Turinys

Naudojimo sąlygos galioja iki 02.04.2023

pdf_image
Sutarties atsisakymo forma

Svetainę galima rasti adresu www.colorland.com/lt, kurią valdo MPP sp. z o.o., kurios buveinė yra 36-062 Zaczernie 190, įrašyta į Verslininkų registrą, kurį tvarko Žešuvo apygardos teismas, XII komercinis skyrius, Nacionalinio teismo registro KRS numeris: 0000259700, įstatinio kapitalo dydis 50 000,00 PLN, PVM: 8133469935, įmonės kodas: 180149478, , el. pašto adresas: info.lt@colorland.com, telefono numeris 00370 62910232

I. Bendrosios nuostatos

 1. Taisyklėse ir sąlygose nustatytos Paslaugų rūšys ir apimtis, Paslaugų teikimo per Svetainę sąlygos, Paslaugų teikimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo sąlygos, pardavimo tvarka, taisyklės, išlaidos, pristatymo data ir būdai, pareiškimo dėl sutarties atsisakymo pateikimas ir skundų nagrinėjimo tvarka.

 2. Svetainėje pateikta informacija apie Produktus ir Paslaugas, ypač jų aprašymai, techniniai parametrai ir kainos, nėra pasiūlymas parduoti, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse (Įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais), o kvietimas sudaryti sutartį, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 71 straipsnyje. Jie taip pat nėra viešas Paslaugų teikėjo patikinimas.

 3. Svetainėje pateikiamus produktus gali siūlyti Pardavėjas, kuris bendradarbiauja su Paslaugų teikėju. Išsami informacija apie Pardavėją skaidriai pateikiama Svetainėje, Vartotojo paskyroje.

 4. Jei 3 skirsnyje nurodyta informacija apie Pardavėją nebuvo patalpinta Svetainėje, Paslaugų teikėjas taip pat yra Pardavėjas.

 5. Visos Svetainėje nurodytos kainos, išreikštos atitinkama internetinėje parduotuvėje pasirinkta valiuta, yra bruto kainos (įskaitant PVM).

 6. Vartotojas privalo susilaikyti nuo bet kokio elgesio, galinčio turėti neigiamos įtakos tinkamam Svetainės veikimui, įskaitant, visų pirma, bet kokį Svetainės turinio ar jos techninių elementų klastojimą, įskaitant neteisėto turinio pateikimą ir (arba) įkėlimą. Ypač draudžiama Svetainės ištekliuose talpinti bet kokias nuotraukas, pažeidžiančias galiojančius įstatymus, kurstančias rasinę, etninę ar religinę neapykantą, pornografinio turinio, šlovinančias fašizmą, nacizmą, komunizmą, skatinančias smurtą, įžeidžiančias religinius jausmus, pažeidžiančias kitų asmenų teises.

 7. Sutikdamas su Taisyklių ir sąlygų turiniu, Vartotojas pareiškia, kad nepažeis minėtų draudimų.

 8. Paslaugų teikėjas Svetainėje skelbia Klientų (įskaitant Vartotojus) ar kitų asmenų, norinčių skelbti nuomones apie Svetainę, nuomones:

 1. Paslaugų teikėjas, bendradarbiaudamas su išorės subjektais, leidžia klientams (įskaitant vartotojus), kurie įsigyja Pardavėjo produktus, išreikšti savo nuomonę apie produktus. Galimybė skelbti nuomones suteikiama tik tiems, kurie anksčiau įsigijo Produktus, ir tai daroma Paslaugų teikėjo iniciatyva. Klientų paskelbtos nuomonės nėra remiamos ir prieš jas paskelbiant nėra tikrinamos.

 2. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, Paslaugų teikėjas Svetainėje skelbia su Paslaugų teikėju bendradarbiaujančių išorinių nuomonių rinkimo tarnybų naudotojų nuomones apie bendrą produktų asortimentą arba klientų aptarnavimą. Tokios nuomonės gali būti susijusios su Produktais. Tokiu būdu skelbiamos nuomonės nėra remiamos ir prieš jas skelbiant nėra tikrinamos. Jie taip pat nebūtinai susiję su Produktais.

 3. Paslaugų teikėjas Svetainėje skelbia Svetainės naudotojų nuomonę apie bendrą produktų asortimentą arba klientų aptarnavimą. Tokios nuomonės gali būti susijusios su Produktais ir prieš jas skelbiant turi būti patikrintos. Tokiu būdu paskelbtos nuomonės nėra remiamos. Jos taip pat nebūtinai susiję su produktais.

 1. Šiose Sąlygose ir sąlygose vartojamos apibrėžtys didžiosiomis raidėmis reiškia:

  1. DARBO DIENA - diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus švenčių dienas Lenkijos teritorijoje.

  2. REDAKTORIUS - interaktyvi priemonė, kurią galima rasti Svetainėje kaip elektroniniu būdu teikiamą paslaugą, leidžiančią kurti gaminių dizainus.

  3. UŽSAKYMO FORMA - interaktyvi forma, kurią galima rasti Svetainėje ir kuri leidžia (priklausomai nuo perkamo Produkto): Dizaino parinkimas, Dizaino parametrų parinkimas (pvz., puslapių skaičius, forma, medžiaga, papildymai), Produkto pristatymo būdas, Dizaino priėmimas ir Produkto užsakymo pateikimas.

  4. KLIENTAS - juridinis asmuo, organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kuriam įstatymas suteikia juridinio asmens statusą, fizinis asmuo, kuris nėra vartotojas pagal 1964 m. Civilinio Kodekso įstatymą 221 balandžio 23 d., arba Vartotojas, pateikęs užsakymą Svetainėje.

  5. VARTOTOJAS - fizinis asmuo, kuris perka Svetainėje, tiesiogiai nesusijusioje su jo ūkine ar profesine veikla, t. y. vartotojas, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 22 straipsnio 1 dalyje. Taisyklių ir sąlygų nuostatos, susijusios tik su vartotoju, taip pat taikomos fiziniam asmeniui, kuris Svetainėje sudaro sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra jo profesinio pobūdžio, ypač atsižvelgiant į jo verslo veiklos dalyką, kuris pateikiamas remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis. Tokiais atvejais tokiam asmeniui taip pat netaikomos Sąlygų nuostatos, taikomos tik Klientams.

