teikiantys pašto ir kurjerių paslaugas;
▪ teisininkų kontoros, konsultavimo įmonės, su kuriomis bendradarbiauja administratorius;
3.3. patikimi administratoriaus rinkodaros partneriai:
▪ Google LLC dėl to, kad naudojama Google Analytics;
▪ Hubspot Inc. Del to, kad naudojama Hubspot;
▪ Facebook del to, kad naudojama Piksel.
▪ GetResponse – del to, kad naudojama GetResponsa
▪ Opineo - siekiant kelti paslaugų kokybę klientų atsiliepimų dėka
▪ Trustpilot- siekiant kelti paslaugų kokybę klientų atsiliepimų dėka
▪ Refericon – siekiant perduoti rekomendacijų programas
▪ Smartsupp.com, s.r.o. - del to, kad naudojama Smartlook

8. DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE
1. Administratorius perduoda asmens duomenis už Europos ekonominės erdvės (EEE) tik tuomet, kai tai yra būtina ir užtikrindamas atitinkamą saugumą, visų pirma:
1.1. bendradarbiaujant su subjektais tvarkančiais asmens duomenis valstybėse, kurių atžvilgiu išduotas atitinkamas Europos komisijos sprendimas;
1.2. standartinių sutarties išlygų, išduotų Europos komisijos, taikymas;
1.3. privalomų įmonių taisyklių taikymas, kurios patvirtintos atitinkamo prižiūrinčio organo;
1.4. kai duomenys perduodami į JAV - bendradarbiaujama su subjektais dalyvaujančiais privatumo skydo (Privacy Shield) programoje, patvirtintoje 2016 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 dėl ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumo (JAV subjektų, dalyvaujančių šioje programoje, sąrašas prieinamas adresu https://www.privacyshield.gov/list).
2. Kai tai yra taikoma, administratorius visuomet informuoja apie ketinimą perduoti asmens duomenis už EEE ribų jų kaupimo etape. Klientui reikalaujant administratorius jam perduoda jo duomenų kopiją, kurie bus perduoti už EEE ribų.

9. SOCIALINIAI PORTALAI
1. Interneto svetainėje gali būti funkcijos, kurios suteikia galimybę perduoti turinį trečiųjų asmenų socialinių prietaikų dėka, tokių kaip mygtukas „Patinkaˮ Fabeook`e ar valdikliai Instagrame. Visos šios socialinės prietaikos gali kaupti ir naudoti duomenis susijusius su interneto svetainės vartotojų aktyvumu. Visi asmens duomenys nurodomi kliento tarpininkaujant tokioms socialinėms prietaikoms gali būti kaupiami ir naudojami kitų šių socialinių prietaikų vartotojų, o jų pagalba vykdomai sąveikai taikoma įmonių privatumo politika, kurios yra šių prietaikų tiekėjais. Neturime įtakos ir neprisiimame atsakomybės už šiuos subjektus bei jų naudojimaus klientų duomenis.
2. Norėdami pasinaudoti prieigos prie paskyros paslauga ir su ja susijusiomis paslaugomis, klientas turi galimybę registruotis ir prisijungti prie paskyros Facebook socialiniame tinkle. Facebook gali tuomet automatiškai perduoti administratoriui šiuos kliento asmens duomenis:
2.1. socialinio tinklo skaitinį identifikatorių (ID)
2.2. vardą ir pavardę
2.3. lytį
2.4. profilio nuotrauką
2.5. gimimo datą
3. Tuo atveju, apie kurį kalbama 9.2 punkte, nėra būtina papildoma registracija siekiant sukurti paskyrą interneto svetainėje.
4. Kliento asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas dėl to, kad jis naudojasi pasirinktina registracija bei prisijungimu per Facebook, yra kliento sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. raidė a)).
5. Administratorius apsilankančių interneto svetainėje reakcijų tyrimui naudojasi įrankiu Pixel, kurį suteikia Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Norime pamatyti, kokiu būdu mūsų rinkodaros veiksmai Facebook`e yra priimami ir kaip gali būti pagerinti. Sukaupti duomenys yra anonimiški ir neleidžia mums priimti jokių išvadų jūsų asmens atžvilgiu. Duomenys saugomi ir tvarkomi Facebook, kurių dėka galimas sujungimas su vartotojo profiliu Facebook, o Facebook gali panaudoti duomenis pagal Facebook privatumo politiką (https: www.facebook.com/about/privacy). Jeigu nesutinkate su reakcijų tyrimu per Pixel Facebook, galite tam prieštarauti tinklalapyje: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

