Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties, sudaromos tarp Internetinės svetainės www.colorland.com/lt (toliau – www.colorland.com/lt, Internetinė svetainė, Svetainė) ir Kliento (toliau – Klientas, Paslaugų gavėjas) dalis, supažindinančios Klientą su www.colorland.com/lt prekių pirkimo - pardavimo sąlygomis bei nustatančios Paslaugos teikėjo ir Kliento teises bei įsipareigojimus, susijusius su prekių pirkimu - pardavimu Internetinėje svetainėje.

 

1. Bendrosios nuostatos ir sąvokos

1.1. Interneto svetainės adresas www.colorland.com/lt priklauso Uždarajai akcinei bendrovei ,,Cyfrowa Foto Sp. z o.o.”, buveinės adresas Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Lenkija įmonės kodas 180149478, elektroninio pašto adresas: info.lt@colorland.com , telefonas: +370 62910232 (Skambučio kaina nustatoma pagal Jūsų ryšio operatoriaus nustatytus tarifus).

1.2. Interneto svetainė – Paslaugų teikėjo svetainė www.colorland.com/lt

1.3. Darbo diena – bet kuri diena nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatyme numatytas švenčių ir nedarbo dienas.

1.4. Užsakymo forma – Interneto svetainėje patalpinta interaktyvi forma, leidžianti Klientui pasirinkti Projektą, jį papildyti ir pateikti Užsakymą.

1.5. Darbo valanda – viena pilna valanda (60 min.), Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val.

1.6. Klientas – Paslaugų gavėjas , kuris ketina sudaryti ar sudarė Produkto gamybos sutartį Interneto svetainėje.

1.7. Paskyra – Paslaugų gavėjo suteiktu individualiu pavadinimu (prisijungimo vardu) ir slaptažodžiu pažymėtas išteklių rinkinys Paslaugų teikėjo teleinformacinėje sistemoje, kurioje yra kaupiami Paslaugų gavėjo duomenys, įskaitant informaciją apie pateiktus Užsakymus.

1.8. Privatumo politika– dokumentas pridedamas kaip šių Taisyklių priedas Nr. 1.

1.9. Produktas – kūrinys, kuris yra kilnojamuoju daiktu, gamintas naudojantis Interneto svetainės pagal Kliento apibrėžtą ir papildytą Projektą ir kuris yra ar bus tarp Kliento ir Interneto svetainės sudaromos sutarties objektu.

1.10. Projektas – Interneto svetainėje pateiktas būsimojo Produkto šablonas, papildytas Kliento tekstiniais, grafiniais ir spalviniais elementais.

1.11. Elektroninės prekybos taisyklės arba Taisyklės  – šios taisyklės.

1.12. Paslaugų gavėjas – veiksnus fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuris naudojasi Paslaugų teikėjo teikiama elektronine paslauga.

1.13. Paslaugų teikėjas  – Uždaroji akcinė bendrovė ,,Cyfrowa Foto Sp. z o.o.", buveinės adresas: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Lenkija, įmonės kodas 9000372959, PVM mokėtojo kodas LT100009950914, elektroninio pašto adresas:   info.lt@colorland.com , telefonas: +370 62910232 (Skambučio kaina nustatoma pagal Jūsų ryšio operatoriaus nustatytus tarifus).

1.14. Užsakymas – Kliento valios pareiškimas Užsakymo formoje, kuris sudaro pasiūlymą sudaryti produkto gamybos sutartį Interneto svetainėje.

1.15. Naujienlaiškis - elektroninė platinimo paslauga teikiama Paslaugos teikėjo elektroniniu paštu, kuri leidžia visiems ją besinaudojantiems Paslaugos gavėjams automatiškai gauti visų Naujienlaiškio leidinių turinį, kuriame pateikiama informacija apie Internetinės parduotuvės Produktus.

2. Elektroninių paslaugų rūšys ir apimtis

2.1. Paslaugų teikėjas teikia Interneto svetainėje šias elektronines paslaugas:

2.1.1. Tvarko Paskyras Interneto svetainėje.

Paskyra - naudotis Paskyra leidžiama atlikus kartu du žingsnius paeiliui – (1) užpildžius Registracijos formą, (2) bakstelėjus lauką „Registruotis”. Registracijos formoje reikia nurodyti šiuos Paslaugų gavėjo duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir individualų slaptažodį.