  6. PASKYRA - Paslaugų teikėjo IRT sistemos išteklių rinkinys, pažymėtas individualiu Vartotojo vardu (prisijungimo vardu) ir slaptažodžiu, kuriame kaupiami Vartotojo duomenys, įskaitant informaciją apie pateiktus Užsakymus.

  7. Naujienlaiškis - informacija, įskaitant komercinę informaciją, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 18 d. Įstatyme dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis (Žin., 2002, Nr. 144, pozicija 1204, t. y. 2017 m. Žin., Nr. 1219), gauta iš Paslaugų teikėjo, kurią Paslaugų teikėjas arba Paslaugų teikėjo vardu elektroniniu būdu siunčia Vartotojui.

  8. PRIVATUMO POLITIKA - atskiras dokumentas, reglamentuojantis taisykles, susijusias su Naudotojų asmens duomenų ir privatumo apsauga.

  9. TEIGIAMAS UŽSAKYMO PATIKRINIMAS - teigiamą užsakymo patikrinimą sudaro iš viso:

   1. teisingai užpildyti užsakymo forma,

   2. užsakymų, atliekamų naudojant redaktorių, atveju - pilnas Vartotojo pasirinkto ir Vartotojo priimto Produkto dizaino išsiuntimas iš Vartotojo įrenginio,

   3. apmokėjimo už pateiktą Užsakymą užsakymas arba apsipirkimo kupono panaudojimas,

   4. Užsakymo priėmimas vykdyti, kurį Paslaugų teikėjas patvirtina el. paštu.

  10. PRODUKTAS - kūrinys, kuris yra kilnojamasis daiktas, atliktas pagal Vartotojo Užsakymą pagal Projektą, arba baigtas kilnojamasis daiktas, kuris yra arba turi būti Kliento ir Paslaugų teikėjo sutarties objektas.

  11. PROJEKTAS - būsimo gaminio grafinis projektas, kurį Vartotojas pateikia Svetainei ir kuris atitinka reikalavimus.

  12. REGLAMENTAS - šis reglamentas ir jo priedai.

  13. INTERNETO PASLAUGA - Paslaugų teikėjo valdoma interneto svetainė, kurią galima pasiekti interneto adresu, nurodytu šių Sąlygų turinyje.

  14. PARDAVĖJAS - fizinis asmuo, vykdantis individualią veiklą, arba juridinis asmuo, siūlantis Produktus, kuriuos galima įsigyti Svetainėje. Pardavėjas gali būti ir paslaugų teikėjas. Svetainėje leidžiama siūlyti Produktus kaip Svetainės dalį tik vienam subjektui - tam, kuris glaudžiai bendradarbiauja su Paslaugų teikėju ir yra susijęs nuosavybės teise. Svetainė nėra internetinė prekybos platforma pagal 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymą.

  15. PASLAUGA - elektroniniu būdu per Svetainę teikiama paslauga arba skaitmeninė paslauga, nurodyta Paslaugų teikimo sąlygų turinyje.

  16. PASLAUGŲ TEIKĖJAS - Uždaroji akcinė bendrovė ,,MPP sp. z o.o.", buveinės adresas: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Lenkija, įmonės kodas 9000372959, elektroninio pašto adresas: info.lt@colorland.com , telefonas: +370 62910232 (Skambučio kaina nustatoma pagal Jūsų ryšio operatoriaus nustatytus tarifus).

  17. VARTOTOJAS - fizinis asmuo, turintis visišką teisnumą ir veiksnumą, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuris naudojasi Paslauga.

  18. UŽSAKYMAS - ketinimų pareiškimas, pateiktas naudojantis Užsakymo forma, kuriuo siūloma sudaryti sutartį dėl Produkto atlikimo ar pardavimo.

II. Paslaugų tipai ir apimtis

Paslaugų teikėjas per Svetainę teikia šias Paslaugas:

II.1 Paskyros Svetainėje palaikymas.

  1. Naudotojas gali naudotis Paskyra atlikęs toliau nurodytus veiksmus:

 1. užpildydami registracijos formą,

 2. spustelėdami laukelį „Registruotis“ ar panašų laukelį arba naudodami registracijos galimybę per Facebook/Google paskyrą.

 

 1. 2 Naudojimasis Svetainės funkcijomis.

  1. Vartotojui prieinamos Redaktoriaus (kuris yra skaitmeninė paslauga) funkcijos priklauso nuo įsigyto Produkto. Redaktoriaus naudojimas iš esmės susideda iš:

   1. Gaminio koncepcijos pasirinkimas, spusteliant langelį „Projektas“ arba panašų langelį,

   2. Dizaino parametrų parinkimas, Vartotojo dizaino kūrimas,

   3. Projekto priėmimas - Projekto įdėjimas į pirkinių krepšelį - Projektų rinkinį, paspaudžiant „Užsakymas“ ar panašų laukelį.

  2. Redaktorius suteikia galimybę padaryti Projektą prieinamą trečiųjų šalių peržiūrai arba leisti peržiūrėti ir pridėti nuotraukas prie Projekto. Dalijimasis vyksta naudojant individualiai sukurtą nuorodą, QR kodą ar kitą funkciją.

  3. Interaktyvią užsakymo formą sudaro:

   1. Produkto pasirinkimas ir Produkto parametrai, pvz., Produktų skaičius, priedai, Produkto personalizavimo galimybės ir t. t., bei pristatymo būdas.