10. FAILAI SLAPUKAI IR KITOS PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS
1. Pagal daugelio interneto svetainių praktiką, naudojantis interneto svetaine kliento asmens duomenys gali būti kaupiami automatiškai sistemų logotipuose, failų slapukų („cookiesˮ), Google Analytics sistemos, Hubspot sistemos, Getresponse bei Smartlook.
2. Slapukai, tai failai užrašomi kliento galutiniame įrenginyje, skirti identifikuoti klientus bei teikti statistinę informaciją apie klientų veiksmus, klientų aktyvumą ir interneto svetainės naudojimo būdą. Leidžia tame tarpe pritaikyti turinį ir paslaugas klientų poreikiams.
3. Interneto svetainėje naudojami sesijinai failai slapukai, kurie ištrinami uždarius interneto naršyklės langą, taip pat pastovūs slapukai, saugomi apibrėžtą laiką (nustatytą failų slapukų parametruose arba iki to laiko, kai juos pašalina klientas) galutiniuose kliento naudojamuose įrenginiuose.
4. Administratorius naudoja šias failų slapukų rūšis:
4.1. būtinas naudotis paslaugomis, pvz. naudojami paslaugoms, kurias būtina patvirtinti;
4.2. skirtus palengvinti prisijungimą prie paskyros socialinių tinklų pagalba;
4.3. skirtus saugumui užtikrinti;
4.4. suteikiančius galimybę kaupti informaciją apie naudojimosi paslaugomis būdą;
4.5. suteikiančius galimybę išsaugoti kliento pasirinktus nustatymus ir kliento sąveikos personalizavimą;
4.6. suteikiančius galimybę pristatyti klientams turinį labiau pritaikytą jų poreikiams ir susidomėjimams.
5. Klientas gali savarankiškai ir bet kuriuo metu keisti failų slapukų nustatymus, apibrėžti jų saugojimo ir failų slapukų prieigos prie galutinio kliento įrenginio sąlygas interneto naršyklės pagalba.
6. Klientas bet kuriuo metu gali pašalinti failus slapukus pasinaudodamas prieinama funkcija interneto naršyklėje, kurią naudoja. Tačiau tai gali turėti įtakos kai kurių interneto svetainės funkcijų apribojimui.
7. Bendri administratoriai naudojasi Google Analytics įrankiais. Daugiau informacijos apie Google Analytics įrankių funkcionavimą surasite tinklalapyje: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google parengė priedą naršyklei, kuris blokuoja Google Analytics. Priedas komunikuojasi su Google Analytics JavaScript protokolu (ga.js), siekiant perduoti informaciją, kad duomenys apie apsilankymus svetinėje neturėtų būti perduoti Google Analytics. Naršyklės priedas blokuojantis Google Analytics neblokuoja duomenų siuntimo į patį interneto puslapį ar kitas tinklo analitikos paslaugas. Klientas turi galimybę naudotis šiuo priedu visuomet, kai nenori, kad jo duomenys būtų tvarkomi analitiniams tikslams Google Analytics pagalba.
8. Bendri administratoriai naudodamiesi Google Analytics kaupia taip pat informaciją apie naudotojų aktyvumą svetainėje žymių pagalba. Žymės, tai smulkūs interneto svetainės kodo fragmentai, kurie suteikia galimybę matuoti vartotojų judesį ir elgesį, kaupti informaciją apie online reklamų ir socialinių kanalų veiksmingumą, naudojimosi rinkodara ir reklamų valdymu tikslinei grupei bei testavimą ir svetainės gerinimą.
9. Naudojimasis interneto svetaine susijęs su užklausų siuntimu serveriui, kuriame funkcionuoja interneto svetainė. Kiekvienas klausimas siunčiamas serveriui saugomas serverio logotipe. Logotipai apima tame tarpe IP adresą, datą ir serverio laiką, informaciją apie interneto naršyklę ir operacinę sistemą, kokia naudojasi klientas. Logotipai užrašomi serveryje. Duomenys saugomi logotipuose nėra gretinami su konkrečiais asmenimis, kurie naudojasi interneto svetaine ir nėra naudojami siekiant juos identifikuoti. Serverio logotipai yra tik pagalbinė medžiaga, skirta interneto svetainei administruoti, o jų turinys nėra niekam atskleidžiamas, išskyrus asmenis įgaliotus administruoti serverį.
10. Bendri administratoriai naudojasi taip pat Hubspot sistema, GetResponse ir Smartapp, kurie skirti kaupti ir tvarkyti klientų duomenis, ypač jų aktyvumą interneto svetainėje pagal failus slapukus, local storage ir kitas technologijas, siekiant personalizuoti klientui perduodamą turinį bei optimizuoti pardavimo procesą.