2.1.2. Suteikia galimybę pateikti Užsakymą Interneto svetainėje pildant Užsakymo formą.

Užsakymo forma – naudotis Užsakymo forma pradedama įdėjus pirmą Produktą į Internetinės parduotuvės elektroninį krepšelį. Užsakymas yra pateiktas, jeigu yra atlikti visi du žingsniai paeiliui – (1) užpildžius Užsakymo formą ir (2) bakstelėjus lauką  „Užsakyti” – iki šio momento yra galimybė savarankiškai keisti įvedamus duomenis (šiuo atveju reikia vadovautis ekrane pateikiamais nurodymais ir Interneto svetainėje patalpinta informacija). Užsakymo formoje reikia pateikti šiuos duomenis: vardą ir pavardę/įmonės pavadinimą, adresą (gatvės pavadinimą, namo/buto numerį, pašto indeksą, vietovę, savivaldybę, valstybę), elektroninio pašto adresą, kontaktinio telefono numerį, Produktą/us, Produkto/ų savybes, Produkto/ų kiekį, jo pristatymo vietą ir būdą, mokėjimo būdą. Jeigu Paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo, būtina taip pat pateikti įmonės pavadinimą ir PVM mokėtojo kodą.

Naujienlaiškis – naudotis Naujienlaiškiu galima pateikus Interneto svetainėje patalpintoje formoje elektroninio pašto adresą, į kurį turi būti siunčiami naujausi Naujienlaiškio leidiniai, ir bakstelėjus lauką „Išsaugoti”. Naujienlaiškį galima taip pat užsakyti pažymint atitinkamą ,,checkbox” Paskyros kūrimo metu – sukūrus Paskyrą, laikoma, kad Paslaugų gavėjas užsakė Naujienlaiškį.

3. Elektroninių paslaugų teikimo sąlygos

3.1. Paslaugų teikėjas nemokamai teikia elektronines paslaugas.

3.2. Sutarties galiojimo laikotarpis:

3.2.1. Elektroninės paslaugos teikimo sutartis dėl Paskyros tvarkymo Interneto svetainėje sudaroma neterminuotam laikotarpiui.

3.2.2. Elektroninės paslaugos teikimo sutartis, suteikianti galimybę pateikti Užsakymą Interneto svetainėje užpildžius Užsakymo formą, sudaroma neterminuotam laikotarpiui ir yra nutraukiama Klientui pateikus Užsakymą arba atsisakius jį pateikti pateikimo metu.

3.3. Techniniai reikalavimai, taikomi darbui su teleinformacine sistema, kuria naudojasi Paslaugų teikėjas:

3.3.1. Kompiuteris, planšetė arba kitas galinis įrenginys privalo turėti prieiga prie interneto ir prie elektroninio pašto.

3.3.2. Interneto naršyklė, įdiegta įrenginyje su prieiga prie interneto: ,,Mozilla Firefox” 17.1 ir aukštesnė versija, ,,Internet Explorer” 9.0 ir aukštesnė versija, Opera 11 ir aukštesnė versija, ,,Google Chrome” 17 ir kitos. Rekomenduojama ekrano rezoliucija: 1280x1024.

3.3.3. Interneto naršyklėje įjungta ,,Java Script” ir failų ,,Cookies” funkcijos.

3.3.4. 10+ versijos ,,Adobe Flash” leistuvas (atsisiųsti: http://get.adobe.com/pl/flashplayer/ ), skirtas Interneto naršyklei tam, kad galima būtų įrašyti failus su tekstiniais, grafiniais ir spalviniais elementais ir naudotis Projektais.

3.4. Paslaugų gavėjui draudžiama pateikti neteisėto pobūdžio informaciją.

4. Produkto gamybos sutarties sudarymo sąlygos

4.1. Interneto svetainėje patalpinti skelbimai, reklama, kaininkai ir kita informacija apie Produktus, ypač jų aprašymai, techniniai ir eksploataciniai parametrai bei kainos sudaro pasiūlymą sudaryti sutartį vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais norminiais aktais.

4.2. Interneto svetainėje patalpintos Produktų kainos yra nurodytos eurais ir apima visas kainos sudėtines dalis, įskaitant PVM, muito mokestį ir kitus sudėtinius elementus. Į kainas neįskaičiuojamos pristatymo išlaidos, kurios nurodomos Užsakymo pateikimo metu.