   2. Pateikti formoje reikalaujami duomenys, kad būtų galima pristatyti Produktą. Klientų, kurie nėra Vartotojai, atveju taip pat būtina nurodyti įmonės pavadinimą ir mokesčių mokėtojo kodą (Klientų, kurie yra Lenkijos mokesčių mokėtojai pagal 2004 m. kovo 11 d. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 106b straipsnio 5 dalį). -t. y. 2018 m. lapkričio 9 d. 2018 m. Įstatymų leidinys, punktas 2174, su pakeitimais - mokesčių mokėtojo kodo nenurodymas Pirkėjui pateikiant Užsakymą ir dėl to Pardavėjo išrašytas kvitas, kuriame šis kodas nenurodytas, sustabdo kelią Pardavėjui vėliau išrašyti su tuo Užsakymu susijusią PVM sąskaitą faktūrą),

   3. Užsakymo pateikimas paspaudus laukelį „užsakyti ir sumokėti“ arba panašų laukelį - iki šio momento galite patys keisti įvestus duomenis (šiuo tikslu vadovaukitės rodomais pranešimais ir Svetainėje pateikta informacija).

  1. Naujienlaiškio paslaugos teikimas.

   1. Naujienlaiškio paslauga naudojamasi „Paskyros nustatymų“ skiltyje matomoje kortelėje „Naujienlaiškis“ arba atskiroje Svetainės skiltyje nurodžius el. pašto adresą, kuriuo bus siunčiami vėlesni Naujienlaiškio numeriai, ir paspaudus laukelį „Prenumeruoti“ arba panašų laukelį.

   2. Naujienlaiškio paslaugą taip pat galima užsisakyti pažymint atitinkamą langelį kuriant paskyrą Svetainėje arba Svetainės papildomuose puslapiuose.

   3. Naujienlaiškio paslauga yra papildoma, nemokama ir su pateiktu užsakymu nesusijusi paslauga.

III. Paslaugų teikimo sąlygos

 1. Apmokėjimas:

  1. Paslaugų teikėjas Paslaugas teikia nemokamai.

 2. Laikotarpis, kuriam sudaroma Paslaugų sutartis:

  1. Sutartis dėl Paslaugos, kurią sudaro Paskyros Svetainėje palaikymas, teikimo sudaroma neribotam laikui.

  2. Paslaugos, kurią sudaro naudojimasis Redaktoriumi, teikimo sutartis sudaroma terminuotam laikotarpiui ir nutraukiama nutraukus naudojimąsi Redaktoriumi.

  3. Paslaugos teikimo sutartis, kurią sudaro naudojimasis Užsakymo forma, sudaroma terminuotam laikotarpiui ir nutraukiama, kai tik Vartotojas pateikia Užsakymą arba jo atsisako.

  4. Naujienlaiškio paslaugų sutartis sudaroma neribotam laikui.

 3. Techniniai reikalavimai, būtini bendradarbiavimui su Paslaugų teikėjo naudojama IRT sistema, įskaitant tinkamą Paslaugų teikimą:

  1. Kompiuteris, planšetinis kompiuteris, telefonas ar kitas daugialypės terpės įrenginys su interneto prieiga.

  2. Tinkamai sukonfigūruota interneto naršyklė, įdiegta interneto prieigą turinčiame prietaise: pvz., Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Safari.

  3. Jūsų naršyklėje įjungti Java Script ir slapukai.

  4. išjungti naršyklės priedai, pvz., įskiepiai, antivirusinės programos, sistemos užkardos, kurie gali turėti įtakos tam tikrų puslapio elementų rodymui.

 4. Paslaugų teikėjas nurodo, kad norint, jog redaktorius veiktų tinkamai, jo palaikomi failai turi atitikti šiuos reikalavimus:

   1. didžiausias failo svoris: iki 40 MB,

   2. didžiausia raiška: iki 60 Mpix,

   3. didžiausias failo dydis: 15000 px,

   4. priimtini failų plėtiniai: jpg, jpeg, png, heic, heix, avif.

 5. Paslaugų teikėjas gali parengti konkrečias su Paslaugų naudojimu susijusias gaires, kurios bus pateiktos Vartotojui per atitinkamą Paslaugą arba Svetainėje atskiruose laukuose (pvz., DUK).

 6. Naudojantis Redaktoriumi nestabilios interneto prieigos sąlygomis, naudojant mobiliuosius įrenginius arba riboto pralaidumo prieigą, taip pat tuo pačiu metu veikiant dideliam interneto naršyklės skirtukų skaičiui, gali tekti ilgiau laukti, kol failai bus išsiųsti į Paslaugų teikėjo serverį, todėl prieš pateikiant Užsakymą reikia specialiai patikrinti Projekto teisingumą.

 7. Naudodamasis Redaktoriumi Paslaugų teikėjas netikrina Naudotojo įkeltų failų kokybės ar turinio.

 8. Paslaugų teikėjas įspėja, kad naudojantis Svetaine, ypač Redaktoriumi ir Užsakymo forma, gali būti apribota prieiga prie tam tikrų Svetainės funkcijų, todėl prieš pateikiant Užsakymą reikia konkrečiai patikrinti, ar dizainas yra teisingas.

 9. Vadovaudamasis 2002 m. liepos 18 d. Įstatymo dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis nuostatomis, Paslaugų teikėjas netikrina turinio, kurį Naudotojai perduoda naudodamiesi Paslaugomis.

 10. Paslaugų teikėjas įspėja, kad naudojimasis Svetaine gali būti susijęs su standartine su interneto naudojimu susijusia rizika, už kurią jis neatsako, todėl rekomenduoja Naudotojams imtis tinkamų priemonių tokiai rizikai sumažinti.

 11. Paslaugų teikėjas pasilieka galimybę, kad dizainas gali šiek tiek skirtis nuo galutinio gaminio išvaizdos. Paslaugų teikėjas informuoja, kad, nepaisant visų pastangų, jis negali garantuoti Svetainėje pateikiamų nuotraukų spalvų atitikties, nes jų atvaizdavimas, be kita ko, priklauso nuo įrenginio, naršyklės, operacinės sistemos ekrano nustatymų.