11. TREČIŲJŲ ASMENŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS
1. Jeigu klientas į svetainę įkelia bet kokius trečiųjų asmenų asmens duomenis, tai gali padaryti tik su sąlyga, kad nepažeidžia įstatymo ir tų asmenų asmeninių teisių. Trečiaisiais asmenimis yra fiziniai asmenys, kurių asmens duomenis klientas talpina interneto svetainėje arba teikiant projektą įgyvendinimui.
2. Bendri administratoriai gali tvarkyti kliento pavestus trečiųjų asmenų asmens duomenis, jeigu klientas patvirtina, kad turi teisę perduoti trečiojo asmens asmens duomenis.
3. Tais atvejais, kai klientas interneto svetainėje ar įgyvendinant projektą pateikia trečiųjų asmenų duomenis, pagal kitą veiklą, nei grynai asmeninė ar namų ūkio, klientas yra tų duomenų administratorius pagal BDAR įstatymą.
4. Tuo atveju, apie kurį kalbama 11.3 punkte pirmiau, klientas su tam tikru administratoriumi sudaro trečiųjų asmenų asmens duomenų tvarkymo sutartį vadovaujantis taisyklėmis apibrėžtomis 11.6 - 11.10 punktuose pirmiau.
5. Trečiųjų asmenų duomenys pavesti kliento, bus tvarkomi bendrų administratorių siekiant teisingai įgyvendinti sutartį dėl elektroninių paslaugų teikimo elektroniniu būdu - dėl to, kad klientas naudojasi interneto svetaine arba įgyvendinamas užsakymas.
6. Perduotų duomenų apimtis apima visus trečiųjų asmenų duomenis perduotus dėl to, kad klientas naudojasi interneto svetaine arba dėl pateikto užsakymo, tai yra ypač vardas ir pavardė, adresas lytis, įvaizdis, gimimo data ir amžius.
7. Klientas sutinka dėl tolimesnio trečiųjų asmenų duomenų tvarkymo (perdavimas) siekiant įgyvendinti sutartį sudarytą su klientu.
8. Kliento pavesti trečiųjų asmenų duomenys bus tvarkomi atitinkamai administratoriaus pagal BDAR 28 str.
9. Trečiųjų asmenų duomenys taip pat gali būti tvarkomi bendrų administratorių siekiant galimai nustatyti ir išieškoti reikalavimus ar nuo jų apsisaugoti - teisinis tvarkymo pagrindas yra pagrįstas bendrų administratorių interesas (BDAR 6 str. 1 d. raidė f),
10. Jeigu kuris nors administratorius patvirtina, kad trečiųjų asmenų asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant BDAR nuostatas, galiojančių įstatymų nuostatas arba trečiųjų asmenų asmenines teises, administratorius imsis veiksmų siekiant kuo greičiau pašalinti tokius duomenis.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Ši privatumo politika yra pastoviai tikrinama ir esant poreikiui atnaujinama tam, kad atspindėtų visus pakeitimus susijusius su asmens duomenų tvarkymo būdu.
2. Galiojantis variantas prieinamas interneto svetainėje.
3. Ši privatumo politika taikoma nuo 04.05.2020.
4. Ankstesnis privatumo politikos turinys prieinamas adresu: https://www.colorland.com/lt/privatumo-politika.

pdf_image
PRIVATUMO POLITIKA isigalioja nuo 2020 m. gegužes 4 d.
pdf_image
Privatumo politika galioja iki 2020 m. gegužes 3 d.