4.3. Interneto svetainėje nurodyta Produkto kaina yra aktuali Kliento Užsakymo pateikimo metu. Ši kaina nesikeičia keičiant Interneto svetainėje kai kurių Produktų kainas Klientui pateikus Užsakymą.

4.4. Produkto gamybos sutarties sudarymas pildant Užsakymo formą.

4.4.1. Norėdamas sudaryti Produkto gamybos sutartį, Klientas iš pradžių turi pateikti Užsakymą pagal 2.1. p.

4.4.2. Pateikus Užsakymą pagal 2.1. p., Interneto svetainė nedelsiant patvirtina jo gavimą, susieja Klientą su Užsakymu ir priima Užsakymą. Užsakymo gavimas patvirtinamas ir priimamas išsiunčiant Klientui elektroninį laišką, kuriame pateikiamas:

4.4.2.1. Visų pagrindinių Užsakymo elementų patvirtinimas.

4.4.2.2. Interneto svetainės pareiškimas dėl Užsakymo gavimo.

4.4.2.3. Interneto svetainės pareiškimas dėl Užsakymo priėmimo.

4.4.2.4. pranešimas kad yra gautas Kliento/Vartotojo išankstinis aiškus sutikimas ir pripažinimas dėl teisės atsisakyti sutarties praradimo.

4.4.2.5. Šių taisyklių nuoroda.

4.4.3. Klientui gavus 4.4.2. p. nurodytą elektroninį laišką, tarp Kliento ir Interneto svetainės sudaroma Produkto gamybos sutartis.

4.5. Kiekviena produkto gamybos sutartis yra patvirtinama sąskaita arba Klientui pageidaujant, PVM sąskaita-faktūra, kuri pridedama prie siuntos.

5. Atsiskaitymo būdai

5.1. Interneto svetainė siūlo šiuos atsiskaitymo būdus:

5.1.1. naudojant PaySera ir AB Swedbank internetinės bankininkystės sistemas;

6. Pristatymo būdai

6.1. Interneto svetainė siūlo šiuos Produktų pristatymo būdus:

6.1.1. Kurjerio siunta.

6.2. Visos pristatymo išlaidos nurodomos Užsakymo pateikimo metu. Jos priklauso nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo.

6.3. Pristatymo terminas – laikotarpis, kol Produktas bus jam pristatytas, apima Produkto realizavimo Interneto svetainėje terminą ir Produkto pristatymo vežėjo laiką:

6.3.1. Produkto realizavimo Interneto svetainėje terminą sudaro 4 Darbo dienos. Šį laiką reikia skaičiuoti Darbo dienomis tokiu būdu: nuo atsiųsto užsakymo patvirtinimo iki Produktų realizavimo ir išsiuntimo.

6.3.2. Produkto pristatymo vežėjo laikas priklauso nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo, t.y.:

6.3.2.1. Kurjerio siuntos pristatomos per vežėjo nurodytas 4 Darbo dienas.

7. Elektroninių paslaugų teikimo sutarčių nutraukimo sąlygos

7.1. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimas elektroniniu būdu:

7.1.1. Elektroniniu būdu gali būti nutraukta nuolatinio pobūdžio neterminuota paslaugų teikimo sutartis dėl Paskyros tvarkymo Interneto svetainėje.

7.1.2. Paslaugų gavėjas gali nutraukti sutartį dėl Paskyros tvarkymo, išsiųsdamas atitinkamą elektroninį pareiškimą el. pašto adresu: info.lt@colorland.com arba raštu Paslaugų teikėjo adresu (Zaczernie 190, 36-092 Zaczernie, Lenkija).

7.1.3. Paslaugų teikėjas gali nutraukti nuolatinio pobūdžio neterminuotą paslaugų teikimo sutartį elektroniniu būdu tais atvejais, kai Paslaugų gavėjas pateikia neteisėto pobūdžio informaciją.

7.1.4. Sutarties galiojimas pasibaigia praėjus 7 dienoms nuo pareiškimo nutraukti sutartį pateikimo datos (nutraukimo terminas).

7.1.5. Nutraukimas sukelia teisinių santykių pasibaigimą, tačiau nepašalina teisinių pasekmių, kurie atsirado anksčiau – sutarties galiojimo metu.

7.2. Paslaugų teikėjas ir Paslaugų gavėjas gali bet kuriuo metu nutraukti paslaugų teikimo sutartį elektroniniu būdu šalių susitarimu.