 12. Vartotojas suteikia Paslaugų teikėjui Paslaugų teikimo ir Produkto realizavimo sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamą, neišimtinę, neterminuotą licenciją su teise suteikti sublicenciją Paslaugų teikėjui perduotiems kūriniams Paslaugų teikimo ar Produktų realizavimo tikslais šiose panaudojimo srityse: nuolatinis ar laikinas viso kūrinio ar jo dalies atgaminimas bet kokiomis priemonėmis ir bet kokia forma, visų pirma siekiant pristatyti, rodyti, naudoti, perduoti ir saugoti kūrinį, taip pat gaminti jo kopijas bet kokia technika, įskaitant spausdinimą, reprografiją, magnetinį įrašymą ir skaitmenines technologijas; transformuoti į duomenų vektorius ar daugiamates matricas, kurias vėliau galima apdoroti neuroniniais tinklais, pritaikyti, pertvarkyti ar kitaip pakeisti kūrinį; teisė kurti naujas kūrinio versijas; įrašyti į kompiuterinę atmintį; archyvuoti visą kūrinį ar jo dalį; teisė apdoroti, vėliau gaminti ir transformuoti kūrinį, ypač jį iškirpti, suskaidyti ir perkelti į kitas formas bei naudoti šiomis formomis. Tai, kas išdėstyta pirmiau, skirta tik tam, kad būtų galima teikti Paslaugas Vartotojui pagal Paslaugų, kuriomis dalijamasi, sąlygas ir paskirtį.

 13. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę:

 1. laikiną Paslaugų teikimo nutraukimą dėl Svetainės priežiūros ar modifikavimo,

 2. siųsti Vartotojo el. pašto adresu techninius, teisinius ir operatyvinius pranešimus, susijusius su Paslaugomis,

 3. atsisakyti teikti Paslaugas, jei Vartotojas pažeidžia Taisykles ir sąlygas arba paskyroje pateikė klaidingus duomenis,

 4. laisvai individualizuoti Vartotojams siunčiamos informacijos turinį,

 5. blokuoti prieigą prie Vartotojo paskyros, kurioje yra erotinio, pornografinio ar neteisėto turinio arba turinio, pažeidžiančio trečiųjų šalių teises, arba informacijos apie galimybę gauti tokio turinio (nuorodų), arba kito turinio, kuris prieštarauja įstatymams, moralei arba reklamuoja su Svetaine konkuruojančius portalus, ir pašalinti tokį turinį, kai jis yra pakankamai patikimai žinomas,

 6. pašalinti iš Svetainės bet kokį Vartotojų per Paslaugas pateiktą turinį, jei toks turinys pažeidžia Paslaugų teikimo sąlygas.

IV. Gaminio atlikimo ar pardavimo sutarties sudarymo sąlygos

 1. Svetainėje pateikiama Produkto kaina nurodoma atitinkama konkrečios rinkos (šalies) valiuta ir apima visas sudedamąsias dalis, įskaitant PVM. Į kainas neįskaičiuotos pristatymo išlaidos, kurios nurodomos pateikiant Užsakymą Svetainėje ir priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo ir vietos.

 2. Produkto kainą galima sumokėti pirkinių kuponu, kuris, įvedus atitinkamą kodą, sumažina visų arba pasirinktų produktų, esančių pirkinių krepšelyje, kainą.

 3. Svetainėje nurodyta gaminio kaina yra privaloma tuo metu, kai pateikiamas užsakymas. Ši kaina nesikeis, neatsižvelgiant į tai, kad po Užsakymo pateikimo Svetainėje gali pasikeisti atskirų Produktų kainos.

IV. 1 Sutarties dėl gaminio atlikimo ar pardavimo sudarymas naudojant užsakymo formą.

 1. Norint sudaryti sutartį dėl Produkto atlikimo ar pardavimo, būtina iš anksto pateikti Užsakymą, kaip nurodyta punkte. Sąlygų II skyriaus 3 punktas.

 2. Pateikus Užsakymą, Paslaugų teikėjas nedelsdamas patvirtina, kad gavo Užsakymą. Užsakymo gavimo ir jo priėmimo patvirtinimas išsiunčiamas elektroniniu paštu, kuriame pateikiama: visų esminių Užsakymo elementų patvirtinimas, Paslaugų teikėjo pareiškimas, kad Užsakymas gautas, Paslaugų teikėjo pareiškimas, kad mokėjimas gautas ir įskaitytas, kad Užsakymas priimtas vykdyti, ir planuojama išsiuntimo data.

 3. Po teigiamo Užsakymo patikrinimo tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma gaminio arba pardavimo sutartis. Bet koks užsakymo apimties pakeitimas po šio etapo bus įkainotas nepriklausomai nuo pradinės užsakymo apimties. Papildomų Užsakymų pateikimas po teigiamo patikrinimo prilygsta naujo Užsakymo pateikimui ir naujos Produkto pirkimo-pardavimo ar vykdymo sutarties tarp Kliento ir Pardavėjo sudarymui.

 4. Kiekvieną Produkto pirkimo-pardavimo ar vykdymo sutartį patvirtina kvitas, PVM sąskaita faktūra ar kitas pardavimą patvirtinantis dokumentas, kurį pardavėjas išrašo Vartotojo užsakymo formoje nurodytais duomenimis.


 

 1. Produktai, kurie yra su klientu sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties objektas, išlieka pardavėjo nuosavybe tol, kol nesumokama pirkimo-pardavimo sutarties kaina ir pristatymo išlaidos.

V. Mokėjimo sąlygos ir būdai

 1. Pardavėjas reikalauja, kad Užsakymai būtų apmokėti iš anksto.

 2. Svetainėje yra galimybė naudotis internetiniais Užsakymų apmokėjimo būdais per mokėjimo operatorius ir bankininkystės vartelius. Galimus mokėjimo būdus ir mokėjimo informaciją galite matyti užsakymo procese ir skirtuke Mokėjimai.

VI. Prekės

 1. Svetainėje pateikiami šie Produkto pristatymo būdai: per kurjerį arba bet kokiu kitu užsakymo pateikimo metu galimu pristatymo būdu. Pristatymo išlaidas apmoka Klientas.

 2. Pristatymo kaina priklauso nuo pasirinkto Produkto pristatymo būdo ir Užsakymo ir pateikiama orientacinė kiekvieno Užsakymo vykdymo metu. Jei, susisiekus su vežėju, pasikeičia orientacinė pristatymo kaina, apskaičiuota pagal Užsakymą, Paslaugų teikėjas individualiai informuos Klientą apie bendrą pristatymo kainą.