8. Pretenzijų teikimo tvarka ir garantijos

8.1. Pretenzijos dėl Produkto neatitikimo sutarčiai:

Pranešti apie Produkto neatitikimą sutarčiai ir pateikti atitinkamą reikalavimą galima siunčiant elektroninį  laišką el. pašto adresu: info.lt@colorland.com arba raštu įmonės adresu (Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Lenkija).

Produktą reikia pristatyti įmonės adresu, jeigu to reikia jo atitikimo sutarčiai nustatyti.

Interneto svetainė nedelsiant atsako į Kliento reikalavimą, bet ne ilgiau kaip per 10 dienų. Atsakymas į pretenziją išsiunčiamas Kliento nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitu Kliento nurodytu būdu.

Jeigu Produktui taikoma garantija, Interneto svetainė praneša, kad Produktui taikoma garantija neatima, neapriboja ir nesustabdo Kliento teisių pareikšti pretenziją dėl Produkto neatitikimo sutarčiai.

Paslaugų teikėjas tam tikrai prekių rūšiai suteikia tam tikrą laiko tarpą galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios terminas ir kitos sąlygos nurodoma prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Paslaugos teikėjas tam tikroms prekėms kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

8.2. Pretenzijos dėl Internetinės svetainės elektroninių paslaugų teikimo.

Pretenzijas dėl Internetinės svetainės elektroninių paslaugų teikimo Paslaugų gavėjas gali teikti siųsdamas elektroninį laišką el. pašto adresu: info.lt@colorland.com

Aukščiau minėtame elektroniniame laiške rekomenduojama nurodyti kuo daugiau informacijos ir aplinkybių dėl pretenzijos objekto, ypač neatitikimų rūšį ir jų nustatymo datą, bei kontaktinius duomenis – visa tai palengvina ir pagreitina Paslaugų teikėjui pretenzijos išnagrinėjimą.

Paslaugų teikėjas išnagrinėja pretenziją nedelsiant, ne ilgiau kaip per 10 dienų.

Paslaugų teikėjo atsakymas į pretenziją siunčiamas Paslaugų gavėjo pretenzijoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitu Paslaugų gavėjo nurodytu būdu.

8.3. Pretenzijos dėl mokėjimo neaptarnavimo arba netinkamo aptarnavimo:

8.3.1. Pretenzijos dėl mokėjimo neaptarnavimo arba netinkamo aptarnavimo turi būti siunčiamos atsiskaitymų tarpininkui tiesiogiai į jo el. paštą, pildant kontakto formą arba telefonu – pagal šio atsiskaitymų tarpininko nustatytas elektroninių mokėjimų paslaugų teikimo taisykles:  

PaySera - kontakto forma; telefonas +370 62910232; el. paštas: pagalba@paysera.lt ; adresas: Mėnulio g. 7, LT-04326 Vilnius, Lietuva.

8.4. Kilus problemai dėl internetu įsigytų prekių arba paslaugų, galima naudojantis šia platforma pateikti skundą, kad jį išnagrinėtų nepriklausoma ginčų sprendimo įstaiga. Nuoroda ćia  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show 

9. Teisė nutraukti sutartį

9.1. Paslaugų gavėjas (Klientas), kuris sudarė sutartį nuotoliniu būdu, gali ją nutraukti be jokios priežasties, pateikdamas atitinkamą pareiškimą raštu per 14 dienų. Norint nepraleisti šio termino, tereikia išsiųsti pareiškimą prieš jam sueinant. Pareiškimas gali būti siunčiamas šiuo Paslaugų teikėjo (Interneto svetainės) adresu: Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie, Lenkija.

9.2. Sutarties nutraukimo atveju, Paslaugos gavėjas atleidžiamas nuo bet kokių įsipareigojimų. Nutraukus sutartį, šalys grąžina viena kitai tai ką gavo nepakitusios formos, išskyrus tuos atvejus, kai pakeitimai buvo būtini įprastam valdymui.

9.3. Grąžinimą reikia atlikti nedelsiant, per ne ilgiau kaip 14 dienų.

9.4. Paslaugų teikėjas (Interneto svetainė) grąžina sumokėtą kainą į vartotojo nurodytą banko sąskaitą arba kitu vartotojo nurodytu būdu (pvz. pašto perlaida).