 3. Išsiuntimo forma ir konkretaus kurjerių paslaugų teikėjo pasirinkimas siunčiant per kurjerį gali keistis dėl objektyvių priežasčių, dėl kurių neįmanoma išsiųsti Produkto (pvz., dėl tam tikro Produkto dydžio palaikymo nebuvimo, pristatymo šalies, laikino pristatymo nebuvimo).

 4. Pristatymo laikas - laikas, kurį reikia laukti, kol bus pristatytas Produktas, susideda iš laiko, per kurį Pardavėjas pagamina Užsakymą, ir laiko, per kurį vežėjas pristato Produktą:

4.1 Bendras ir ilgiausias Užsakymo įvykdymo terminas neviršija 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo Užsakymo teigiamo patvirtinimo momento iki Užsakymo išsiuntimo Klientui momento.

4.2 Prekės pristatymo vežėjui laikas priklauso nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo ir vežėjo ir yra matomas pirkinių krepšelyje pasirinkus pristatymo variantą.

 1. Siuntos pristatomos darbo dienomis.

 2. Paslaugų teikėjas neatsako už vėlavimą, nepristatymą ar pakartotinį pristatymą dėl to, kad Vartotojas pateikė neteisingus ar neišsamius gaminio pristatymo duomenis.

 3. Klientui neatsiėmus siuntos ir ją grąžinus Paslaugų teikėjui, Paslaugų teikėjas susisieks su Klientu el. paštu arba telefonu ir susitars su Klientu dėl naujos pristatymo datos ir išlaidų. Paslaugų teikėjui grąžinamos siuntos atgal ir pakartotinio pristatymo Klientui išlaidas padengs Klientas.

 4. Jei Klientas vėluoja atsiimti Produktą, Paslaugų teikėjas gali perduoti Produktą, prieš tai informavęs Klientą apie galimybę perduoti Produktą saugoti Kliento sąskaita ir rizika, taip pat apie numatomas tokio saugojimo išlaidas ir apie tai, kokiu būdu ir kur Klientas gali atsiimti Produktą. Klientas bus informuotas likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki Paslaugos perdavimo saugoti.

 5. Nepaisant 8 punkto, Paslaugų teikėjas dėl ribotos sandėliavimo vietos turi teisę, praėjus 30 dienų nuo užsakymo gavimo dienos ir Klientui nesikreipus į Paslaugų teikėją, sunaikinti bet kokį Užsakymą, kurio Klientas neatsiėmė ir neatsiuntė atgal Paslaugų teikėjui, kaip nurodyta 7 punkte.

VII. Paslaugų sutarčių nutraukimo sąlygos

VII.1 Paskyros paslaugų teikimo Interneto svetainėje sutarties nutraukimas.

 1. Vartotojas gali nutraukti Paskyros Svetainėje sutartį išsiųsdamas atitinkamą pareiškimą el. paštu, nurodytu šalia Svetainės adreso Naudojimo sąlygose, arba raštu Paslaugų teikėjo adresu.

 2. Paslaugų teikėjas gali nedelsiant nutraukti Paskyros Svetainėje palaikymo sutartį, jei Naudotojas pateikia neteisėtą turinį. Administratorius gali panaikinti arba užblokuoti Vartotojo Paskyrą, jei Vartotojas nesilaiko Taisyklių ir sąlygų arba nutraukia bendradarbiavimą su konkrečiu Vartotoju, apie tai Vartotoją informuos Paslaugų teikėjas. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę saugoti kliento duomenis (duomenis, kuriuos klientas įvedė kurdamas paskyrą) ir visus duomenis apie kliento, kurio paskyra buvo ištrinta, užsakymus, laikydamasis privatumo politikoje nustatytų principų.

 3. Sutartis dėl Paskyros Svetainėje palaikymo nutraukiama praėjus 7 dienoms nuo ketinimo ją nutraukti pareiškimo gavimo dienos (įspėjimo laikotarpis).

 4. Vartotojas taip pat turi galimybę nedelsiant nutraukti Sutartį dėl Paskyros Svetainėje, naudodamasis Paskyroje esančiomis parinktimis:

  1. paskyros skydelio dalyje „Paskyros nustatymai“, įvedę Paskyros slaptažodį, spustelėkite laukelį „ištrinti paskyrą“ arba panašų, po to Vartotojas gaus nuorodą į savo el. pašto adresą, patvirtinančią prašymą ištrinti Paskyrą.

  2. Paspaudus atsiųstą nuorodą, nutraukiama elektroninių paslaugų teikimo sutartis, kurią sudaro paskyros palaikymas.

 1. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisinių pasekmių, kurios atsirado anksčiau - sutarties galiojimo metu.

 2. Paslaugų teikėjas ir Vartotojas gali bet kada nutraukti elektroninių paslaugų teikimo sutartį abipusiu susitarimu.

VII.2 Redaktoriaus sutarties nutraukimas

 1. Sutartis dėl paskyros nutraukiama tuo metu, kai nustojama naudotis redaktoriumi, kaip nurodyta punkte. Sąlygų III dalies 2 punktą.

VII.3 Užsakymo formos naudojimo sutarties nutraukimas

 1. Sutarties dėl Užsakymo formos naudojimo nutraukimas įvyksta tuo metu, kai nutraukiamas Užsakymo formos naudojimas, kaip nurodyta skirsnyje. Taisyklių III dalies 2 punktą.

VII.4 Naujienlaiškio paslaugų sutarties nutraukimas.

 1. Klientas gali bet kada atsisakyti naujienlaiškio paslaugos. Norėdamas tai padaryti, Klientas turi spustelėti „Paskyros nustatymai“ Paskyros skydelyje, įvedęs Paskyros slaptažodį, ir panaikinti varnelę „Noriu gauti naujienlaiškį“ arba panašiai.

 2. Apie sutarties nutraukimą galima pranešti naudojant naujienlaiškio žinutėje esančią nuorodą. Vartotojas Svetainėje gaus patvirtinimą, kad el. pašto adresas pašalintas iš naujienlaiškio paslaugos.

VIII. Vartotojų skundų teikimo tvarka

VIII.1 Pretenzijos dėl gaminio ar skaitmeninės paslaugos neatitikimo sutarčiai:

 1. Paslaugų teikėjo atsakomybės vartotojui už gaminio, skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos neatitiktį sutarčiai pagrindą ir apimtį apibrėžia 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymas. 1964 m. balandžio 23 d. Įstatymo II dalies XI antraštinės dalies trečios knygos nuostatos netaikomos sutartims, pagal kurias vartotojui turi būti perduota nuosavybės teisė į gaminį, įskaitant visų pirma pirkimo-pardavimo, pristatymo ir darbų, kurie yra prekės, sutartis. - Civilinis kodeksas (2022 m. Įstatymų leidinys, punktas 1360 ir 2337)

 2. Pranešti apie gaminio neatitikimą sutarčiai ir pateikti atitinkamą prašymą galima elektroniniu paštu nurodytu el. pašto adresu: info.lt@colorland.com arba raštu Paslaugų teikėjo adresu.

 3. Kai tai būtina siekiant įvertinti gaminio neatitikimą sutarčiai, gaminys turi būti pristatytas Paslaugų teikėjo adresu.

 4. Vartotojų prašymai, kylantys iš darbo ar pirkimo-pardavimo sutarčių, įgyvendinami per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo.

 5. Atsakymas į skundą išsiunčiamas vartotojo nurodytu adresu arba kitomis vartotojo nurodytomis priemonėmis.

 6. Jei skundas priimamas, Paslaugų teikėjas grąžina skundžiamo Produkto pristatymo išlaidas. Jei Vartotojas pasirinko kitą pristatymo būdą nei pigiausias Paslaugų teikėjo siūlomas įprastas pristatymo būdas, Paslaugų teikėjas neprivalo atlyginti Vartotojui jo patirtų papildomų išlaidų.

VIII. 2 Skundai, susiję su Paslaugų teikimu Svetainėje:

 1. Skundus, susijusius su elektroninių paslaugų teikimu per Svetainę, vartotojas gali pateikti el. paštu  info.lt@colorland.com .

 2. Minėtame el. laiške patartina pateikti kuo daugiau informacijos ir aplinkybių apie skundą, ypač pažeidimo tipą ir datą bei kontaktinius duomenis ir užsakymo numerį - tai palengvins ir pagreitins skundo nagrinėjimą Paslaugų teikėjui.

 3. Paslaugų teikėjas skundą išnagrinėja nedelsdamas, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

 4. Paslaugų teikėjo atsakymas į skundą siunčiamas skunde nurodytu vartotojo el. pašto adresu arba kitomis vartotojo nurodytomis priemonėmis.

VIII. 3 Pretenzijos dėl nevykdomo ar netinkamai vykdomo mokėjimo apdorojimo:

 1. Skundai dėl mokėjimo paslaugų nevykdymo ar netinkamo vykdymo turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamam mokėjimo operatoriui el. paštu, naudojantis kontaktų forma arba telefonu - pagal atitinkamo mokėjimo operatoriaus elektroninių mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas.

IX. Klientų, kurie nėra vartotojais ir neturi vartotojų teisių, skundų pateikimo tvarka

 1. Kad Paslaugų teikėjas galėtų pripažinti Kliento pateiktą skundą dėl gaminio sugadinimo, atsiradusio gabenant gaminį Klientui, Klientas turi pranešti apie sugadinimą Paslaugų teikėjui taip, kaip aprašyta 1.3.2 punkte XI per 7 dienas nuo žalos nustatymo dienos (bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Produkto pristatymo dienos) kartu su išsamiu problemos aprašymu ir reklamuojamo Produkto pristatymu Kliento sąskaita Paslaugų teikėjo adresu.

 2. Skundus dėl Svetainėje užsakytų Produktų, kurie buvo sugadinti juos gabenant Klientui, galima pateikti naudojantis Svetainės skirtuke „Taisyklės“ esančia skundo forma arba pateikiant tokį prašymą el. paštu.

 3. Jei skundas priimamas, Paslaugų teikėjas nekompensuos Klientui Užsakymo siuntimo ir (arba) pristatymo išlaidų.

 4. Paslaugų teikėjas atsakys į Kliento skundus per 30 kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo dienos ir informuos Klientą apie tolesnius veiksmus.

 5. Paslaugų teikėjas nepriima Produktų, siunčiamų su reikalavimu mok4jimo grynaisiais pinigais.

X. Gaminio sugadinimas gabenimo metu

 1. Produkto sugadinimo atveju Klientas privalo apžiūrėti siuntą; jei jis nustato, kad prekė buvo sugadinta ar prarasta gabenimo metu, jis privalo pranešti apie šias aplinkybes ir užpildyti siuntos sugadinimo protokolą, jei įmanoma, dalyvaujant kurjeriui.

 2. Jei gavęs siuntą Klientas negalėjo išoriškai pastebėti Produkto pažeidimo, jis turėtų nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 dienas nuo siuntos gavimo, pateikti prašymą nustatyti šį faktą. Praleidus šį terminą, vežėjui nebus galima pareikšti pretenzijų.

 3. Prieš pasirašydami pranešimą apie siuntos pažeidimus, atidžiai jį perskaitykite ir atkreipkite ypatingą dėmesį į jame pateiktos informacijos atitikimą faktinei pakuotės būklei (pakuotės pažeidimai, įspėjamieji ženklai).

 4. Atsisakius priimti siuntą dėl sugadinimo, tai turi būti aiškiai nurodyta transporto dokumentuose.

XI. Teisė atsisakyti sutarties

 1. Teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties netaikoma vartotojui, ypač sutarčių atžvilgiu (2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 38 straipsnis):

 1. Paslaugų, už kurias vartotojas privalo sumokėti kainą, teikimo atveju, kai prekiautojas visiškai suteikė paslaugą aiškiai ir iš anksto sutikus vartotojui, kuris prieš pradedant teikti paslaugą buvo informuotas, kad prekiautojui suteikus paslaugą jis neteks teisės atsisakyti sutarties, ir tai patvirtino,

 2. kai paslaugos dalykas yra garso ar vaizdo įrašai arba kompiuterių programos, teikiamos užklijuotoje pakuotėje, jei pakuotė atidaroma po pristatymo,

 3. kai kaina arba atlygis priklauso nuo finansų rinkos svyravimų, kurių prekiautojas negali kontroliuoti ir kurie gali įvykti iki pasitraukimo laikotarpio pabaigos;

 4. kai paslaugų teikimo objektas yra neperdirbta prekė, pagaminta pagal vartotojo specifikacijas arba skirta vartotojo asmeniniams poreikiams tenkinti, visų pirma produktai,

 5. kai vykdymo užsakymu yra greitai gendančios prekės arba prekės, kurių galiojimo laikas trumpas.