9.5. Keturiolikos dienų terminas, kuriuo vartotojas gali nutraukti sutartį, skaičiuojamas nuo daikto išdavimo datos, paslaugos teikimo sutarties atveju – nuo jos sudarymo datos.

9.6. Sutartį nutraukiantis vartotojas padengia tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos susijusios su Produkto grąžinimu Interneto svetainei.

9.7. Vartotojas neturi teisės nutraukti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties:

9.7.1. jeigu vartotojo sutikimu paslauga jau pradėta vykdyti;

9.7.2. jeigu sutartis yra susijusi su garso ir vaizdo įrašais, įrašytais informacijos laikmenose;

9.7.3. dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms

  9.7.3.1  Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES 2011-10-25,  dėl vartotojų teisių, kuri iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/13/EEB  ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 9 str. 1 p., Teisė atsisakyti sutarties netaikoma Direktyvos 16 str. c punkto atveju, kai tiekiamos prekės pagamintos pagal vartotojo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikytos jo asmeninėms reikmėms. Vadinasi Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, jeigu įsigytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui asmeninėms reikmėms. Užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus. Vadovaujantis Direktyvos 2 str., 4 p.: pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintos prekės – prekės, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios pagaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą. Vadinasi, užsakyta prekė gali būti grąžinama tik dėl užsakymo nurodymų neatitikimo ar mechaninių pažeidimų, atsiradusių transportuojant prekę. Pardavėjas privalo nekokybišką prekę ar jos dalį perdaryti ar pakeisti kita, analogiškų parametrų preke. Nesant tokiai galimybei Pardavėjas privalo grąžinti proporcingą Pirkėjo sumokėtų pinigų sumą, atitinkančią grąžinamų prekių dalį.

9.7.4. visais kitais atvejais numatytais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XVIII1 skyriuje.

10. Papildoma informacija

10.1. Informacija apie techninius metodus ir priemones, kurie naudojami įvedamų duomenų klaidų nustatymui ir taisymui:

10.1.1. Teikdamas Užsakymą, prieš spustelėdamas lauką ,,Užsakyti” pagal Taisyklių 2.1.2. p., Klientas gali pats pakeisti įvedamus duomenis bakstelėdamas lauką ,,Pereiti prie krepšelio" šalia lauko ,,Užsakyti" ir pakeisti įvedamus duomenis.

10.2. Informacija apie sudaromos sutarties turinio surašymo, užtikrinimo ir pateikimo Paslaugų teikėjo (Interneto svetainės) kitai Šaliai tvarką ir būdus:

10.2.1. Sudaromos elektroninių paslaugų teikimo sutarties turinys surašomas, užtikrinamas ir pateikiamas elektroniniu būdu išsiunčiant atitinkamą elektroninį laišką Vartotojui sudariusiam sutartį.

10.2.2. Produkto gamybos sutarties turinys surašomas, užtikrinamas ir pateikiamas dviem būdais:

10.2.2.1. pateikus Klientui siunčiamame elektroniniame laiške sudaromos sutarties turinį ir

10.2.2.2. atspausdinus ir perdavus Klientui Užsakymo specifikaciją ir pirkimo įrodymą.

10.2.3. Sudaromos sutarties turinys papildomai surašomas ir užtikrinamas Paslaugų teikėjo teleinformacinėje sistemoje ir pateikiamas Paslaugų gavėjui kiekvieną kartą pareikalavus.

10.2.4. Klientų projektai, kurie nebuvo redaguojami ir užsakyti per 60 dienų nuo paskutinių vediklyje atliktų pakeitimų, šalinami iš Internetinės parduotuvės serveriuose išsaugotų projektų bazės.

10.2.5. Užsakyti ir apmokėti projektai, bus pašalinti iš Paslaugų teikėjo serverių po 400 dienų nuo užsakymo datos.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

   12. Užsakymo siuntimas į užsienį

   12.1  "Cyfrowa Foto" siunčia produktus ir į kitas Europos šalis: (Anglija, Airija, Ispanija, Čekija, Vokietija, Lenkija, Prancūzija, Italija, Belgija). Pristatymo mokėstis gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos šalies.  Pateikę ir patvirtinę užsakymą (sumokėję už krepšelį), negalima keisti siuntimo šalies.

Jei kils klausimų, susisiekite   su Klientų Aptarnavimo Skyriumi.