 1. a)-e) punktuose nenumatytais atvejais ir kitais taikytinuose teisės aktuose numatytais atvejais. Vartotojas, sudaręs nuotolinę sutartį, gali jos atsisakyti nenurodydamas priežasčių, pateikdamas atitinkamą pareiškimą raštu per keturiolika kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo.

 2. Minėto termino pakanka laikytis, jei pareiškimas išsiunčiamas iki termino pabaigos pašto ar kitų transporto paslaugų teikėjo arba elektroniniu paštu.

 3. 3 punkte nurodyta deklaracija turėtų būti siunčiama šiuo pardavėjo adresu: info.lt@colorland.com.

 4. Jei atsisakoma sutarties, sutartis laikoma nesudaryta, o vartotojas atleidžiamas nuo visų įsipareigojimų. Tai, ką šalys pateikė, grąžinama nepakeista, išskyrus atvejus, kai pakeitimai buvo būtini dėl įprasto valdymo.

 5. Vartotojui grąžinami visi atlikti mokėjimai, įskaitant pristatymo išlaidas. Jei Vartotojas pasirinko kitą pristatymo būdą nei pigiausias Paslaugų teikėjo siūlomas įprastas pristatymo būdas, Paslaugų teikėjas neprivalo atlyginti Vartotojui jo patirtų papildomų išlaidų. Vartotojas padengia tik tiesiogines išlaidas, susijusias su gaminio grąžinimu Paslaugų teikėjui.

 6. Kompensacija išmokama nedelsiant, bet ne vėliau kaip per keturiolika dienų. Jei vartotojas atliko išankstinius mokėjimus, už juos nuo išankstinio mokėjimo dienos mokamos teisės aktuose nustatytos palūkanos.

 7. Sumokėtą kainą pardavėjas grąžins į Vartotojo nurodytą banko sąskaitą arba kitu vartotojo nurodytu būdu.

 8. Keturiolikos dienų laikotarpis, per kurį Vartotojas gali atsisakyti sutarties, skaičiuojamas nuo daikto pristatymo dienos, o jei sutartis susijusi su paslaugų teikimu - nuo sutarties sudarymo dienos.

XII. Atsakomybė

 1. Vartotojo atžvilgiu Paslaugų teikėjas arba Pardavėjas atsako už nuostolius, atsiradusius dėl to, kad neįvykdė ar netinkamai įvykdė savo prievolę, išskyrus atvejus, kai tai įvyko dėl aplinkybių, už kurias Paslaugų teikėjas arba Pardavėjas neatsako (force majeure).

 2. Kliento, kuris nėra Vartotojas, atžvilgiu Paslaugų teikėjas arba Pardavėjas gali būti atsakingas už prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą tik tyčinės žalos atveju ir tik Kliento faktiškai patirtų nuostolių ribose. Visų pirma Paslaugų teikėjas ar Pardavėjas neatsako už žalą, padarytą Klientui naudojantis Svetaine nesilaikant teisės aktų ar Taisyklių ir sąlygų nuostatų.

 3. Nuo to momento, kai Paslaugų teikėjas arba Pardavėjas perduoda Produktą vežėjui, daikto nauda ir našta bei daikto atsitiktinio praradimo ar sugadinimo pavojus pereina Klientui, kuris nėra Vartotojas. Tokiu atveju Paslaugų teikėjas arba Pardavėjas neatsako už Produkto praradimą, dingimą ar sugadinimą, atsiradusį nuo jo priėmimo vežti iki jo išdavimo Klientui, ir už bet kokį vėlavimą vežti siuntą.

 4. Paslaugų teikėjo arba Pardavėjo atsakomybė prieš ne vartotoją Klientą, nepriklausomai nuo jos teisinio pagrindo, yra ribojama - tiek atskiro reikalavimo, tiek visų reikalavimų bendrai - iki sumokėtos kainos ir pristatymo išlaidų pagal Produkto arba pirkimo-pardavimo sutartį sumos. Paslaugų teikėjas arba pardavėjas atsako ne vartotojui klientui tik už tipinius nuostolius, kuriuos buvo galima numatyti sutarties sudarymo metu, ir neatsako už negautą pelną ne vartotojui klientui.

XIII. Autorinės teisės

 1. Paslaugų teikėjas remiasi tik Naudotojų pareiškimais dėl Naudotojų įkeltos medžiagos autorių teisių laikymosi.

 2. Pateikdamas Užsakymą Vartotojas pareiškia, kad jam priklauso teisės į visus įkeltus failus ir kad pateikdamas Užsakymą jis nepažeidžia niekieno teisių.

 3. Jei vykdant Užsakymą pažeidžiamos trečiųjų šalių autorių teisės, už pažeidimus atsako tik Vartotojas. Tokiu atveju jis privalo atlyginti Paslaugų teikėjui visus trečiųjų šalių reikalavimus ir atlyginti Paslaugų teikėjui dėl tokių reikalavimų patirtas išlaidas.

 4. Jei Paslaugų teikėjas gauna oficialų pranešimą arba patikimą informaciją apie Svetainėje saugomo turinio neteisėtumą, Paslaugų teikėjas apie tai informuoja Vartotoją ir nedelsdamas užkerta kelią prieigai prie tokio turinio.

 5. Visa informacija, turinys, vaizdo failai ir programinė įranga, kurią Paslaugų teikėjas pateikia Svetainėje, yra Paslaugų teikėjo nuosavybė arba Paslaugų teikėjui suteiktos licencijos objektas ir yra saugomi įstatymų.

 6. Paslaugų teikėjas nesuteikia teisės kopijuoti, dalytis, keisti, diegti išvestinius produktus ar platinti bet kokį jų elementą.

XIV. Papildoma informacija

 1. Sudarytos Paslaugų teikimo sutarties turinys užregistruojamas, apsaugomas ir pateikiamas išsiunčiant atitinkamą el. laišką po sutarties sudarymo.

 2. Sudarytos sutarties dėl Produkto atlikimo ar pardavimo turinio registravimas, saugojimas ir pateikimas vyksta dviem būdais:

 1. išsiųsdami sudarytos sutarties turinį elektroniniu paštu,

 2. pateikdami Užsakymo specifikaciją ir pirkimo įrodymą,

 3. Sudarytos sutarties turinys toliau registruojamas ir saugomas Paslaugų teikėjo IRT sistemoje ir pateikiamas bet kuriuo Kliento ar Vartotojo prašymu.

 4. Failų saugykla.

  1. Projektų saugojimo Svetainėje trukmė nurodoma atskirame lauke/paslaptyje, pvz., Žinių bazėje/FAQ.

  2. Kai Vartotojas prisijungia prie savo Paskyros, jam bus rodoma informacija apie planuojamą Projektų pašalinimo iš Svetainės išteklių datą.

XV. Baigiamosios nuostatos

 1. Sutartys, sudaromos naudojantis Svetaine, sudaromos pagal Lenkijos teisę ir lenkų kalba, nepažeidžiant vartotojų apsaugos, kurią jiems suteikia šalies, kurioje yra jų nuolatinė gyvenamoji vieta, privalomos nuostatos.

 2. Taisyklėse ir nuostatuose nereglamentuotais klausimais taikoma: 1964 m. balandžio 23 d. Civilinis kodeksas (Įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas, su pakeitimais); 2002 m. liepos 18 d. Įstatymas dėl elektroninių paslaugų teikimo (Įstatymų leidinys Nr. 144, 1204 punktas, su pakeitimais); 2014 m. gegužės 30 d. Įstatymas dėl vartotojų teisių (Įstatymų leidinys 2014. 827).

 3. Ginčų sprendimas:

 1. Galimi ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Vartotojo, kaip apibrėžta 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso 22 1 straipsnyje (Įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais), gali būti sprendžiami neteismine tvarka tarpininkaujant arba arbitraže. Nuolatinių arbitražo teismų sąrašas pateikiamas http://www.pssp.org.pl. Tarpininkų sąrašą tvarko kiekvienas Lenkijos apylinkės teismas. Tarpininkų duomenis galima rasti atitinkamo teismo puslapiuose.

 2. Bet kokie ginčai, kylantys tarp paslaugų teikėjo ir vartotojo, kaip apibrėžta 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso 22 1 straipsnyje (Įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais), perduodami kompetentingiems teismams pagal 1964 m. lapkričio 17 d. Civilinio proceso kodekso (Įstatymų leidinys Nr. 43, 296 punktas su pakeitimais) nuostatas.

 3. Išsamią informaciją apie tai, kaip ir kokiu būdu galima kreiptis į neteisminio ginčų sprendimo institucijas, galima rasti adresu: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 4. Adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/ veikia ES lygmens vartotojų ir prekybininkų ginčų sprendimo internetu platforma (GES platforma).GES platforma - tai interaktyvi daugiakalbė interneto svetainė, kurioje vieno langelio principu vartotojai ir prekybininkai, siekiantys neteisminiu būdu išspręsti ginčą dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš internetinės pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties.

 5. Bet kokie ginčai, kylantys tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento, kuris nėra Vartotojas, perduodami teismui, kurio jurisdikcijai priklauso Paslaugų teikėjo registruota būstinė.

XVI Reglamento įsigaliojimas

 1. Šis reglamentas įsigalioja nuo 03.04.2023.

 2. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles ir sąlygas, jei: (a) pasikeitus teisės aktams, taikomiems paslaugų teikimui elektroninėmis priemonėmis arba nuotoliniu būdu sudarytiems sandoriams, (b) pasikeitus Paslaugų teikėjo pasiūlymui dėl Paslaugų ar Produktų, jei šių Sąlygų pakeitimais siekiama pritaikyti jų turinį prie pasiūlymo.

 3. Jei tam tikra Sąlygų ir sąlygų nuostata pripažįstama negaliojančia ar neveiksminga, tos nuostatos negaliojimas ar neveiksmingumas neturi įtakos likusių Sąlygų ir sąlygų nuostatų galiojimui ar veiksmingumui. Paslaugų teikėjas stengiasi pakeisti negaliojančią ar neveiksmingą nuostatą nauja, teisiškai nepriekaištinga nuostata.

 4. Produktų užsakymams, pateiktiems prieš įsigaliojant naujoms Sąlygoms, taikomos galiojančiose Sąlygose nustatytos taisyklės, o Sąlygų pakeitimas neturi įtakos šalių teisėms ir pareigoms, susijusioms su iki pakeitimo įsigaliojimo sudarytomis sutartimis dėl Produktų iš Svetainės.

 5. Paslaugų teikėjas informuoja Naudotojus apie Sąlygų ir nuostatų pakeitimą ir apie pakeistų Sąlygų ir nuostatų įsigaliojimo datą išsiųsdamas atitinkamą pranešimą Naudotojų el. pašto adresais arba paskelbdamas jį Svetainėje tokia forma, kuri yra prieinama Naudotojui pirmą kartą prisijungus prie Svetainės po Sąlygų ir nuostatų pakeitimo.

 6. Taisyklių ir sąlygų pakeitimai Vartotojui taikomi nuo Paslaugų teikėjo nurodytos datos, kuri negali būti trumpesnė nei 7 kalendorinės dienos nuo pranešimo apie pakeitimą Vartotojams. Įspėjimo laikotarpis - 14 dienų. Sutarties nutraukimas turėtų būti siunčiamas paslaugų teikėjo el. pašto adresu: info.lt@colorland.com arba raštu Paslaugų teikėjo registruotu adresu.

REG_16122022/ECL/LT

pdf_image
Naudojimo sąlygos